Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

RASPORED PROLEĆNIH UZGOJNIH ISPITA


     1. 30 mart GAJDOBRA – ČELAREVO predviđeno 5 pasa – 1 baterija i PLUS odrasli psi  - seniori posebna baterija, Velimir Netković, Dušan Madžarev, Emil Đorđević i Braca Gavrilović;

    2. 6. april OGAR – ŠABAC 10 pasa, sudije Predrag Marković Mapac, Miloje Gajić, Goran Gojković i Laslo Torma;

    3. 6. april  PLANDIŠTE predviđeno 20 pasa (4 batterije) sudije Velimir Netković, Dragan Vujić, Nenad Glumac, Miodrag Jojić, Ljubiša Ivanović, Stevan Đurin, Dušan Jovanović i Dragan Bunardžić;

  4. 7. april SOMBOR 12 pasa u 2 baterije, sudije Laslo Torma, Siniša Vukanović, Stevan Đurin i Dragan Vujić;

  5. 13. april KOVIN 10 pasa u 2 baterije, sudije Emil Đorđević, Predrag Marković Mapac, Nenad Glumac i Dragan Bunardžić;

   6. 20. april VELIKO GRADIŠTE dve baterije, sudije Velimir Netković, Emil Đorđević, Laslo Torma i Dragan Bunardžić;

  7. 27. april  RITIŠEVO dve baterije, sudije Laslo Torma, Emil Đrođević, Stevan Đurin i Đura Munćan.
  
               Ako se prijavi u roku više od navedenih - planiranih pasa obezbediće se potrebne sudije dodatno.

              Stručna komisija je na svom poslednjem sastanku u Uzdinu donela odluku da se baterije formiraju po potrebi (ako jedan vodič vodi 2 psa, prevoz itd.), a da se sudije i teren za baterije izvlači radi regularnosti suđenja.

          Takođe je dogovoreno da se na svakom uzgojnom ispitu, po završetku ispita, ako ima pasa koji nisu ocenjeni u eksterijeru a stariji su od 12 meseci, održi uzgojna smotra i ocene psi u eksterijeru radi uvođenja u uzgojne knjige. Na smotri će suditi sve sudije sa ispita, sa tim da će glavni sudija biti najstariji među njima. U drugoj polovini godine će se organizovati uzgojne smotre po potrebi, najmanje jedna Klubska.

IZVEŠTAJ SA GODIŠNJE SKUPŠTINE SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA U KOVINU 02.03. 2013.
    Skupština je počela u 12,20 časova.

Otvaranje Skupštine Srpskog DD Kluba
    Na Skupštini je bilo prisutno 56 lica – delegata, članova Kluba i gostiju.

    Predsednik Srpskog DD kluba Torma Laslo je otvorio skup pozdravnom reči. Izvinio se u ime Siniše Vukanovića i Nemanje Bogdanovića koji su kasnili na Skupštinu. Pozdravio je sve prisutne zahvalivši im se što su odvojili svoje vreme i pristigli u ovolikom broju da pomognu rad Kluba. Posebno se zahvalio generalnom sekretaru KSS-a dr. Mahmudu Al Dagistaniju, pozdravio je gospođicu Tatjanu Matić iz fabrike za izradu hrane za pse „Premil“, Marka Popovića jednog od osnivača Kluba i Nenada Davidovića doajena naše kinologije i poznatog sudiju.

    Obrazložio je u kratkim crtama šta danas ova Skupština treba da uradi i to da je kompletan materijal za Skupštinu urađen na vreme, prodiskutovan i na Upravnom odboru i Stručnoj komisiji i poslat predsednicima regionalnih grupa, a bio je dostupan svima na Klubskom sajtu i blogu. Zamolio je da diskusije budu kratke i konstruktivne. Pročitao je i pismo predsednika LD iz Kovina Blaža Stanišića koji nije mogao da prisustvuje ovom skupu ali daje svu podršku radu Kluba kao i do sada i predložio sledeći

       D N E V N I   R E D:

