Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

ZAPISNIK SA GODIŠNJE SKUPŠTINE SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA
                   SRPSKI DEUTSCH DRAHTHAAR  KLUB

Datum: 25.02.2017
Mesto: Futog
Vreme: 11:00 č.
Na početku je verifikaciona komisija u sastavu Nenad Stojanović, Predrag Marković i Aleksandar Malevski utvrdila na osnovu ovlašćenja i prebrojavanja delegata da postoji većina potrebna za rad i punopravno odlučivanje Skupštone.
                                                                                                                                                                              Od 23 delegata koliko broji skupština (članovi upravnog odbora + delegati), prisutno je 20;     i to od 9 članova Upravnog odbora skupštini pisutno 7 članova, a od 14 delegata na skupštini je  prisutno 13.
Nakon utvrđivanja kvoruma, prisutne članove skupštine pozdravio je podpredsednik Laslo Torma i zahvalio im se što su izdvojili vreme kako bi prisustvovali sednici i pomogli rad Kluba. Nakon toga je za članove radnog predsedništva predložio je Lasla Tormu, Dragana Bunardžića, Predrag Markovića i Aleksandra Malevskog kao zapisničara. Predlog je jednoglasno usvojen. Za overivače zapisnika je predložio Zorana Vasića i Dejana Živadinovića. Predlog je jednoglasno usvojen.

Nakon izbora radnog presedništva sednicom je predsedavao Laslo Torma i predložio sledeći dnevni red: 

