Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

RASPORED KLUBSKIH ISPITA ZA PROLEĆE 2015.


      

RASPORED KLUBSKIH  PROLEĆNIH UZGOJNIH ISPITA I SUDIJA ZA PROLEĆE 2015.

1. 27.03.2015. Futog, sudije: ispred grupe Siniša Vukanović  a ispred kluba Dragan Prokić (1 baterija);

2. 28.03.2015. Futog, sudije: ispred grupe Siniša Vukanović a ispred kluba Miloje Gajić (1 baterija);

3. 28.03. 2015. KOVIN,  sudije: Ispred grupe Emil Đorđević a ispred kluba Predrag Marković (1 baterija);

4. 29.03.2015. Futog, sudije: ispred grupe Dragan Bunardžić a ispred kluba Miloje Gajić (1 baterija);

5. 03. 04. 2015. Deč, sudije : ispred grupe Emil Đorđević i Predrag Marković, a ispred kluba Dragan Prokić i Velimir Netković (2 baterije);

6. 04.04. 2015. Plandište sudije: ispred grupe Siniša Vukanović i Stevan Đurin a ispred kluba Velimir Netković i Miloje Gajić (2 baterije);

7. 04.04. 2015. Vrbas, sudije: ispred grupe Dragan Prokić a ispred kluba Borislav Moravac (1 baterija);

8. 05.04. 2015. Kovin, sudije: Ispred grupe Predrag Marković a ispred kluba Dragan Bunardžić (1 baterija);

9. 11.04. 2015.  Debeljača, sudije: ispred grupe Velimir Netković a ispred kluba Stevan Đurin (1 baterija).

   Zadnji datum za podnošenje zahteva za dodatne termine PUI je 07.04. 2015.
  
   Postoji mogućnost da zainteresovani članovi Kluba prijave svoje pse na PUI u Mađarskoj 24.04. 2015.

ZAPISNIK SA SASTANKA UO I SK U UZDINU 28.02. 2015.    28.02. 2015. godine sa početkom u 12 časova u Uzdinu je održan je sastanak upravnog odbora i uzgojne komisije Srpskog DD kluba .

    Sastanku su prisustvovali sledeći članovi UO i SK: Emil Đorđević, Laslo Torma, Velimir Netković, Dragan Bunardžić, Dragan Prokić, Predrag Marković, Aleksandar Pribaković, Marko Nikolić, Vukanović Siniša, Zvonko Lužajić, Gojković Goran, Radonjić Aca, Vasić Zoran, Đurin Stevan, Jovanović Goran i Mastilović Velemir.
    Sastanku nije opravdano nije prisustvovao Stojanović Nenad
      Sastanak je vodio predsednik Srpskog DD kluba Emil Đorđević.
      Za zapisničara je određen Dragan Prokić. 
    Pošto je konstatovana potrebna većina  članova UO predložen je sledeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa satanka UO održanog 06.12.2014. u Kovinu
2. Analiza rada grupe Južna Bačka
3. Određivanje datuma i mesta održavanja PUI u 2015. godini
4. Formiranje uzgojne komisije
5. Određivanje sudija za PUI u 2015.
6. Dogovor oko održavanja glavne klupske smotre, ispita na oštrinu i testa na vodi
7. Određivanje mesta i datuma ispita na vodi i sudija za ispit
8. Razmatranje pripremljenog Zbornika klupskih akata
9. Razno
Dnevni red je usvojen jednoglasno.

1. Usvajanje izvoda Iz zapisnika sa satanka UO održanog 06.12.2014. u Kovinu

    Posle čitanja izvoda iz zapisnika, od strane predsednika kluba, isti je jednoglasno usvojen.


2. Analiza rada grupe Južna Bačka

    Predsednik kluba je pročitao  e mail Nemanje Bogdanović  poslat dana 26.02.2015. Nemanja je ovim putem podneo ostavku na mesto predsednika reg.  grupe Južna Bačka  kao i ostavku reg. vođe uzgoja Aleksandra Milevskog.
    Povodom toga Siniša Vukanović je sazvao tel. sednicu reg. grupe Južna Bačka 27.02. 2015. Na ovoj sednici je doneta odluka da Vukanović bude novi predsednik reg. grupe Južna Bačka a Velemir  Mastilović (koji je prešao iz grupe Podunavlje ) reg. vođa uzgoja. Mastilović je objasnio da je iz grupe Podunavlje prešao zbog samovolje Miodraga Jojića.
    Nemanja Bogdanović ostaje član Srpskog DD kluba i  reg. grupe Južna Bačka a Milevski sekretar reg. grupe.
    Doneta je jednoglasna odluka po drugoj tački dnevnog reda da Siniša Vukanović treba da preformuliše  odluku svoje grupe  i dostavi zapisnik sa vanredne skupštine reg. grupe koja je imala izborni karakter.
   
3. Određivanje datuma i mesta održavanja prolećnih uzgojnih ispita - PUI u 2015. godini

     Grupa Zapadna Morava ima tri psa za PUI ali neće organizovati ispit.
    
1. 29.03.2015. Grupa Beograd u Deču organizuje dve baterije  (10 pasa).

2. 28.03.2015. Grupa Južni Banat u Kovinu organizuje jednu bateriju.

3. 04.04.2015. Grupa Južni Banat u Plandištu organizuje dve baterije.

4. 05.04.2015  Grupa Južni Banat u Kovinu organizuje jednu bateriju.

5. Grupa Braničevski okrug ima pet pasa za PUI, ali neće organizovati ispit.

6. Grupa Šabac ima tri psa ali neće organizovati ispit.

7. Grupa Južna Bačka organizuje 27, 28 i 29.03.2015. u Futogu tri baterije.

8. 04.04.2015. Južna Bačka u Vrbasu organizuje jednu bateriju.

9. 11.04.2015. regionalna grupa Južni Banat u Debeljači organizuje jednu bateriju.

    Emil Đorđević je predložio da reg. grupe prihvataju i po šest pasa u bateriji ako bude trebalo.
    Jednoglasno su usvojeni termini PUI u 2015. god.

                                             
4. Formiranje uzgojne komisije

Ovo pitanje je formalno pravno, tj. konstatovane su  izmene članova uzgojne
komisije iz regionalnih grupa Južna Bačka i Šabac.
 Velimir Netković je rekao da je potrebno da članovi uzgojne komisije sa njim razmene telefone i da počnu da sprovode Pravilnik o uzgoju.

 Goran Gojković je pitao kome se šalju prijave za ispite i smotre.Dobio je odgovor da je to posao  reg. vođe uzgoja koji o tome obaveštava glavnog vođu uzgoja.

 Laslo Torma je predložio da se održi jedan poseban sastanak uzgojne komisije i da se pojasni šta ko radi i krene sa vođenjem knjiga, registara uzgoja i da se sačini upustvo za rad u smislu pojašnjenja primene Pravilnika o uzgoju. Dalje je Torma kritikovao rad reg. vođa uzgoja jer su bili neažurni u slanju izveštaja sa prošlogodišnjih ispita.On predlaže da se od članova Upravnog odbora izabere jedno lice zaduženo za organizovanje ispita u Klubu koji će da vodi sve vezano za rad pasa, tj. sve oko ispita.

 Predrag Marković je rekao da u Nemačkoj postoji takva ličnost u matičnom klubu, tzv. prufungslaeiter.

 Siniša Vukanović smatra da reg vođe uzgoja treba da primaju prijave za ispite u predviđenom roku i o tome obaveštavaju glavnog vođu uzgoja i sekretara kluba.

 Laslo Torma predlaže jednu vanrednu skupštinu kluba da se izmeni statut i izabere poverenik za rad u Klubu, i ako je potrebno, doneti neki novi pravilnik.

 Aca Radonjić da to bude administrativno lice, a ne neko ko će raditi posao glavnog vođe uzgoja.

 L. Torma smatra da glavni vođa ima puno obaveza i da ne može da se bavi organizacijom ispita i pročitao deo Uzgojnog pravilnika o nadležnostima vođe uzgoja gde se ne spominje ni jednom rečju organizacija ispita.

 Emil Đorđević je konstatovao da glavni vođa uzgoja po Pravilniku može angažovati stručna lica iz kluba da mu pomažu u poslu.

 Emil Đorđević je predložio da se posle PUI održi sastanak uzgojne komisije ida se reše sva ova pitanja.

 Stevan Đurin je apelovao na članstvo da se pridržava pravilnika o uzgoju Ii da se prijavljuju legla kako bi se formiralče matične knjige.Takođe ima primedbu na zapisnike o inspekciji legla.

Zaključci sa četvrte tačke dnevnog reda:
Konstatovani su članovi ispitne komisije:
Velimir Netković, glavni vođa uzgoja
Radonjić Aca, Grupa Moravac
Gojković Goran, Grupa Beograd
Vasić Zoran, Grupa Šabac
Đurin Stevan, Grupa Južni Banat
Jovanović Goran, Grupa Braničevski Okrug
Mastilović Velemir, Grupa Južna Bačka
Stojanović Nenad, Grupa Zapadna Morava
Sve oko sprovođenja PUI, izmene termina, dodatnih termina, izmene sudija, da se dogovara sa glavnim vođom uzgoja.
Što pre organizovati sastanak stručne komisije, Velemir Mastilović se ponudio da bude domaćin.

5. Određivanje sudija za PUI u 2015

Spisak sudija u Srpskom DD klubu:

1. Velimir Netković
2. Laslo Torma
3. Dragan Bunardžić
4. Dragan Prokić
5. Emil Đorđević
6. Siniša Vukanović
7. Stevan Đurin
8. Predrag Marković
9. Miloje Gajić
10. Goran Šestić
11. Borislav Moravac
12. Miodrag Jojić
13. Petar Mišić


     Sudijski pripravnici:
    
1. Velemir Mastilović
2. Zvonko Lužajić
3. Nenad Stojanović

RASPORED KLUBSKIH  PROLEĆNIH UZGOJNIH ISPITA I SUDIJA ZA PROLEĆE 2015.

1. 27.03.2015. Futog, sudije: ispred grupe Siniša Vukanović  a ispred kluba Dragan Prokić (1 baterija);

2. 28.03.2015. Futog, sudije: ispred grupe Siniša Vukanović a ispred kluba Miloje Gajić (jedna baterija);

3. 28.03. 2015. KOVIN,  sudije: Ispred grupe Emil Đorđević a ispred kluba Predrag Marković (1 baterija);

4. 29.03.2015. Futog, sudije: ispred grupe Dragan Bunardžić a ispred kluba Miloje Gajić (1 baterija);

5. 03. 04. 2015. Deč, sudije : ispred grupe Emil Đorđević i Predrag Marković, a ispred kluba Dragan Prokić i Velimir Netković (2 baterije);

6. 04.04. 2015. Plandište sudije: ispred grupe Siniša Vukanović i Stevan Đurin a ispred kluba Velimir Netković i Miloje Gajić (2 baterije);

7. 04.04. 2015. Vrbas, sudije: ispred grupe Dragan Prokić a ispred kluba Borislav Moravac (1 baterija);

8. 05.04. 2015. Kovin, sudije: Ispred grupe Predrag Marković a ispred kluba Dragan Bunardžić (1 baterija);

9. 11.04. 2015.  Debeljača, sudije: ispred grupe Velimir Netković a ispred kluba Stevan Đurin (1 baterija).

   Zadnji datum za podnošenje zahteva za dodatne termine PUI je 07.04. 2015.
  
   Postoji mogućnost da zainteresovani članovi kluba prijave svoje pse na PUI u Mađarskoj 24.04. 2015.
  
   Jednoglasno je usvojen predlog sudija za PUI u 2015. godini.


   

6.   Dogovor oko održavanja glavne Klupske smotre za 2015., ispita na oštrinu i testa na vodi za Hegewald

     Goran Jovanović je predložio da organizaciju glavne godišnje Klupske uzgojne smotre preuzme regionalna grupa Braničevskog okruga i da to bude 21.03. 2015. Mesto će naknadno biti određeno.

     Visina kotizacije iznosi 1.500,00 dinara po psu, od čega će se 500 din. odvojiti za pripremu zajedničkog ručka.
    
 Prijave za smotru (Danijeli Ilić, mob. 069 8047667 , e-mail ndilic@gmail.com) i uplate na žiro račun (broj 355-1029334-24) izvršiti najkasnije do 14.03. 2015. god.

      Posle smotre biće organizovana revija priplodnika.
     
Sudije na glavnoj uzgojnoj smotri:

1. Velimir Netković
2. Laslo Torma i
3. Stevan Đurin

      Test na vodi za pse koji žele da učestvuju na Hegevaldu će se organizovati po reg. grupama u dogovoru sa glavnim vođom uzgoja koji određuje sudije.Takmičar obezbeđuje patke i ne plaća kotizaciju.
     
      Test na oštrinu pasa sprovoditi po pravilniku  Kluba a priznavati i korektne video zapise.

7. Određivanje mesta i datuma ispita na vodi i sudija za ispit

Ispit će se održati 19.09. 2015. u Požarevcu.

Sudije na ispitu:

1. Laslo Torma,
2. Miloje Gajić i
3. Velimir Netković

Na ispitu mogu učestvovati svi psi iz VII FCI grupe.

8. Razmatranje pripremljenog zbornika klupskih akata

  Uvodničar  za ovu tačku dnevnog reda je Laslo Torma koji je sve akte (deset pravnih akata i pravilnika 21 obrazac kao prilog aktima) uredio u Zbornik akata.

  Torma je zamolio da u koliko neko ima primedbe i sugestije povodom toga to iznese pre štampanja.

  Emil Đorđević je rekao da treba izmeniti prvi član Statuta gde treba da stoji da ćemo svoje akte usaglašavati sa važećim aktima KSS.
 
  Dragan Bunardžić se u ime svih zahvalio Laslu Tormi na uloženom trudu oko pripreme zbornika akata.
 
  Doneta je odluka da se štampa ovako pripremljen zbornik akata.
 
  Jedan primerak Pravilnika o VGP poslati Igoru Radonjić da da svoje eventualne sugestije.
 
9. Razno

     Svi predsednici reg. grupa da obezbede za sve članove kluba potpisane pristupnice klubu   u dva primerka. Jedan primerak poslati Draganu Bunardžić radi evidencije članstva Kluba.
    
     Emil Đorđević je predložio da zadnji rok za uplatu članarine u visini od 1.500,00 din. bude do 31.03. 2015., tj. pre ispita za one koji izvode pse na ispit. Novi članovi mogu platiti  kasnije do kraja godine.
        
     Laslo Torma je rekao da on ove godine neće imati vremena da uredi Bilten za 2014. pa da se to pitanje reši.
    
     Regionalne vođe uzgoja rezultate ispita pošalju najdalje dva dana posle ispita sekretaru i glavnom vođi uzgoja.
    
     Donet je zaključak većinom glasova da se medalje  diplome i na dalje dodeljuju psima na Klupskim ispitima.
    
     Sastanak je završen oko 15 časova.
    
     Posle sastanka domaćini, lovci iz Uzdina, su učesnicima priredili predivan lovački gulaš na čemu im se još jednom zahvaljujemo.     
SASTANAK UPRAVNOG ODBORA I STRUČNE KOMISIJE 28.02. 2015.


Obaveštavamo članove Upravnog odbora i Stručne komisije SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA da će se dana 28.02. 2015. održati satanak istih u UZDINU sa početkom u 12 časova u kafani "Pariska noć" na izlazu iz Uzdina na putu od Kovačice prema Zrenjaninu.

Za sastanak se predlaže sledeći DNEVNI RED:

1.Razmatranje i usvajanje Klubskih akata,
2.Usvajanje rasporeda i određivanje sudija za prolećne uzgojne ispite u 2015. i


     OBAVEŠTENJE OKO KLUBSKIH AKATA ZA SASTANAK: Pred Vama su sva naša Klubska akta od osnivanja do danas, zaključno sa Pravilnikom za svestrani ispit koji je nov, a ostala akta i pravilnici su već duže vreme u upotrebi. Ima ih ukupno 11, i to:
     
1. Statut,
2. Poslovnik o radu Skupštine,
3. Protokol o radu regionalnih grupa,
4. Disciplinski pravilnik,
5. Uzgojni pravilnik,
6. Pravilnik o prolećnom uzgojnom ispitu,
7. Pravilnik o jesenjem uzgojnom ispitu,
8. Pravilnik o ispitu na vodi,
9. Pravilnik o ispitu na divlje svinje,
10. Pravilnik o svestranom ispitu i
11. Standard oštrodlakog nemca.
     
      Iz tih akata, kao njihova neophodna „pomoćna sredstva“, su nastali obrasci i ocenske liste, ukupno 20, i to:
     
1. Obrazac br. 1 –pristupnica,
2. Obrazac br. 2-prijava,
3. Obrazac br. 3-ocenski list za uzgojnu smotru,
4. Obrazac br. 4-opšti izveštaj,
5. Obrazac br. 5-pojedinačni ocenski list za prolećni uzgojni ispit,
6. Obrazac br. 6-zbirni ocenski list za PUI,
7. Obrazac br. 7-pojedinačni ocenski list za jesenji uzgojni ispit (JUI),
8. Obrazac br. 8-zbirni ocenski list za JUI,
9. Obrazac br.  9-poj. oc. list za ispit na vodi,
10. Obrazac br. 10-zbirni ocenski list za ispit na vodi,
11. Obrazac br. br 11-potvrda za svinjara,
12. Obrazac br. 12-poj. oc. list za svestrani ispit,
13. Obrazac br. 13-zbirni ocenski list za svestrani ispit,
14. Obrazac br.14.-potvrda o mirnoći na zeca,
15. Obrazac br.15-potvrda o sledoglasnosti,
16. Obrazac br- 16-potvrda o oštrini,
17. Obrazac br. 17-potvrda o aporteru izgubljene divljači,
18. Obrazac br. 18-potvrda o sigurnom aporteru,
19. Obrazac br. 19-knjiga parenja i
20. Obrazac br. 20-potvrda o inspekciji legla.

      Pored toga radimo na ustanovljavanju Klupskog registra pasa, Klubskog uzgojnog registra, Knjige proverenih svestranih pasa i Knjige pasa koji su položili neki od dodataka svestranog ispita – radnje posle pucnja (VPSO). Taj posao će biti završen u toku 2015. godine.
     
      Shodno cilju osnivanja našeg Kluba i prihvatanja nemačkog načina gajenja, obuke i ocenjivanja koje smo uneli i u Statut, te organizovanja Kluba po ugledu na matični Klub u Nemačkoj, od početka rada Kluba smo prevodili njihova akta i pravilnike. Prvo je Goran Zubanović preveo Pravilnika za prolećni i jesenji uzgojni ispit, i ta dva dokumenta su bile naše „zvezde vodilje“ u prvom periodu rada. Zatim je naš pokojni kolega Ratko Krstić nešto preciznije preveo iste pravilnike. Zbog nešto težeg rečnika i određenih nepreciznosti smo te Pravilnike doradili i štampali 2009. godine.
     
      Od 2009. godine je nastupila faza uređivanja SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA i rada Kluba, te smo postepeno donosili i usvajali svoja akta, od Statuta, koga smo više puta prilagođavali, pravilnika za razne ispite, protokola o radu grupa, poslovnika o radu Skupštine...... kako je vremenom naš Klub dozrevao, sticao iskustva i kako su rasle potrebe za evidencijom - administriranjem. Disciplinski pravilnik je uradio Dragan Prokić, kod konačnog, današnjeg Statuta je svoj doprinos dao Miloje Gajić, a ja sam pokušao da sve povežem, osavremenim, uredim. Pravilnik o svestranom ispitu smo dali da nam prevede neko treći za pare, to je urađeno ali prevodioc apsolutno nije poznavao kinološku terminilogiju te je rezultat ispao malo upotrebljiv i skoro smešan, tako da smo morali skoro sve ispočetka odraditi i to je dovelo do kašnjenja sa objavljivanjem istog.
     
      Kod izrade naših akata smo se rukovodili sa tri principa:
     
      1.Da se pridržavamo akata i pravilnika KSS-a, na prvom mestu Pravilnika o stručnom radu;
     
      2.Da, shodno našem opredeljenju koje je ušlo u Statut (član 5.), rad Kluba uzgoj, obuku i ocenjivanje organizujemo i sprovodimo po uzoru na matični – nemački Klub koliko god je to moguće i
     
      3.Da nemačke akte i pravilnike prilagodimo našim mogućnostima.
     
      Smatram da smo napravili kvalitetne pravilnike i savremena funkcionalna akta. Suštinski nismo menjali ništa od izvornih postavki ispitivanja, ni jednu ocenu ili faktor vrednosti, te na taj način možemo upoređivati učinak i kvalitet naših pasa, a smatram da je on visok, što su svojim ocenama dokazali i sudije iz Nemačke. Promenili smo iz nemačkih pravilnika samo ono što nije bitno, napr. kod nas u proleće i jesen sude dvojica sudija umesto trojice zbog štednje, izostavili smo mesta koja se ne odnose na našu organizaciju i koja su za nas suvišna.
     
      Posebno smatram da nam je Uzgojni pravilnik dobar, savremen i u duhu nemačkog sistema i naših mogućnosti. On je cilj i razlog svog našeg rada, za to je relativno zahtevan i u sledećem periodu je naš glavni zadatak, pored omasovljenja Kluba, njegova potpuna primena u praksi, njegovo oživljavanje.
     
      Želim kratko da obrazložim smisao svog ovog rada na našim aktima - papirima, jer može neko da smatra da je sve ovo suvišno „piskaranje“. Ova evidencija služi za tri neophodna cilja:
     
1. Da bi osigurali zvaničnost i legitimitet rada našeg Kluba mi smo obavezni da sve rezultate i izveštaje sa svih naših manifestacija, ispita i smotri, dostavimo KSS-u u propisanim rokovima,
2. Bez Klubske arhive svega što smo uradili i što radimo mi smo neoragnizovana i neozbiljan družina, i ne bi imali ugled koji smo stvorili i
3. Bez podataka sa ispita i smotri ne možemo imati i bitno uticati na uzgoj, a to je suštinski najvažniji razlog postojanja Kluba.
     
      Stigli smo pred kraj rada na tom polju i sada treba sav ovaj materijal da učinimo dostupnim našim članovima i zainteresovanim lovcima – kinolozima. Imamo podršku KSS-a. Ideja da sve objedinimo na jednom mestu i da se to odštampa je sazrela pre 3 godine i evo, konačno je došlo vreme da je realizujemo.
     
      Vi treba da proučite ovo što je pred Vama i, obogaćeni iskustvom u ovih prethodnih 14 godina rada, da date konstruktivne predloge za doradu pre štampanja. Ako smatramo da treba još neki pravilnik za neometano funkcionisanje Kluba, sada je vreme da to uradimo.
     
      Dorađen i sređen materijal treba da damo lektoru da ga jezički izbrusi, da ga uvrstimo u katalogizaciju Narodne biblioteke i da štampamo u obliku knjige.
     
       Knjige koja će biti materijalna osnova našeg rada u sledećem periodu. Ja ću još doraditi formulare i ocenske liste za sve pravilnike i potvrde i to ćemo dodati na kraj knjige, taj materijal ćete takođe dobiti ovih dana na proučavanje i eventualne dopune na sledećem sastanku UO i SK koji je zakazan za 28. ovog meseca.
     
      Sav ovaj materijal ćemo distribuirati regionalnim grupama i svim zainteresovanim i na digitalnom mediju (CD) tako da bilo kada i bilo gde možete odštampati svaki deo, svaki Pravilnik ili obrazac, ocensku listu, ako zatreba. Više nemamo prepreka na tom polju, ostaje da radimo.
     
     
      Sa kinološkim pozdravom
     
      Laslo Torma
     
     


 

ZAPISNIK SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ODRŽANOG U KOVINU 06.12. 2014. GODINE

 

    06.12.2014. godine sa početkom u 16 časova u Kovinu u prostorijama Lovačkog udruženja ,,Fazan“ iz Kovina održan je sastanak UO Srpskog DD kluba.

    Sastanku su prisustvovali sledeći članovi UO: Emil Đorđević, Dragan Bunardžić, Dragan Prokić, Predrag Marković, Aleksandar Pribaković, Marko Nikolić i Zvonko Lužajić.

      Sastanak je vodio predsednik Srpskog DD kluba Emil Đorđević.
      Za zapisničara je određen Dragan Prokić. 
    Pošto je konstatovana potrebna većina  članova UO predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Analiza jesenjih uzgojnih ispita u 2014 godini
2. Finansijski izveštaj od 01.01.2014. do 01.12.2014.
3. Razmatranje rada glavnog Vođe uzgoja i uzgojne komisije
4. Funkcionisanje i rad reg. Grupa sa osvrtom na poštovanje odluka  UO i skupštine SDDK-a
5. Razno
6.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.

       Pre stupanja na rad po tačkama dnevnog reda jednoglasno je usvojen izvod iz zapisnika sa sastanka UO SDDK održanog 23.05.2014. u Kovinu.

1. Analiza jesenjih uzgojnih ispita u 2014 godini

    Za prvu tačku dnevnog reda podpresednik kluba L. Torma je pripremio prilog koji će biti sastavni  deo ovog zapisnika, a koji je pročitao Emil Đorđević. Održana su četiri uzgojna ispita – svi bez traga zeca.
   
   
    U svojoj analizi Torma navodi da bi ipak trebalo organizovati jesenje ispite sa tragom zeca jer su kompletniji i daju bolju sliku o kvalitetu pasa.
   
    Emil Đ. se ne slaže da treba insistirati da se radi trag zeca ako ga nema dovoljno  i ako je visoka vegetacija  i veliki ,,sklop“ na terenu.
   
    On je konstatovao da je na ispitu u Čelarevu 11.10.2014. godine grupa Podunavlje  angažovala sudiju Svetislava Gavrilović koji nije član kluba i ne uzgaja NOD. Takođe na ovoj manifestaciji ispitano je četiri psa a u klub je uplaćen novac od kotizacije samo za jednog psa.Ovaj ispit je koštao klub 16. 000, 00 dinara.
   
    Otvorena je diskusija o novoj tački dnevnog reda.
   
    Emil Đ. je lično zadovoljan organizacijom i kvalitetom ispita i smatra da je svaki pas imao šansu da bude korektno ispitan i realno ocenjen.
   
    Predrag  M. je pohvalio organizaciju ispita u Beogradu, Kovinu i Braničevskom okrugu smatra da je suđenje bilo korektno, a vodiči su bili disciplinovani. On se slaže da je bolje organizovati jesenje ispite i bez traga zeca nego ih ne organiozovati.
   
    Dragan B. je izdvojio ispit u Beogradu gde su uslovi bili veoma povoljni za pse i vodiče. Isti napominje da je bilo i zeca u dovoljnom broju na terenu ali da zbog broja pasa i broja sudija  nije ispitivan trag zeca.On se zalaže da se traže mesta i uslovi gde se može ispitati i trag zeca i da JUI bude kompletan.
   
    Goran Gojković se zahvalio na lepim rečima  prethodnim govornicima u ime grupe ,,Beograd“ ali je napomenuo da je u organiziciji ispita učestvovala i grupa ,,Moravac“.

    Zaključak sa prve tačke dnevnog reda je da su ispiti vrlo kvalitetno organizovani ali je broj pasa bio mali. Treba povecati broj pasa na ispitima sledeće godine i organizovati sa tragom zeca gde god je to moguće.
   
Jednoglasno je usvojen zaključak.

Prešlo se na drugu tačku dnevnog reda
   
              2.Finasijski   izveštaj u 2014 godini

      Sekretar kluba je pripremio i prezentovao izveštaj sa svim prihodima i rashodim od početka godine do 01.12.2014. god. Prilog ovom zapisniku je fin. Izveštaj Dragana B.
     
      Dragan B. je ponovo prodiskutovao ispit u Čelarevu i angažovanje sudije van spiska SDDK-a.
     
      Sekretar je napomenuo da su značajna sredstva utrošena za reklamni materijal i da još nije sve uplaćeno na račun kluba. S tim u vezi izveštaj treba da podnese Vladica A. koji je organizovao prodaju materijala. Takođe je sekretar napomenuo da je on lično tražio namenski novac od KSS za izradu biltena i zbornika pravilnika i insistira da se taj zbornik i uradi tako da sredstva budu namenski utrošena.
     
      Otvorena je diskusija po ovoj tački dnevnog reda.
     
      Marko N. je pitao predsednika ko je doneo doluku da se plati ručak na PUI u Plandištu 11.000,00 dinara.
     
      Goran K. predlaže da se od grupe Podunavlje traži povraćaj sredstava za sudiju Gavrilović i da uplate još tri kotizacije za pse.
     
      Emil Đ. se slaže da je Jojić M. sve uplate trebao da izvrši na račun kluba.
     
      Aleksandar P. je pitao predsednika ko odlučuje o utrošku sredstava u klubu. On je dao predlog da za svako trošenje novca treba da postoji pisana odluka UO kluba.
     
      Emil Đ. je dogovorio da za sitne troškove odluke donosi UO.
     
      Aleksandar R. Se slaže sa Pribakovićem jer on hoće da se opravda u svojoj grupi gde je njihov novac trošen. Konkretno je pitao ko je doneo odluku da se neki ispit pomogne sa 15.000,00 din. a neki drugi sa 20.000,00 din. On takođe smatra da treba što više ispita organizovati sa stranim sudijama (nemačkim) i da treba sve takve ispite klub finansijski da podrži.
     
      Predsednik je odgovorio da su odluke donete na UO i da je o tome naknadno komunicirano sa Goranom K. kao jednim od organizatora ispita u Deču (Progaru). On smatra da  je ispit na neki način neplanski nametnut klubu, ali je pomognut sa onoliko sredstava koliko je doneo odluku UO. Na tom ispitu su podeljene reklamne kape pa Emil pita da li je i za to trebao da donese UO.
     
      Velimir N. predlaže da svaka grupa napravi plan manifestacija sa  fin. troškovima i da ih predloži skupštini kluba kao bi bila doneta odluka šta će se od toga sprovesti.
     
      Dragan B. se uključuje u diskusiju da objasni Pribakoviću, Radonjiću, Gojkoviću  da su grupe Beograd i Moravac samovoljno ograničile broj pasa za ispit  u okviru svoje dve grupe što je izaivalo revolt ostalih članova koji su planirali da izvedu svoje pse na JUI. Zato su sredstva i bila odobrena u manjem iznosu. On smatra da probleme treba konstruktivno rešavati i ne suprostavljati interese grupe sa klupskim.
     
      Emil Đ. smatra da ubuduće za JUI gde sude strane sudije prednost u prijavi treba dati psima sa preko 65 bodova na PUI.
     
      Aleksandar R. se zalaže da svake godine dođu da sude nemačke sudije i objašnjava da sipit u Deču nije bio organizovan samo za pse iz grupe Beograd i Moravac ali su oni imali veće određen broj pasa i smatrali su da treba kao organizatori da imaju prednost kod prijave.
     
      Zvonko L. podržava predlog V. Netković da se sa planom manifestacije ide na skupštinu kluba i da ona odluči šta će se organizovati.
     
      Predrag M. moli za bolju komunikaciju između članova kao ne bi kvarili međuljudske odnose kada već dobro radimo.

       Po drugoj tački dnevnog reda da se odluke o trošenju novca za reklamni materijal i ispite kao i druge veće troškove donose na Upravnom odboru kluba a odluke o nabavci kancelarijskog materijala, isplati dnevnica za sudije isl. donosi predsednik Kluba uz podnošenje izveštaja UO. Sekretar kluba da traži izveštaj od Vladice Andrić o prodaji reklamnog materijala. Sekretar pismeno da uputi grupi Podunavlje dopis, da se izjasne o organizaciji JUI u Čelarevu (angažovanje sudija i uplata kotizacija). U 2015 godini kod prijave za JUI koji sude inostrane sudije prednost će imati psi sa preko 65 bodova a ostalo da popune psi prema osvojenom broju bodova. U vezi ispita u Deču  UO smatra da je bilo manjka kvalitetne komunikacije između UO  i predsednika Kluba i grupa organizatora ispita što se više ne sme ponoviti.
     
      Zaključak je jednoglasno prihvaćen.

      3.   Analiza rada Vođe uzgoja   SDDK-a
      
      Emil Đ. prenosi da mu je Mića Gajić rekao da je bio povređen i da svata da je bio malo angažovan te nema ništa protiv da bude razrešen funkcije Vođe uzgoja SDDK-a.
     
      Za Vođu uzgoja predloženi su: Vladica A., Laslo T. i Velimir N.
     
      Dragan B. je rekao da Laslo T. može da prihvati od proleća 2015 godine da bude glavni vođa uzgoja SDDK-a.
     
       Emil Đ. predlaže da vođa uzgoja bude Velimir N.
     
      Goran Kuzmanović predlaže Vladicu A. jer je veoma angažovan u klubu u poslednje vreme i dosta ulaže u pse i takmiči sa njima sa uspehom. On nije za predlog Lasla T. jer ne drži rasu NOD.
     
      Predrag M. smatra da Vladica A. ne ispunjava uslov jer nije kinološki sudija.
     
      Ispostavilo se da uslove ispunjava samo Velimir N. i da on bude predlog UO na skupštini kluba za glavnog vođu uzgoja.
      
      Velimir N. prihvata kandidaturu pod uslovom da striktno sprovodi Pravilnik o uzgoju i da mu se niko ne meša u posao.

      4.    Funkcionisanje i rad grupa sa osvrtom na poštovanje odluka UO i skupštine SDDK-a                      


      Postojanje i opravdanost postojanja pojedinih regionalnih grupa SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA  treba utvrditi tako što će sekretar da utvrdi broj članova koji su uplatili članarinu za 2014.  godinu po grupama i da li ispunjavaju svoje obaveze koje proističu iz Protokola o radu regionalnih grupa Srpskog DD Kluba.
     
Zaključci sa treće i četvrte tačke dnevnog reda :
      Na osnovu diskusija o predlozima, uzimajući u obzir pravnu regulativu kluba UO je dao predlog za skupštinu da glavni vođa uzgoja bude Velimir N. S tim u vezi  članovi  UO treba da organizuju sastanke u svojim grupama i do 25.12.2014. dostave predloge i mišljenja kako bi na skupštini kluba bili operativniji kod ove tačke dnevnog reda. Na tim sastancima sve grupe treba da se izjasne o postojanju i radu grupe Podunavlje. U vezi sa tim sekretar kluba treba da dostavi spisak članova po grupama do 25.12.2014.
     
    Zaključci su jednoglasno prihvaćeni.

    5.Razno

      Zaključci
    Predlog predsednika da lica mlađa od 18 godina mogu biti članovi podmladka kluba i da ne plaćaju članarinu s tim što nemaju pravo odlučivanja u klubu.
    Na osnovu dopisa KSS skraćenice za ispite u klubu biće isključivo PUI (prolećni uzgojni ispit) i JUI  (jesenji uzgojni ispit).
   
    Predlog upravnog odbora je da visina svih uplata od članarinr do manifestacija ostane ista.
   
    Rok za uplatu članarine za 2015. godinu za članove koji izvode pse na prolećne manifestacije i stare članove je 15.03.2015. godine. Novi članovi mogu uplatiti članarinu do kraja godine.
   
    Predlog upravnog odbora je da se  skupština kluba održi 17.01.2015. godine u Kovinu.
   
    Zaključci su jednoglasno usvojeni.

Sastanak je završen u 19.30. časova.