1. Izbor radnog predsedništva i zapisničara;
2. Izbor verifikacione komisije;
3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
4. Usvajanje Protokola o radu regionalnih grupa;
5. Usvajanje izveštaja o radu Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba za 2012. godinu;
6. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
7. Usvajanje plana rada Srpskog DD Kluba za 2013. godinu;
8. Usvajanje finansijskog plana za 2013. godinu i
Delegati i gosti: levo dr. Mahmud Al Dagistani
gen. sekretar KSS-a i Velja Netković Klupski vođa uzgoja
9. Razno

      Za radno predsedništvo je predložio je sekretara Dragana Bunardžića, Emila Đorđevića kao domaćina i sebe (po Statutu). Usvojeno jednoglasno. Za verifikacionu komisiju je predložio Dragana Bunardžića, Danijelu Ilić i Nenada Stojanovića. Usvojeno.

      Bunardžić je preuzeo reč konstatacijom da imamo jedanaest predsednika regionalnih grupa – članova UO i 20 delegata izabranih od strane svojih regionalnih grupa na osnovu broja čalnova, što je ukupno 31 delegata Skupštine sa pravom glasa, a da je prisutno 27 delegata i predsednika te da ova Skupština ima kvorum za donošenje odluka.

      Prešlo se na treću tačku dnevnog reda, usvajanje Poslovnika o radu Skupštine. Pošto se niko nije javio da diskutuje predlog je dat na glasnje i jednoglasno usvojen.

      Po četvrtoj tački predsednik je objasnio da imamo 8 regionalnih grupa, da smo završili sa regionalnom organizacijom Kluba i tom prilikom je pohvalio naročito regionalnu grupu Južni Banat iz Kovina koja je i danas domaćin ovog skupa, pohvalio je i sve kontinuiraniji i kvalitetniji rad regionalnih grupa Šabac i Gradište, ali nije zanemario ni rad mlađih grupa. Stavio je bez diskusije predlog Protokola o radu regionalnih grupa na glasanje koji je jednoglasno usvojen.
Sekretar Kluba Dragan Bunardžić predaje
zahvalnicu Tatjani Matić iz "Premila"

      Peta i šesta tačka dnevnog reda su išle zajedno kao jedna celina. Predsednik je kratko obrazložio i bez diskusije stavio na usvajanje. Jednoglasno se prihvatio izveštaj o radu i finansijski izveštaj za prošlu godinu.

      I sedma i osma tačka dnevnog reda su išle zajedno. Samo je dat na razmatranje Jojićev predlog da se i ove godine dozvoli ispitivanje starijih pasa (do 4 godine) na uzgojnim ispitima. Skupština je usvojila Jojićev predlog sa 24 glasova za i 3 protiv ali sa aneksom da se stariji psi - seniorioni ispitaju na jednom prolećnom uzgojnom ispitu (u Čelarevu 31.03. 2013.) i jednom jesenjem uzgojnom ispitu (termin i mesto će biti naknadno objavljeni) zbog nemogućnosti organizovanja posebnih baterija i primene posebnog kriterijuma na svakom ispitu.

      Pod tačkom razno reč je uzeo generalni sekretar KSS-a dr. Mahmud Al Dagistani, pozdravio skup, pohvalio je rad Kluba i istakao da dokle god Srski Deutsch Drahthaar Klub radi po pravilima KSS-a neće biti problema i biće maksimalnih podrške od strane Kinološkog saveza Srbije. Zamolio nas je i da se ne svađamo nego da se družimo i da je to jedini put kojim se stiže do pozitivnih rezultata, ali da nije lako.
Delegati reg. grupe Gradištanac

      Torma je izneo podatke o posećenosti internet sajta i bloga Kluba: mesečno oko 5000 pregleda, do sada oko 100.000 posetilaca iz celog sveta, pored posetioca iz Srbije prate nas iz Bosne, Hrvatske, Crne Gore, SAD, Austrije, Nemačke, Švajcarske, Španije, Italije............ Takođe je napomenuo je da je sledeća Skupština izborna i da je potrebno da se na vreme pripremimo za izbor rukovodstva na svim nivoima, da ljude koji nisu dovoljno aktivni treba zamenuti i izrazio mišljenje da će članovi znate da izaberu u svom interesu i u interesu kontinuiteta Kluba.