1.Usvajanje izveštaja o radu SDDK za 2016 god.
               2. Usvajanje finansijskog izveštaja a 2016 god.
          3   Usvajanje izvaštaja nadzornog odbora za 2016 god.
          4.  Usvajanje izveštaja disciplinske komisije za 2016 god.
          5.  Usvajanje izvštaja stručne komisije za 2016 god.
          6.  Kooptiranje članova organa upravljanja
          7.  Usvajanje plana rada SDDK za 2017 god.
          8.  Usvajanje finansijskog plana za 2017 god.
          9.  Određivanje sudija za prolećne manifestacije SDDK u 2017 god.
        10. Zakazivanje sastanka Upravnog odbora i stručne komisije za mart 2017 god.
        11. Razno
1  
Pošto je dnevni red usvojen Laslo Torma je podsetio delegate da je materijal za Skupštinu blagovremeno objavljen na klupskom Blogu, članovima UO  dostavljen i mailom, da se nada da su proučili te materijale,  te zamolio da budu kratki i konstruktivni.  Nakon toga se prešlo na prvu tačku dnevnog reda. Torma se ukratko osvrnuo na, ne baš sjajno, stanje u Klubu konstatujući da su grubo narušeni međuljudski odnosi, da je u prošloj, 2016. godini, opao broj pasa na ispitima prvi put od nastanka Kluba kao i broj članova, nismo uspeli da uzgojni pravilnik zaživi i apelovao na sve čalnove da daju sve od sebe kako bi se to stanje promenilo. Nakon toga izneo je da je uprkos svemu ovome bilo i uspeha. Kvalitet pasa je po svim pokazateljima porastao, tri psa naših članova su položila Hegewald sa odličnim rezultatima. Pošto se niko nije javljao za reč po ovoj tački, prešlo se na glasanje. Izveštaj o radu je JEDNOGLASNO usvojen.
Po drugoj tački dnevnog reda Laslo Torma pročitao je finansijski izveštaj i upitao članove da li ima pitanja o trošenju novca. Dragan Bunardžić je pojasnio izveštaj i izneo da je iz 2016. godine preostalo oko 300.000 dinara. Pošto nije bilo pitanja prešlo se na glasanje. Finansijski izveštaj je JEDNOGLASNO usvojen.
Po trećoj tački dnevnog reda Mirko Glamočlija izneo je da  Nadzorni odbor nije utvrdio da postoje  nepravilnosti u poslovanju i radu Kluba i pošto nije bilo diskusije, izveštaj  Nadzornog odbora je JEDNOGLASNO usvojen.
Po četvrtoj tački dnevnog reda, u vezi izveštaja disciplinske komisije,  Laslo Torma je izneo da su svi prisutni upućeni u nemio događaj koji se dogodio prošle godine, i da je disciplinska komisija preglasavanjem donela odluku da se Emil Đorđević kazni ukorom, na šta se Dragan Prokić kao žalac, žalio na odluku disciplinske komisije upravnom odboru  koji je doneo odluku da se Emil Đorđević kazni zabranom vršenja funkcija u Klubu do sledeće skupštine i, pošto se Emil Đorđević nije žalio skupštini da je ta mera punovažna. Pošto nije bilo diskusije, izveštaj disciplinske komisije  stavljen je na glasanje i JEDNOGLASNO je usvojen.
Po petoj tački  dnevnog reda Laslo Torma obavestio je  prisutne da je Velimir Netković podneo ostavku na mesto glavnog vođe uzgoja i da je napustio klub, da nije zaživeo uzgojni pravilnik, Velimir u više navrata u toku  2016. god pokušavao da sazove sastanak Stručne komisije ali nažalost regionalne vođe uzgoja se nisu odazivali. Takođe je izneo i da se počelo i sa sređivanjem klupskih registara koji treba da se dovrše. I da je u 2017 godini neophodno nejpre aktivirati stručnu komisiju i zamolio sve regionalne vođe uzgoja da se maksimalno angažuju i da svi u Klubu daju podršku komisiji.
Po šestoj tački prešlo se na kooptiranje članova u organe upravljanja klubom.                                    Pošto je upražnjeno mesto predsednika, klupskog vođe uzgoja i jednog člana UO (D. Prokić je dao ostavku) na sastanku UO 28.12. 2016. je raspravljano o kandidatima i dati predlozi za te funkcije, kao i za funkcije koje izborom ostaju upražnjene.
Za predsednika kluba predložen je Dragan Bunardžić, za klupskog vođu uzgoja predložen je Laslo Torma, za potpredsednika Vladica Andrić i za sekretara kluba Aleksandar Malevski. Mesto Dragana Prokića iz grupe Šabac je delegiran Zoran Vasić, a ispred grupe Braničevo Dejan Živadinović (nisu imali predstavnika u UO). Svi predlozi su JEDNOGLASNO usvojeni. Nakon toga prešlo se na odabir članova disciplinske komisije pošto su dva člana dali ostavku. Siniša Vukanović je ispred regionalne grupe Južna bačka predložio Stefana Stojanovića, a Predrag Marković ispred grupe Braničevskog okrga predložio Dejana Živadinovića. Oba predloga su JEDNOGLASNO usvojena.

Sada su Upravni odbor i Stručna komisija Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba u sledećem sastavu:

UPRAVNI ODBOR:

1.Dragan Bunardžić predsednik,
2.Marko Popović počasni predsednik,
3.Predrag Marković – Mapac podpredsednik,
4.Vladica Andrić podpredsednik,
5.Aleksandar Malevski sekretar,
6.Torma Laslo klupski vođa uzgoja,
7.Miroslav Trebinac predstavnik regionalne grupe Zapadna Srbija i blagajnik,
8.Zoran Vasić predstavnik regionalne grupe Šabac,
9.Siniša Vukanović predstavnik regionalne grupe Južna Bačka,
10.Jovo Risović predstavnik regionalne grupe Južni Banat,
11.Marko Nikolić predstavnik regionalne grupe Beograd i
12.Dejan Živadinović predstavnik regionalne grupe Braničevo.

Stručna komisija Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba je u sastavu:

1.Torma Laslo, klupski vođa uzgoja,
2.Dragan Bunardžić predsednik Kluba,
3.Miloje Gajić regionalni vođa uzgoja grupe Braničevo,
4.Vladica Andrić regionalni vođa uzgoja grupe Šabac,
5.Stevan Đurin regionalni vođa uzgoja grupe Južni Banat,
6.Goran Gojković regionalni vođa uzgoja grupe Beograd,
7.Nenad Stojanović regionalni vođa uzgoja grupe Zapadna Srbija i
8.Velimir Mastilović regionalni vođa uzgoja grupe Južna Bačka.

