Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

ZAPISNIK SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ODRŽANOG U KOVINU 06.12. 2014. GODINE

 

    06.12.2014. godine sa početkom u 16 časova u Kovinu u prostorijama Lovačkog udruženja ,,Fazan“ iz Kovina održan je sastanak UO Srpskog DD kluba.

    Sastanku su prisustvovali sledeći članovi UO: Emil Đorđević, Dragan Bunardžić, Dragan Prokić, Predrag Marković, Aleksandar Pribaković, Marko Nikolić i Zvonko Lužajić.

      Sastanak je vodio predsednik Srpskog DD kluba Emil Đorđević.
      Za zapisničara je određen Dragan Prokić. 
    Pošto je konstatovana potrebna većina  članova UO predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Analiza jesenjih uzgojnih ispita u 2014 godini
2. Finansijski izveštaj od 01.01.2014. do 01.12.2014.
3. Razmatranje rada glavnog Vođe uzgoja i uzgojne komisije
4. Funkcionisanje i rad reg. Grupa sa osvrtom na poštovanje odluka  UO i skupštine SDDK-a
5. Razno
6.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.

       Pre stupanja na rad po tačkama dnevnog reda jednoglasno je usvojen izvod iz zapisnika sa sastanka UO SDDK održanog 23.05.2014. u Kovinu.

1. Analiza jesenjih uzgojnih ispita u 2014 godini

    Za prvu tačku dnevnog reda podpresednik kluba L. Torma je pripremio prilog koji će biti sastavni  deo ovog zapisnika, a koji je pročitao Emil Đorđević. Održana su četiri uzgojna ispita – svi bez traga zeca.
   
   
    U svojoj analizi Torma navodi da bi ipak trebalo organizovati jesenje ispite sa tragom zeca jer su kompletniji i daju bolju sliku o kvalitetu pasa.
   
    Emil Đ. se ne slaže da treba insistirati da se radi trag zeca ako ga nema dovoljno  i ako je visoka vegetacija  i veliki ,,sklop“ na terenu.
   
    On je konstatovao da je na ispitu u Čelarevu 11.10.2014. godine grupa Podunavlje  angažovala sudiju Svetislava Gavrilović koji nije član kluba i ne uzgaja NOD. Takođe na ovoj manifestaciji ispitano je četiri psa a u klub je uplaćen novac od kotizacije samo za jednog psa.Ovaj ispit je koštao klub 16. 000, 00 dinara.
   
    Otvorena je diskusija o novoj tački dnevnog reda.
   
    Emil Đ. je lično zadovoljan organizacijom i kvalitetom ispita i smatra da je svaki pas imao šansu da bude korektno ispitan i realno ocenjen.
   
    Predrag  M. je pohvalio organizaciju ispita u Beogradu, Kovinu i Braničevskom okrugu smatra da je suđenje bilo korektno, a vodiči su bili disciplinovani. On se slaže da je bolje organizovati jesenje ispite i bez traga zeca nego ih ne organiozovati.
   
    Dragan B. je izdvojio ispit u Beogradu gde su uslovi bili veoma povoljni za pse i vodiče. Isti napominje da je bilo i zeca u dovoljnom broju na terenu ali da zbog broja pasa i broja sudija  nije ispitivan trag zeca.On se zalaže da se traže mesta i uslovi gde se može ispitati i trag zeca i da JUI bude kompletan.
   
    Goran Gojković se zahvalio na lepim rečima  prethodnim govornicima u ime grupe ,,Beograd“ ali je napomenuo da je u organiziciji ispita učestvovala i grupa ,,Moravac“.

    Zaključak sa prve tačke dnevnog reda je da su ispiti vrlo kvalitetno organizovani ali je broj pasa bio mali. Treba povecati broj pasa na ispitima sledeće godine i organizovati sa tragom zeca gde god je to moguće.
   
Jednoglasno je usvojen zaključak.

Prešlo se na drugu tačku dnevnog reda
   
              2.Finasijski   izveštaj u 2014 godini

      Sekretar kluba je pripremio i prezentovao izveštaj sa svim prihodima i rashodim od početka godine do 01.12.2014. god. Prilog ovom zapisniku je fin. Izveštaj Dragana B.
     
      Dragan B. je ponovo prodiskutovao ispit u Čelarevu i angažovanje sudije van spiska SDDK-a.
     
      Sekretar je napomenuo da su značajna sredstva utrošena za reklamni materijal i da još nije sve uplaćeno na račun kluba. S tim u vezi izveštaj treba da podnese Vladica A. koji je organizovao prodaju materijala. Takođe je sekretar napomenuo da je on lično tražio namenski novac od KSS za izradu biltena i zbornika pravilnika i insistira da se taj zbornik i uradi tako da sredstva budu namenski utrošena.
     
      Otvorena je diskusija po ovoj tački dnevnog reda.
     
      Marko N. je pitao predsednika ko je doneo doluku da se plati ručak na PUI u Plandištu 11.000,00 dinara.
     
      Goran K. predlaže da se od grupe Podunavlje traži povraćaj sredstava za sudiju Gavrilović i da uplate još tri kotizacije za pse.
     
      Emil Đ. se slaže da je Jojić M. sve uplate trebao da izvrši na račun kluba.
     
      Aleksandar P. je pitao predsednika ko odlučuje o utrošku sredstava u klubu. On je dao predlog da za svako trošenje novca treba da postoji pisana odluka UO kluba.
     
      Emil Đ. je dogovorio da za sitne troškove odluke donosi UO.
     
      Aleksandar R. Se slaže sa Pribakovićem jer on hoće da se opravda u svojoj grupi gde je njihov novac trošen. Konkretno je pitao ko je doneo odluku da se neki ispit pomogne sa 15.000,00 din. a neki drugi sa 20.000,00 din. On takođe smatra da treba što više ispita organizovati sa stranim sudijama (nemačkim) i da treba sve takve ispite klub finansijski da podrži.
     
      Predsednik je odgovorio da su odluke donete na UO i da je o tome naknadno komunicirano sa Goranom K. kao jednim od organizatora ispita u Deču (Progaru). On smatra da  je ispit na neki način neplanski nametnut klubu, ali je pomognut sa onoliko sredstava koliko je doneo odluku UO. Na tom ispitu su podeljene reklamne kape pa Emil pita da li je i za to trebao da donese UO.
     
      Velimir N. predlaže da svaka grupa napravi plan manifestacija sa  fin. troškovima i da ih predloži skupštini kluba kao bi bila doneta odluka šta će se od toga sprovesti.
     
      Dragan B. se uključuje u diskusiju da objasni Pribakoviću, Radonjiću, Gojkoviću  da su grupe Beograd i Moravac samovoljno ograničile broj pasa za ispit  u okviru svoje dve grupe što je izaivalo revolt ostalih članova koji su planirali da izvedu svoje pse na JUI. Zato su sredstva i bila odobrena u manjem iznosu. On smatra da probleme treba konstruktivno rešavati i ne suprostavljati interese grupe sa klupskim.
     
      Emil Đ. smatra da ubuduće za JUI gde sude strane sudije prednost u prijavi treba dati psima sa preko 65 bodova na PUI.
     
      Aleksandar R. se zalaže da svake godine dođu da sude nemačke sudije i objašnjava da sipit u Deču nije bio organizovan samo za pse iz grupe Beograd i Moravac ali su oni imali veće određen broj pasa i smatrali su da treba kao organizatori da imaju prednost kod prijave.
     
      Zvonko L. podržava predlog V. Netković da se sa planom manifestacije ide na skupštinu kluba i da ona odluči šta će se organizovati.
     
      Predrag M. moli za bolju komunikaciju između članova kao ne bi kvarili međuljudske odnose kada već dobro radimo.

       Po drugoj tački dnevnog reda da se odluke o trošenju novca za reklamni materijal i ispite kao i druge veće troškove donose na Upravnom odboru kluba a odluke o nabavci kancelarijskog materijala, isplati dnevnica za sudije isl. donosi predsednik Kluba uz podnošenje izveštaja UO. Sekretar kluba da traži izveštaj od Vladice Andrić o prodaji reklamnog materijala. Sekretar pismeno da uputi grupi Podunavlje dopis, da se izjasne o organizaciji JUI u Čelarevu (angažovanje sudija i uplata kotizacija). U 2015 godini kod prijave za JUI koji sude inostrane sudije prednost će imati psi sa preko 65 bodova a ostalo da popune psi prema osvojenom broju bodova. U vezi ispita u Deču  UO smatra da je bilo manjka kvalitetne komunikacije između UO  i predsednika Kluba i grupa organizatora ispita što se više ne sme ponoviti.
     
      Zaključak je jednoglasno prihvaćen.

      3.   Analiza rada Vođe uzgoja   SDDK-a
      
      Emil Đ. prenosi da mu je Mića Gajić rekao da je bio povređen i da svata da je bio malo angažovan te nema ništa protiv da bude razrešen funkcije Vođe uzgoja SDDK-a.
     
      Za Vođu uzgoja predloženi su: Vladica A., Laslo T. i Velimir N.
     
      Dragan B. je rekao da Laslo T. može da prihvati od proleća 2015 godine da bude glavni vođa uzgoja SDDK-a.
     
       Emil Đ. predlaže da vođa uzgoja bude Velimir N.
     
      Goran Kuzmanović predlaže Vladicu A. jer je veoma angažovan u klubu u poslednje vreme i dosta ulaže u pse i takmiči sa njima sa uspehom. On nije za predlog Lasla T. jer ne drži rasu NOD.
     
      Predrag M. smatra da Vladica A. ne ispunjava uslov jer nije kinološki sudija.
     
      Ispostavilo se da uslove ispunjava samo Velimir N. i da on bude predlog UO na skupštini kluba za glavnog vođu uzgoja.
      
      Velimir N. prihvata kandidaturu pod uslovom da striktno sprovodi Pravilnik o uzgoju i da mu se niko ne meša u posao.

      4.    Funkcionisanje i rad grupa sa osvrtom na poštovanje odluka UO i skupštine SDDK-a                      


      Postojanje i opravdanost postojanja pojedinih regionalnih grupa SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA  treba utvrditi tako što će sekretar da utvrdi broj članova koji su uplatili članarinu za 2014.  godinu po grupama i da li ispunjavaju svoje obaveze koje proističu iz Protokola o radu regionalnih grupa Srpskog DD Kluba.
     
Zaključci sa treće i četvrte tačke dnevnog reda :
      Na osnovu diskusija o predlozima, uzimajući u obzir pravnu regulativu kluba UO je dao predlog za skupštinu da glavni vođa uzgoja bude Velimir N. S tim u vezi  članovi  UO treba da organizuju sastanke u svojim grupama i do 25.12.2014. dostave predloge i mišljenja kako bi na skupštini kluba bili operativniji kod ove tačke dnevnog reda. Na tim sastancima sve grupe treba da se izjasne o postojanju i radu grupe Podunavlje. U vezi sa tim sekretar kluba treba da dostavi spisak članova po grupama do 25.12.2014.
     
    Zaključci su jednoglasno prihvaćeni.

    5.Razno

      Zaključci
    Predlog predsednika da lica mlađa od 18 godina mogu biti članovi podmladka kluba i da ne plaćaju članarinu s tim što nemaju pravo odlučivanja u klubu.
    Na osnovu dopisa KSS skraćenice za ispite u klubu biće isključivo PUI (prolećni uzgojni ispit) i JUI  (jesenji uzgojni ispit).
   
    Predlog upravnog odbora je da visina svih uplata od članarinr do manifestacija ostane ista.
   
    Rok za uplatu članarine za 2015. godinu za članove koji izvode pse na prolećne manifestacije i stare članove je 15.03.2015. godine. Novi članovi mogu uplatiti članarinu do kraja godine.
   
    Predlog upravnog odbora je da se  skupština kluba održi 17.01.2015. godine u Kovinu.
   
    Zaključci su jednoglasno usvojeni.

Sastanak je završen u 19.30. časova.