      Zatim se za reč se javio Zoran Pešterac - Peki iz Kruševca koji je istakao da nemamo dovoljno priplodnjaka koji se nalaze na sajtu, ne prezentiramo ih dovoljno, ali da je slika sa štencima mnogo bolja i misli da je dobro da se na sajtu izbace slike svih pasa da znamo sa čime raspolažemo.
      Torma mu odgovara da je to u redu, ali da priplodnjaci još ne mogu da dobiju pečat - verifikaciju da su podobni za parenje jer nije rađena kontrola – snimanje displazije kukova i laktova što predstavlja glavnu prepreku zbog visoke cene u ovom momentu, a ni mnogi još nemaju položena oba ispita, a posebno da nisu ocenjeni na uzgojnoj smotri. Istakao je da to mora da se uradi u dogledno vreme, da se moraju organizovati uzgojne smotre, i naglasio važnost sprovođenja u život odredaba Uzgojnog pravilnika sa kojim konačno počinje istinski rad ovog Kluba.
Delegati reg. grupe Beograd i Neša Davidović

      Goran Jovanović predsednik regionalne grupe Gradište se javio za reč i pitao zašto se na blogu nije ranije objavilo da će na jesenjem uzgojnom ispitu prvo biti rađen ispit na vodi pa onda polje, i da je potrebno to da se zna zbog pripreme pasa. Objasnio je i da je pas koji je tada pao nema nikakve ocene iz ostalih disciplina dok su psi koji su do tada ispitani, a pali na vodi imali upisane bodove za discipline koje su položili. Torma je na prvo pitanje odgovorio da je to odluka glavnih (nemačkih) sudija i da tu nema šta da se zameri, a za drugi deo pohvalio mišljenje i rekao da će se ubuduće praktikovati takav vid ocenjivanja da se psima dozvoli da odrade do kraja ispit i da se ocene u svim disciplinama i to dokumentuje i objavi, bez obzira na ocene, tj. da li su „pali“ u nekoj disciplini.

      Zatim se za reč javio predsednik reg. grupe „Moravac“ Aleksandar Pribaković i pročitao tekst Ace Radonjića koji je izradio i održava Klubski sajt, a koji nije mogao danas da dođe zbog obaveza. Nastavio je uz opasku da nije zanemarljiv rad ni ostalih grupa kao ni njegove jer oni u svojoj grupi imaju čoveka koji je stvorio i koji održava sajt, kao i Igor Radonjić koji je puno pomogao Klubu. Takođe je pozvao sve članove da se aktivno uključe u sajt Kluba – diskusijama na forumima, fotografijama, reklamiranjem svojih pasa, pisanjem...... Predložio je i da Skupština prihvati njihov dogovor da njihov uzgojni vođa Zoran Pešterac  prepusti tu funkciju Aci Radonjić. Predlog je prihvaćen, Torma je predložio da se neki od narednih jesenjih uzgojnih ispita održi kod njih, tj. u centralnoj Srbiji, ako nema zeca i bez traga na zeca (ako ga nemaju dovoljno), jer je bitno da psi budu ispitani na trag na prolećnom ispitu, a da se ispiti i manifestacije Kluba moraju održati po celoj Srbiji, ne samo u Vojvodini. Aleksandar je dao predlog da se sledeći sastanci pokriju i novim tehnologijama – računarskim konferencijama, kao „Skype“ na primer, kako bi se smanjili troškovi dolaska za članove koji su udaljeni. Predlog prihvaćen, uz dogovor da se na jednom od sledećih sastanaka pripremi „tehnička strana“ računarskih konferencija i proba primena.

      Dragan Bunardžić je podelio zahvalnice zaslužnim pojedincima i lovačkim udruženjima, a predstavnicima regionalnih grupa razdelio materijale za prolećne ispite (izveštaje, sudijske beležnice, ocenske liste, diplome, medalje) i materijal za uzgojne knjige (knjigu parenja, knjigu štenadi, uzgojnu knjigu i knjigu priplodnjaka), te je radni deo Skupštine završen ekspeditivno.

    Skupština je završena u 1250 i prešlo se na bogat ručak koji su omogućili domaćini i sponzori i druženje delegata i gostiju.