Dragan Bunardžić, dosadašnji sekretar je izneo podatke o članstvu Kluba u 2016. godini: 120 članova, po grupama: Južni Banat: 33 člana, Južna Bačka 20, Zapadna Srbija 17(-2 mlada člana), Šabac 17 članova, Braničevo 11 članova, Beograd 11 članova, Moravac 6 članova, i Podunavlje sa 5 članova, te  je konstatovao na osnovu uplata članarina da regionalne grupe Podunavlje i Moravac nemaju potrebnih 10 članova te da formalno prestaju sa radom. Predlaže se preostalim članovima tih bivših grupa da se priključe, po izboru, najbližim grupama koje funkcionišu.
Po sedmoj tački dnevnog reda Laslo Torma je ukratko izneo predloženi plan rada za 2017. godinu gde je težište stavljeno na intenziviranje rada stručne komisije na sprovođenju uzgojnog pravilnika, popravljnje međuljudskih odnosa, uređenje klupskog sajta i održavanje manifestcija po predloženom programu.
Nakon toga Laslo Torma je zamolio Vladicu Andrića da iznese plan organizacije ispita koji regionalna grupa Šabac i regionalna grupa Braničevskog okruga  organizuju u organizaciji sa nemačkom grupom Lünneburger–Hiede  koji će biti međunarodnog karaktera, tj. priznat od matičnog Kluba, te je Vladica Andrić je upoznao skupštinu sa planom prolećnih uzgojnih ispita predviđenih za 26., 27., 28. i 29. mart na kome će suditi tri nemačke sudije.

Delegati na Skupštini

Ispiti će se održati ili u Vrbasu (najverovatnije) ili u Šabcu, ispituje se teren i divljač, članstvo će blagovremeno biti obavešteno o mestu ispita. Svih 20 pasa su već prijavljeni, prijave se ne primaju više, gledalo se da svi zainteresovani mogu da se prijave iz svih grupa. Kotizacija po psu je 50 evra da bi se pokrili troškovi, ostatak će finansirati Klub. Sudije iz Nemačke stižu 25. popodne i to veče će se održati neka vrsta razgovora – seminara sa njima (zavisno od mesta ispita će bit i seminar), dogovoreno je da se pre  održi sudijski sastanak klupskih sudija pred početak sezone.
Marko Nikolić je obavestio delegate da će se klupska uzgojna smotra 11.03. održati kod restorana GRAND ADA na starom Obrenovačkom drumu (preko Ade Ciganlije). Po njegovim rečima tereni oko restorana su odgovarajući sa dosta hladovine i velikim parking mestom i restoranom sa 400 mesta gde možemo obaviti i ručak i sastanak i druženje.
   Nakon toga je Torma upitao predstavnike regionalnih grupa da možda ima izmena i dopuna oko organizovanja manifestacija koje se planiraju, njihovog datuma. Siniša Vukanović je rekao da regionalna grupa Južna Bačka odustaje od organizacije prolećnog uzgojnog ispita koji je bio predviđen za 08.04.2017 god. u Gajdobri, kao i Predrag Marković da i regionalna grupa Braničevski okrug odustaje od organizacije VJP ispita planiranog za 08.04.2017 god. u Požarevcu zbog ispita na kojima sude nemačke sudije i ukoliko može da im se dozvoli da dobiju datum za organizaciju Jesenjeg uzgojnog ispita koji bi se održao od 21. do 25.10. 2017 god. koji bi bio međunarodnog karaktera opet sa nemačkim sudijama.

Posle ovih izmena konačni plan manifestacija našeg Kluba za 2017. godinu izgleda ovako:

    1.    11.03. 2017. Klubska glavna uzgojna smotra Beograd – restoran Grand Ada, organizator regionalna grupa  Beograd;
    2.    Sastanak stručne komisije 11.03. 2017. posle uzgojne smotre na istom mestu;
    3.    25.03. 2017. sudijski sastanak na kome će se dogovarati o suđenju na predstojećim prolećnim uzgojnim ispitima (Vrbas ili Šabac);
    4.    25.03. 2017. VJP Futog, organizator regionalna grupa Južna Bačka;
    5.    26., 27., 28., i 29 03. 2017. VJP Šabac, organizator regionalna grupa Šabac – regionalna grupa Braničevo u saradnji sa grupom Lünneburger–Hiede matičnog, nemačkog Kluba;
    6.    01.04. 2017. VJP Stari Žednik, organizator regionalna grupa Južna Bačka;
    7.    01.04. 2017 VJP Čelarevo, organizator regionalna grupa Podunavlje;
    8.    01.04. 2017. VJP Kovin, organizator regionalna grupa Južni Banat;
    9.    02.04. 2017. VJP Deč, organizator regionalna grupa Beograd;
1  10. 08.04. 2017. VJP Plandište, organizator regionalna grupa Južni Banat; 
    11. 09.04. 2017. VJP Vrbas, organizator regionalna grupa Šabac;
1  12. 09.04. 2017. VJP Uzdin, organizator regionalna grupa Braničevo;
    13. Sredina maja sastanak Upravnog odbora Srpskg Deutsch Drahthaar Kluba na kome će se analizirati prolećni deo manifestacija (tačan datum i mesto će se odrediti naknadno), odrediti sudije za jesen;
    14. 09.09.2017. ispit na vodi Veliko Gradište, organizator regionalna grupa Braničevo;
    15. 07.10. 2017. HZP Vrbas, organizator regionalna grupa Šabac;
    16. 07.10. 2017. HZP Kovin,  organizator reg. grupa Južni Banat;
    17. 14.10. 2017. HZP Futog, organizator regionalna grupa Južna Bačka;
    18. Od 20. do 25.10.  Međunarodni HZP sa nemačkim sudijama Požarevac, organizator regionalna grupa Braničevo;
    19. 21.10. 2017. HZP Stari Žednik, organizator regionalna grupa Južna Bačka;
     20. 21.10. 2017. HZP Deč, organizator regionalna grupa Beograd i
    21. 25.11. 2017. regionalna uzgojna smotra i ispit za sigurnog aportera Futog, organizator regionalna grupa Južna Bačka.
22.Decembar 2017. sastanak UO i stručne komisije u Beogradu na kome će se analizirati jesenji deo aktivnosti i uraditi pripreme za Skupštinu.

Posle toga za reč se javio Stevan Đurin i rekao kako u Plandištu postoji problem i da se čuo sa predsednikom njihovog lovačkog udruženja koji mu je preneo da se ispiti održavaju bez njegovog znanja tj. da organizatori nisu obavestili lovačko udruženje oko organizacije, kao i da niko iz  uprave kluba nikada nije pozvao predsednika da uputi zahtev. Nakon Steve Đurina za reč se javio Mirko Glamčlija i rekao da je on uredno dobio dozvolu predsednika svog lovačkog društva za organizaciju ispita, a da je tu istu dozvolu lično odneo sekretaru udruženja.
Laslo Torma zamolio je sve članove da svojim prisustvom i prijavom svog psa uveličaju klubsku uzgojnu smotru  koja je veoma važna kako za renome kluba tako i za samu rasu, kao i članove Stručne komisije da dođu na sastanak.
Po osmoj tački dnevnog reda Dragan Bunardžić taksativno je izneo plan troškova za 2017. pošto nije bilo dopuna i izmena finansijsi plan za 2017 god. je JEDNOGLASNO usvojen.
Po devetoj tački dnevnog reda odlučivalo se koje će sudije suditi planirane prolećne uzgojne ispite, uzgojnu smotru ispit na vodi, te se prešlo se na izbor sudija. Predloženo je da uzgojnu smotru 11.03.2017 god.  sude Milivoje Urošević (ukoliko bude sprečen kao zamena Gyurić Jožef) Laslo Torma i Siniša Vukanović.

