Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

ZAPISNIK SA SASTANKA STRUČNE KOMISIJE SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA    
Zajednički snimak učesnika sastanka

         18.03. 2017. godine je u Šabcu održan sastanak Stručne komisije Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Sastanku su prisustvovali  predsednik Kluba Dragan Bunardžić, klupski vođa uzgoja Torma Laslo, i članovi komisije:

Miloje Gajić regionalni vođa uzgoja grupe Braničevo,
Vladica Andrić regionalni vođa uzgoja grupe Šabac,
Stevan Đurin regionalni vođa uzgoja grupe Južni Banat,
Goran Gojković regionalni vođa uzgoja grupe Beograd,
Nenad Stojanović regionalni vođa uzgoja grupe Zapadna Srbija.
Sastanku nije prisustvovao samo Velimir Mastilović regionalni vođa uzgoja grupe Južna Bačka.

Sastanak je održan sa sledećim dnevnim redom:
1.Sprovođenje odredaba uzgojnog pravilnika Kluba,
2.Dogovor oko suđenja na prolećnim uzgojnim ispitima i
3.Razno

Po 1. tački dnevnog reda je klupski vođa uzgoja Torma Laslo održao uvodni govor u kome je istakao značaj i važnost pravilnika, izneo dosadašnju primenu uzgojnog pravilnika, šta je do sada urađeno, šta nije i izneo svoje viđenje kako oživeti aktivnosti u sprovođenju odredaba pravilnika i kako dalje. Detaljno je upoznao prisutne regionalne vođe uzgoja šta i kako treba raditi dalje da bi uzgojni pravilnik zaživeo, istakavši da je najveća obaveza i odgovornost na regionalnim vođama uzgoja. Obećao je svu podršku i pomoć sa svoje strane, od predsednika Kluba i organa upravljanja, kao i svoju obavezu da podatke koje vođe uzgoja budu dostavile obradi i prezentuje.
Kroz diskusiju je analizirano na koji način da se izvrši evidencija parenja, inspekcija legla, tetoviranje štenadi i izrada rodovnika preko Kluba, predložena su praktična rešenja. Dogovoreno je da se ne primenjuju nikakve restriktivne mere prema odgajivačima – članovima, da se bude pozitivan i konstruktivan, da im se pomogne u uzgoju i da se pri tom prikupi materijal za evidenciju i analizu koji će dati smernice u uzgoju rase koju gajimo. Inspekcija legla se neće naplaćivati.
Razmotreno je šta poseduju regionalne vođe uzgoja od potrebne logistike (obrasci, tetovir klešta, pečati...) i dogovoren je način popune. Doneta je odluka, uz saglasnost predsednika Kluba, da se kupe pet klešta za tetoviranje (jedna imamo) da svaka regionalna grupa ima i da se može vršiti tetoviranje štenadi, da se kupe dva čitača čipa jer nemamo ni jedan (taj jedan koji smo dobili od KSS-a je nestao), da se ljudi zaduže sa sredstvima, da se štampa dnevnik legla i džepno izdanje uzgojnog pravilnika koji će se deliti odgajivačima besplatno radi lakšeg uzgoja – primene pravilnika i informisanosti.
Kroz diskusiju su analizirane sve greške i nedostaci pri primeni pravilnika u prethodnom periodu i načini kojima će se ubuduće raditi i naglašena odlučnost da se krene u njegovoj punoj primeni.
Dogovoreno je da se članstvo informiše o primeni uzgojnog pravilnika i načinu njegove primene i podstiče na sve moguće načine da se pridržava odredaba istog.
Pored toga što će se vršiti evidencija parenja, inspekcija legla i izrada rodovnika preko Kluba ove godine će se vršiti upis uzgojnih kvalifikacija u rodovnike (pečatiranje) za sve pse koji su stekli neku od kvalifikacija: podoban za uzgoj, preporučen za uzgoj, štenci od lovno-radnih roditelja, poreklo od pasa preporučenih za uzgoj, siguran aporter, miran na zeca itd., te se pozivaju vlasnici pasa da se obrate regionalnom vođi uzgoja ili klupskom vođi radi informacija i upisa. Kontakt podaci vođa uzgoja će biti uskoro objavljeni na blogu, FB-u i sajtu (čim proradi).

Po 2. tački dnevnog reda je postignuta saglasnost da se moraju doneti konkretni zakljuci radi podizanja nivoa suđenja i izbegavanja nepravilnosti, neujednačenosti pri suđenju i konflikta sa vodičima.
Predsednik Kluba Dragan Bunardžić je naglasio da je odlučan da se Pravilnici o ispitima striktno primene: ne mogu dvojica sudija suditi više od pet pasa (baterije ne mogu biti veće), pred ispit će se izvlačiti koja sudijska dvojka sudi koju bateriju i koja baterija ide na koji teren, transparentnost rada mora biti na visini, na kraju svake discipline obrazložiti i objaviti ocene vodičima i ako treba rešiti nedoumice odmah na terenu, i da se pri ocenjivanju strogo pridržavamo odredaba pravilnika – nema nikakvih ustupaka više, ni gledanja kroz prste. Pri tome se mora dostojanstvo sudija braniti svim sredstvima, napadi i vređanja se neće tolerisati. Za svoje propuste će sudija odgovarati stručnoj komisiji i UO, i biti za to odgovarajuće sankcionisan, ali vodiči na terenu ne smeju omaložavati i ocenjivati sudiju, njihovo je da vode pse.
       Komisija je donela odluku da se u opštem izveštaju, na mestu za primedbe, od strane sudija unese ukratko, u nekoliko rečenica, suđenje i problem ako je bio, i da to isto učini i vođa ispita. Ukoliko na ispitu bude ikakvih problema oko suđenja vođa ispita je dužan da napiše kratak izveštaj o tome i priloži zapisniku sa ispita. Na kraju sezone (prolećne i jesenje) će se na osnovu tih izveštaja analizirati suđenje na svakom ispitu posebno i svi propusti. Sudije za koje se dokaže da su napravili propuste biće opomenuti, a sudija koji dobije dve opomene neće suditi u vremenu koje odredi UO i Stručna komisija.
       Zbog zauzetog stava da baterije ne smeju imati više od 5 pasa morali smo odrediti dodatne sudije, te će ažurirani spisak sudija biti objavljen. Za suđenje na prvom ispitu 25.03. 2017. u Futogu nema izmena što se sudija tiče.
      Radi što efikasnijeg suđenja Stručna komisija predlaže da se na sudijskom sastanku 25. ovog meseca analizira svaka disciplina na prolećnim uzgojnim ispitima (sreća ima ih samo pet), da se „doradi“ pravilnik o ispitima (naprimer koliko duga i kakav treba da je trag zeca za ocenu 10, kako ocenjivati marku sa koliko bodova itd.) i da se zaključci koji se usvoje štampaju kao dodatak Pravilniku o ispitima radi lakšeg suđenja, te da se u dogledno vreme štampa džepno izdanje Pravilnika sa svim tim dodacima. Sudije moraju imati kod sebe Pravilnik o uzgojnim ispitima i kadgod se pojavi neka sumnja ili problem mora da ga upotrebe (isčitaju i posavetuju sa njim).
     Takođe se predlaže da tema seminara sa nemačkim  sudijama (isto veče) bude isto – suđenje i discipline na prolećnim uzgojnim ispitima, da bi čuli njihov pristup i zaokružili znanje o toj problematici.
     Stručna komisija je takođe razmatrala i definisala postupak za žalbe, da bi se u budućnosti izbegli konflikti.
    Na odluke sudija na uzgojnim ispitima je moguća pritužba u roku od jednog sata od proglašenja rezultata. Žalba se predaje u pismenom obliku u kom je opisan sporan deo suđenja vođi ispita uz kauciju u visini kotizacije za dotičan ispit. Žalbu, odmah po prijemu, razmatra komisija u sastavu vođa ispita, glavni sudija (stariji sudija) i sudija protiv koga je tužba. Odluka komisije za žalbu, koja se objavljuje odmah po razmatranju žalbe je konačna. U slučaju prihvatanja žalbe kaucija se vraća vodiču, a psu se mora dati prilika za ponovno ispitivanje u spornoj disciplini.

        Pod tačkom razno je izvršena podela kapa po grupama za dalju prodaju, cena kapa su 400 dinara letnje i 500 dinara zimske i izrađene su povodom 15 godina rada Kluba.
Takođe se razgovaralo o prezentima sudijama iz Nemačke i dogovoreno je da im se poklone kape, Bilteni, po flaša rakije (sa flašom na kojoj je izgraviran znak Kluba, rad Dejana Živadinović) i značke Kluba.
       Vladica Andrić je izneo detalje oko organizovanja ispita sa nemačkim sudijama i referisao o stanju divljači na terenu, uz nadu da će sve biti u redu.
        Razgovarano je o redizajnu Klupskog sajta, Stevan Đurin je preuzeo obavezu da razgovara sa IT stručnjakom, ako tu ne uspemo moramo tražiti drugo rešenje.

Sastanak je počeo u 11,30 a završio u 14,30 časova.

Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !