Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

PRAVILNIK ZA UTAKMICU NA VODI ZA NEMAČKE OŠTRODLAKE PSE

  
   
       
    
     I OPŠTE ODREDBE

    Član 1.
      1.1. Cilj utakmice na vodi je da se ispita, oceni i rangira volja za rad u vodi kod oštrodlakih nemačkih pasa kao i obučenost za praktičan lov na vodi.
      Rad pasa na vodi u lovu je izuzetno važan jer služi pronalaženju ranjene divljači koju lovac bez psa nikako ne bi mogao da nađe (za razliku od lova na suvom), te prema tome služi etičkom lovu.
      Utakmica se odvija u skladu sa opdredbama Pravilnika o stručnom radu Kinološkog saveza Republike Srbije.

         1.2.  Na utakmici mogu učestvovati psi koji su upisani u rodovnu knjigu KSS-a, tj. poseduju rodovnik izdat od strane KSS-a, kao i psi iz inostranstva sa rodovnikom koji je priznat od strane FCI-a.
    Broj rodovnika prijavljenog psa, kao i broj rodovnika njegovih roditelja se obavezno upisuje u formular za prijavu pored njihovih imena.
         Na utakmicu se mogu izvesti obučeni psi za lov na vodi, a stariji od 9 meseci i pozitivno ocenjeni u eksterijeru.

    1.3. Organizator je dužan da na vreme objavi datum i mesto održavanja ispita tako da svi zainteresovani mogu da se prijave.

    1.4. Organizator određuje vođu utakmice koji je odgovoran za organizaciju i pravilno sprovođenje iste. Vođa utakmice mora biti priznati kinološki sudija ili iskusan vodič i odgajivač lovačkih pasa.


    1.5. Psi se ispituju pojedinačno.

    1.6. Na utakmici na vodi se ocenjuje rad pasa u sledećim disciplinama:

Disciplina                                         Faktor vrednosti discipline
1. Nos                                                                     3
2. Volja za rad                                                         2
3. Vodljivost                                                            2
4. Aport iz duboke vode                                          1
5. Traženje izgubljene patke                                     2
6. Traganje za živom patkom (šaranje)                     3
7. Praćenje lovca uz nogu                                        1
8. Odloživost                                                           1
9. Donošenje (aport)
     a/iz duboke vode
     b/izgubljenog                                             prosek x   1
     c/žive patke                                     

      1.7. Svaki pas se prvo ispituje na mirnoću pri pucnju na vodi, tj. pas može da učestvuje na utakmici samo ako je prethodno položio mirnoću na pucanj (nije streloplašljiv) u disciplini  "donošenje patke iz duboke vode", ako nije plašljiv na pucanj  i ako se ne plaši (izbegava) divljači.

      1.8. Za ispitivanje pasa u radu na vodi koristimo odrasle divlje patke. Ukoliko nemamo divlje patke možemo koristiti i pitome koje su po boji slične divljim.

      1.9. Kavezi sa patkama se moraju držati tako daleko od pasa da miris pataka iz kaveza ne ometa rad pasa. Mrtve patke se ne smeju držati zajedno sa živima.

      1.9.1. Vodena površina na kojoj se psi ispituju mora imati najmanje 3 metra širok pojas trske ili šaša (gustiša da patka može da se skrije) i mora imati minimalno 25 ari površine i najmanje 6 m širine. Voda mora biti toliko duboka da pas mora plivati u njoj.


      1.9.2. Svaki pas se ispituje samo na jednu patku. Upotreba druge patke je dozvoljena samo ako prva odleti.

II SUĐENJE I OCENJIVANJA
    
      Član 2.
      Na utakmici sude najmanje dvoje sudija. Dvoje sudija može suditi do 20 pasa.
    
      2.1. Sudije, kao i vođe sudijskih grupa, za suđenje na utakmicama određuje Klub oštrodlakih nemaca a odobrava KSS.
    
      2.2. Ako je broj prijavljenih pasa veći organizator utakmice obezbeđuje najmanje četiri sudije. U tom slučaju sudije mogu podeliti pse u više baterija i suditi po baterijama sve discipline, ili podeliti suđenje po disciplinama (jedna grupa sudi uz nogu i odloživost, a druga discipline u vodi). Na kraju ocenjivanja pasa sudije održavaju sastanak, donose ocene rada psa i rangiraju pse prema broju osvojenih bodova u radu.
    
    Član 3.
    Za pokazani rad u pojedinačnim disciplinama psi se ocenjuju opisnim ocenama odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2), zadovoljavajući (1) i nezadovoljavajući (0). Dodeljene ocene se izražavaju u bodovima.

    3.1. Sudije su dužne da vode beleške o radu svakog psa u toku ispita.

    3.2. Opisne ocene nose sledeći broj bodova:

         odličan                                                       12 bodova

                                                                           11 bodova
         vrlo dobar                                                  10 bodova
                                                                             9 bodova
                                                                             8 bodova
          dobar                                                          7 bodova
                                                                             6 bodova
                  
                                                                             5 bodova
           dovoljan                                                     4 boda
                                                                             3 boda

                                                                             2 boda
           zadovoljava                                                1 bod

          ne zadovoljava                                             0 bodova

    Član 4.
     Pas se u svakoj disciplini za pokazani rad ocenjuje prvo opisnom ocenom od odlične do ne zadovoljavajuće, a zatim sudija dodeli određeni broj celih bodova u okviru opisne ocene prema gornjoj tabeli. Vođa sudijske grupe prikuplja ocene u bodovima od sudija i izračunava srednju ocenu. Ako srednja ocena nije celi broj zaokružuje se od pola (na 0,5) na gore i dole. Ovako dobijeni broj bodova se množi sa faktorom vrednosti discipline koji su dati u tabeli disciplina koji se ocenjuju. Dobijeni proizvod predstavlja broj bodova koji je pas zaslužio za određenu disciplinu.
    Pri tom treba voditi računa da je ocena za vrlo dobar 10 bodova, za dobar 7 bodova, a za dovoljan 4 bodova. 11 bodova je više od srednje ocene za vrlo dobar i može se dodeliti psu koji u više navrata pokaže ubedljiv rad u disciplininama koji se zasnivaju na urođenim osobinama (rad na tragu zeca, nos i šaranje za izgubljenom patkom u dubokoj vodi

    4.1. Ocena odličan sa 12 bodova se može dodeliti samo psu samo u disciplinama u kojima  pokaže vrhunski rad bez greške.

    Član 5.
    Da bi pas bio kvalifikovan na utakmici na vodi mora osvojiti najmanje 100 bodova (50 % od maksimalno mogućih bodova 192) i ne sme dobiti ocenu „ne zadovoljava“ (0 bodova) ni u jednoj disciplini.

    Član 6.
    Psi se, na osnovu broja osvojenih bodova za prikazani rad, raspoređuju u nagradne razrede: od 100 do 130 bodova III nagradni razred, od 130 do 160 bodova II nagradni razred i preko 160 bodova I nagradni razred.

    6.1. Streloplašljivi psi, psi plašljivi na pucanj, psi koji ne aportiraju i psi koji izbegavaju divljač ne mogu da se kvalifikuju na utakmici i ne ispituju se dalje.

    6.2. Da bi pas dobio kandidaturu (CACT – CACIT) mora imati ocenu u prvom nagradnom razredu, da je u disciplini rad na tragu žive patke dobio najmanje ocenu vrlo dobar i da je pokazao izuzetnu volju za rad u vodi.

    6.3. Svaki pas koji je ocenjen na kraju utakmice dobija potvrdu o oceni, odnosno overeni ocenski list.
    Pod overom se smatra potpis dvojice sudija, vođe ispita i pečatiranje od strane organizatora (Srpskog Kluba deutsch Drahthaar).  


III OPIS DISCIPLINA
    
Član 7 . Nos
          Upotreba nosa – način korišćenja nosa od strane pasa, kao i kvalitet nosa, tj. kako reaguje na mirise u tokom rada u vodi: kako prati plovni trag patke, kako drži glavu i njuši vazduh, kako nalazi izgubljenu patku u gustoj trsci i šašu se mora pažljivo pratiti i ocenjivati tokom utakmice.

  
Član 7 . Volja za rad
    Ocenjuje se svo vreme rada psa u vodi. Treba uzeti u obzir kako pas ulazi u vodu (sa kojom voljom), kako pliva, da li voli vodu i koliko je strastven i uporan u radu u vodi pri pronalaženju i praćenu divljači – patke.

    7.1. Ako pas napusti praćenje traga žive patke i ne nastavi na komandu vodiča ne može da se kvalifikuje na utakmici.

Član  8. Vodljivost
    Dobra vodljivost je preduslov za uspešan rad pasa kod svih vrsta lovova, pa i lova na vodi. Vodljivost kod pasa se iskazuje u volji psa da je u svakom trenutku u kontaktu sa vodičem i da sa voljom izvršava njegove naznačene komande.

    8.1 Pas treba da prati vodiča na komandu uz nogu i da ne pokazuje volju da ga napusti.

    8.2. Za vreme rada u vodi pas treba pas treba da radi za vodiča i da na znak ruke ili pištaljke pretraži određeni (pokazani) deo vode. Ako za vreme rada u vodi sudije ne mogu proceniti vodljivost psa, oni mogu zahtevati od vodiča da pošalje - usmeri psa u određeni deo vode.

Član 9. Donošenje patke iz duboke vode
       Mrtva patka se baci što dalje u duboku vodu (barem 10 m) tako da pas vidi bacanje. Vodič pušta psa sa povodnika i izdaje komandu aport. Pas koji u roku 1 minuta ne uđe u vodu za patkom ne ispituje se dalje.

    9.1. Dok pas pliva prema patki ispaljuje se jedan hitac u pravcu patke, pazeći da se pas ne povredi. Pas mora patku samostalno doneti. Ako se na pucanj pas uplaši, tj. vrati se a da ne donese patku ne može da se kvalifikuje na utakmici. Samo donošenje i predaja patke, koji su predmet obuke, se ocenjuju u disciplini donošenje.
    9.2. Pas koji ne donese patku se ne ispituje dalje.

Član 10. Traženje izgubljene patke (mrtve) u obrasloj vodi (trska, šaš)

      Ova disciplina sledi odmah posle donošenja patke iz duboke vode i utvrđivanja ponašanja na hitac u vodu.

     10.1. Mrtva patka se baca što dalje u obrasli deo vode (najmanje 10 m) tako da pas mora da pliva deo do patke. Pas ne sme videti bacanje patke.

     10.2. Vodiču se saopštava – pokazuje mesto gde je patka. Mesto odakle vodič pušta psa mora biti udaljeno od patke na puškomet (25-30 m).

    10.3. Pas mora naći patku i samostalno je doneti vodiču. Vodič ima pravo da usmerava i bodri psa, ali previše bodrenja (bacanje grudve i kamenja, glasne komande, pucanj), tj. svaka dalja komanda i intervencija smanjuju ocenu za 1 bod.

    10.4. pas ima 10 minuta za ovu disciolinu. pas koji ne nađe patku ne može da se kvalifikuje na utakmici.
    U ovoj disciplini ocenjujemo nasleđenu volju psa za traženjem izgubljenog u vodi, nos  i način donošenja, tj. da li nađeno donosi svom vodiču.
    Samo donošenje i predaja patke, koji su predmet obuke, se ocenjuju u disciplini donošenje.

Član 11. Traganje za živom patkom u vodi (šaranje)


      Živa patka koja je onesposobljena da odleti se pusti (baca na 10-ak m) u vodu i primora da otpliva u zarasli deo vodene površine (trsku, šaš), tako da to pas i vodič to ne vide (ne gledaju). Sudija poziva vodiča sa psom i pokazuje mu pravac - mesto gde je patka puštena. Vodič pušta psa sa povodnika komandom "traži" na oko puškomet od mesta gde je patka puštena.

    11.1. Pas mora samostalno da traži patku, tj. njen plovni trag, nađe ga, i prateći trag po vodi istera patku iz gustiša, tj. da prati plovni trag patke pri begu sve dok je ne uhvati ili ne istera na čistu vodenu površinu pred pušku i ne odstreli je pucač po nalogu sudije. Sudija izdaje nalog za pucanje kada je stečena slika o radu psa, tj. pas počinje da goni patku vidom.
    Ukoliko želi, vodič može sam da puca na patku. Osoba koja puca mora voditi strogo računa da ni u kom slučaju ne povredi publiku, sudije ili psa. Za bezbednost je zadužen vođa utakmice.

    11.2. Ukoliko patka ispliva na čistu površinu i 5 minuta ne uđe u gustiš, tako da psu ne pruži mogućnost rada na plovnom tragu neviđene patke sudija izdaje nalog da se patka odstreli, a psu se pušta druga patka.

    11.3. Pri ovoj disciplini ocenjujemo samo rad nosem na patku koju pas ne vidi, tzv. rad na plovnom tragu patke, nikako praćenje patke vidom. Trag patke treba da usmerava – vuče psa kao čarobnim štapom - da krivuda po vodi za njom koristeći svoj nos. Psa takođe treba da krasi volja za radom u vodi i istrajnost na plovnom tragu.

    11.4. Pas treba samostalno da nađe trag patke, potera je, prati njen trag, istera iz gustiša i uhvati ili istera na čistinu pred pucača. Pronađenu patku - patku koju pas uhvati ili koja je odstreljena mora samostalno doneti i predati vodiču. Vodič može da podstiče i usmerava psa, ali preterano uplitanje vodiča smanjuje ocenu.

    11.5. Sudije prekidaju ispitivanje psa kada su došle do ocene rada psa, ali ne dok pas prati patku. To važi i kada ispred psa nije odstreljena patka. U tom slučaju se baca ispred psa druga patka u duboku vodu i dok pas pliva prema njoj opaljuje se jedan hitac pored patke. Pas treba da donese patku vodiču.

    11.6. Pas koji prvi put pronađenu patku ne donese samostalno vodiču ne može položiti ispit. Smatra se da je patka pronađena kada je pas prvi put ugleda.

    11.7. Ukoliko pas pronađe drugu patku i izradi rad se ocenjuje isto.

    11.8. Sudije mogu prekinuti rad psa ukoliko su došli do zaključka da pas ne ispunjava minimalna očekivanja u ovoj disciplini. Takav pas ne može da se kvalifikuje na utakmici.

Član 12. Donošenje patke


      Način donošenja je rezultat naučenih sposobnosti psa obukom. Ocenjuje se način uzimanja patke u usta (prihvat), način nošenja do vodiča (zahvat) i način predaje patke vodiču (predaja). Donošenje patke se ocenjuje tokom sve tri discipline rada na vodi.

    12.1. Pas treba pažljivo ali čvrsto da uzme patku po sredini tela i donese je vodiču. Ako pas patku slabo prihvati u vodi (za glavu, krilo, nogu ili perje) i na obali popravi zahvat, a da patka pri tom ne bi mogla pobeći (ne ostavi je) ocena se ne smanjuje.

    12.2. Ako se pas otrese, ali pri tom ne ispusti patku nego je donese vodiču, sedne ispred njega  i pravilno preda može da dobije ocenu vrlo dobar i 10 bodova.

    12.3. Da bi pas dobio odličnu ocenu i 12 bodova mora doneti patku do vodiča, sesti i predati je (pustiti) na komandu vodiču u ruke. Pod doneti do vodiča podrazumevamoda pas dođe do vodiča ili najdalje jedan iskorak od njega.
      Pas koji donese patku vodiču ali je pusti na zemlju bez komande ne može dobiti veću ocenu od dovoljan i 5 bodova.
      Pas koji donese patku do vodila, ali ne sedne ipred vodiča ne može dobiti veću ocenu od vrlo dobar i 9 bodova.
      Ako pas ostavi nakratko patku da bi se otresao ne može dobiti veću ocenu od dovoljan i 5 bodova.
      Ako pas ne donese patku do vodiča ili na iskorak do njega već dalje od toga smatra se da nije doneo patku i ne može dobiti veću ocenu od zadovoljava i jedan bod.    

    12.4. Pas koji ne donese nađenu patku ne može da se kvalifikuje na utakmici.

    Ocenjuje se posebno donošenje iz duboke vode, aport izgubljene patke i aport posle rada na trag žive patke. Ocena za donošenje se dobija kao prosek za donošenje u sve tri discipline.

Član  13. Uz nogu
    Pas mora mirno da prati vodiča uz levu nogu bez povodca. Vodič se kreće pravo oko 50 m uz jednu promenu tempa pri čemu se pas mora prilagoditi tempu vodiča, zatim pravi zaokret levo,  pa posle 10 m zaokret desno. Pas mora da prati zaokrete vodiča uz nogu.

    13.1. Pas koji ode napred ili zaostane iza vodiča više od jednog metra, ali se na komandu koriguje i brzo vrati uz nogu, ne može dobiti ocenu veću od vrlo dobar i 10 bodova.
    Pas koji često ode napred ili zaostane više od tri  metra i vrati se tek na ponovljenu komandu ne može dobiti veću ocenu od dobar i 7 bodova.
    Pas koji napusti vodiča i neće da se vrati uz nogu ni na ponovljenu komandu u roku od 1 minuta ne može dobiti ocenu zadovoljava.
    13.2. Pas koji korektno prati vodiča uz nogu, ali samo na povodcu može dobiti ocenu dovoljan i 3 boda.

Član  14. Zaleganje na mestu - odloživost
     Na kraju rada discipline „uz nogu“, na znak sudije vodič izdaje psu komandu „lezi – mesto“, skida mu povodac i napušta ga sa sudijom na razdaljinu od oko 50 m i sakriva se tako da ga pas ne vidi. Posle 2 minuta pucač (koga pas takođe ne vidi) opaljuje jedan hitac na znak sudije, i posle još jednog minuta drugi hitac. Disciplina je završena posle drugog hica kada se vodič vraća psu i stavlja ga na povodac.

    14.1. Pas treba celo vreme odsustva vodiča da ostanena na mestu, ležeći, miran, i da čeka povratak vodiča. Pas ne sme sme da cvili, zavija, ili napušta svoje mesto više od 10 m.
    Ako pas sedne ali ostane na mestu može da dobije ocenu vrlo dobar i 9 bodova, ako pas ustane ali ostane na mestu može da dobije ocenu dobar i 7 bodova. Ako pas krene do deset metara i ostane može da dobije ocenu zadovoljava i 4 boda. Ako se pas udalji više od 10 m dobija ocenu ne zadovoljava i 0 bodova.  

III ZAVRŠNE ODREDBE

          Član 15. Sve sudije i sudijski pripravnici moraju biti detaljno upoznati sa odredbama ovog Pravilnika. Odredbe ovog Pravilnika su obavezujuće.

      15.1. Odmah po završetku ocenjivanja pojedinačne discipline sudijska grupa usklađuje svoja opažanja i ocene, tako da vođa sudijske grupe, ili od njega ovlašćeni sudija, može upoznati vodiče i posmatrače sa ocenom koju je pas zaslužio svojim radom i obrazložiti istu. To je tzv. princip otvorenog suđenja koji treba praktikovati uvek kada je moguće.

    15.2. Vođa utakmice  je odgovoran da se na kraju utakmice u radnu knjižicu svih pasa koji su učestvovali na utakmici upišu postignuti rezultati - ocene uz sudijski potpis i pečat organizatora.

    14.5. Za pse za koje nije dostavljen rodovnik organizatoru ispita se ne izdaje ocenski list vodiču, ne vraća se upisnina, niti mu se dodeljuju eventualne nagrade.

    14.6. Ocenski list i nagrade, zajedno sa rodovnikom se predaju vodiču prilikom proglašenja rezultata ili neposredno posle proglašenja.