         Pri izboru sudija smo se trudili da u sudijskom paru bude jedan stariji, iskusniji sudija („glavni sudija“ kod nemaca) čija je reč odlučujuća u slučaju različitog mišljenja i jedan mlađi. Ime starijeg sudije je prvo. Kod VJP-a sa nemačkim sudijama svakog dana će pored njih biti jedan naš "mlađi" sudija da bi stažirao, „učio zanat“ i sticao iskustva. Glavnog sudiju među nemcima će oni odabrati među sobom.

25.03.2017 god. Prolećni uzgojni ispit Futog – regionalna grupa Južna Bačka. Planiraju se tri baterije po 5 pasa.
I baterija Dragan Bunardžić  i Zvonko Lužajić,
II baterija Laslo Torma i Nenad Stojanović
III baterija Emil Đorđević i Dejan Živadinović

26.03. 2017 god. Prolećni uzgojni ispit Vrbas – regionalne grupe Šabac – Braničevski okrug - u saradnji sa grupom Lünneburger–Hiede matičnog, nemačkog Kluba.
Thorsten Reck, Andreas Paul Aszyk, Klaus Nilla,

27.03. 2017 god. Prolećni uzgojni ispit Vrbas – regionalne grupe Šabac – Braničevski okrug - u saradnji sa grupom Lünneburger–Hiede matičnog, nemačkog Kluba.
Thorsten Reck, Andreas Paul Aszyk, Klaus Nilla,

28.03. 2017 god. Prolećni uzgojni ispit Vrbas – regionalne grupe Šabac – Braničevski okrug - u saradnji sa grupom Lünneburger–Hiede matičnog, nemačkog Kluba.
Thorsten Reck, Andreas Paul Aszyk, Klaus Nilla,

29.03. 2017 god. Prolećni uzgojni ispit Vrbas – regionalne grupe Šabac – Braničevski okrug - u saradnji sa grupom Lünneburger–Hiede matičnog, nemačkog Kluba.
Thorsten Reck, Andreas Paul Aszyk, Klaus Nilla i,

01.04.2017 god.  Prolećni uzgojni ispit Stari Žednik – regionalna grupa Južna Bačka
Laslo  Torma i Miloje Gajić,

01.04.2017 god. Prolećni uzgojni ispit Čelarevo
Stevan Đurin i Velemir Mastilović,

01.04.2017 god. Prolećni uzgojni ispit Kovin  - regionalna grupa Južni Banat (2 baterije)
I baterija Dragan Bunardžić i Nenad Stojanović
II baterija Miodrag Jojić i Zvonko Lužajić,

02.04.2017 god. Prolećni uzgojni ispit Deč – regionalna grupa Beograd
Laslo Torma i Stevan Đurin,

08.04.2017 god. Prolećni uzgojni ispit Plandište – regionalna grupa Južni Banat
Dragan Bunardžić i Siniša Vukanović,

09.04. 2017. Prolećni uzgojni ispit Vrbas – regionalna grupa Šabac
Miloje Gajić i Nenad Stojanović

09.04. 2017. VJP Uzdin - organizator regionalna grupa Braničevo
Miodrag Jojić i Dejan Živadinović

09.09. 2017. Ispit na vodi Veliko Gradište – regionalna grupa Braničevo
Torma Laslo, Dragan Bunardžić i Siniša Vukanović.

Po desetoj tački dnevnog reda planirano je da se sastanak stručne komisije održi 11.03.2017 god posle uzgojne smotre. Za reč se javio Steva Đurin i zatražio da se sudijska komisija odvoji od stručne komisije i obrazložio da se na većini sastanaka stručne komisije raspravljalo o suđenju a jako malo o uzgoju. Predlog je JEDNOGLASNO privaćen.
Nemanja Bogdanović zatražio je da se na toj sednici odlučuje o ravnomernom rasporedu sudija koje će suditi ispite i upitao je šta se dešava sa Borislavom Moravcem da li je i dalje član kluba i zašto ne sudi nigde?
Po jedanaestoj tački dnevnog reda Laslo Torma izneo da zbog dešavanja u Klubu i atmosfere koja je vladali nismo uspeli da proslavimo – obeležimo 15 godina rada Kluba, da je sada za to već kasno, ali da to barem obeležimo prigodnim promotivnim materijalom Kluba u vidu kačketa, znački i ostalog reklamnog materijala i da je proverio cene za kačkete i značke. Cena letnjeg kačketa iznosi 2,2 evra, zimskog 2,5 evra a da su cene znački od 1,5 do 5 evra zavisno od složenosti i veličine. Upitao je prisutne da li kod neko ima ko bi mogao povoljnije da uradi? Dejan Živadinović rekao je da ima čoveka koji radi značke i da će proveriti.
Radno predsedništvo Skupštine
Nakon toga za reč se javio Siniša Vukanović i rekao kako bi Klub trebao da uplati (materijalno pomogne) za još nekoliko članova polaganje za sudije. Dragan Bunardžić rekao je da bi u ovoj godini Klub mogao da uplati za troje stažista, kao i prethodne. Nenad Stojanović rekao je da bi stažisti trebali da budu vodiči i da to bude merilo. Nakon toga Nemanja Bogdanović je rekao da je njemu ispred kluba uplaćeno stažiranje ali da on nije izašao na polaganje i ukoliko može da se realizuje, da se njegova uplata prenese na nekog drugog, jer on odustaje. Siniša Vukanović predložio je ispred regionalne grupe Južna Bačka Aleksandra Malevskog, Steva Đurin je predložio Viktora Vargu ispred regionalne grupe Južni Banat, Predrag Marković predložio je Nikolu Simića ispred regionalne grupe Braničevski okrug. Nakon toga predlozi su stavljeni na glasanje i JEDNOGLASNO su usvojeni.
Nakon glasanja  Steva Đurin je rekao da ima čoveka, IT stručnjaka, člana Kluba, tj. njihove grupe, koji je voljan da radi i bi mogao da bude administrator Klupskog web sajta koji sada ne funkcioniše. Torma je pruzeo obavezu da razgovara sa njim i postigne dogovor, ukoliko može.
Bojan Vukadinović postavio je pitanje da li postoji mogućnost  da se i druge  rase izvedu na ispit i da se za njih napravi posebna ocenska lista na kojoj ne bi bio trag zeca? Laslo Torma je odgovorio da je ovo klub oštrodlakih pasa i da se radi po pravilnicima gde je trag obavezan, a Steva Đurin je rekao da ne vidi ništa sporno i da je izvodljivo, Laslo Torma je rekao da se to ostavi za sastanak stručne komisije.
Pošto je delegatima, shodno broju članova grupe, podelejen Bilten Kluba za 2016. godinu Vladica Andrić i Nemanja Bogdanović su postavili pitanje zašto na naslovnoj strani Biltena nije postavljen pas iz domađeg uzgoja već iz uvoza (Milan von der Lönsbrike)? Dragan Bunardžić je odgovorio da je praksa da se na naslovnoj strani Biltena nađe pas koji je imao najviše uspeha u toj godini, i da, ukoliko je potrebno, možemo formirati komisiju koja će odrediti šta ubuduće da ide na naslovnu stranu.

Skupština  je završena u 13.05 č.

PS. Uz zapisnik prilažemo izveštaje i planove sa kojima se radilo na ovoj Skupštini.

Zapisnik sastavio Aleksandar Malevski

_______________________________


                                                                                 Overivači zapisnika:
                                                                                     Zoran Vasić
                               
                                                                            __________________________

                                                                                  Dejan Živadinović

                                                                            __________________________Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !