Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

RAD NA TRAGU I DEO
 
Na tragu, na remniku     
     

     Pronalaženje divljači sa psom u lovu radi odstrela je samo deo uloge lovačkih pasa u lovu.
   Sa stanovišta  savremene lovne etike, lovnog reda, ekonomike i humanosti daleko je važnije svaku odstreljenu ili ranjenu divljač pronaći. Odstreljenu, bez obzira da li je ostala na mestu ili se udaljila od mesta nastrela i sakrila, da ne propadne, a ranjenu da se što pre oslobodi muka.
      Uporno i neumorno traženje odstreljene i ranjene divljači je obaveza svakog lovca u svakoj prilici. U zemljama sa naprednim lovstvom je to ugrađeno u zakone o lovstvu, a kod onih gde je tradicija duga to se podrazumeva. U nekim pak zemljama svako lovište koje gazduje krupnom divljači je obavezno da ima kvalifikovanog psa za rad na krvnom tragu (krvoslednika ili bilo koju drugu rasu, tj. psa koji je položio ispit na krvnom tragu).
      A sa stanovišta lovačke strasti pronaći izgubljenu divljač je isti doživljaj, ako ne veći, nego je odstreliti.
      Zbog svega toga je, pored donošenja, veoma važno da pas mirno i uporno prati trag ranjene divljači. Ali, na žalost, nagon za praćenjem traga nije jak kao što je nagon za pronalaženjem, stajanjem ili čak i radom u vodi i treba ga probuditi i razvijati svim sredstvima.
      Na sreću lovci su odavno shvatili značaj rada na tragu: kod nemaca na uzgojnim ispitima za lovno-radne pse rad na tragu živog zeca ili lisice i rad na tragu žive patke se boduje sa najviše bodova. Takvo vrednovanje je rezultat dugogodišnjih naučnih istraživanja i iskustva ljudi posvećenih lovu, uzgoju i obuci pasa.
      U Srbiji je rad sa psima na tragu daleko od zadovoljavajućeg, takoreći u začetku. Lovci postepeno shvataju značaj rada na krvnom tragu i obuke pasa za rad na tragu. Nabavljaju se specijalisti – krvoslednici, eminentni kinolozi  - Mihajlo Hadži Pavlović, Dragan Janjić, Vladan Videnović održavaju seminare o krvnom tragu. Tako su samo prošle jeseni u okviru projekta racionalnog korišćenja pasa tragača po krvi u lovištima Srbije (koji su finansirani sredstvima Republike Srbije namenjenih unapređenju gazdovanja lovištima) održana dva seminara u Minićevu i Vajskoj. Ali još nema dovoljno ni pasa obučenih na rad tragom ni dovoljno specijalnih ispita na krvnom trag, a i literatura je više nego oskudna. Sa ovim člankom želimo da pomognemo svim zainteresovanima da shvate suštinu rada na tragu, da damo jedan skroman putokaz za početak rada sa tragačima.
      Ovaj članak nismo namenuli  vodičima  krvoslednika specijalistima pravljenim za rad na tragu, ni profesionalnim vodičima „hirschmannima“ koji žive za praćenje traga jelena, nego prvenstveno (običnim) lovcima kojima je potreban pas za trag i lovočuvarima koji rade krvni trag sa rasama lovačkih pasa koji se svestrano koriste u lovu. Pošto je materijal obiman objavljivaćemo ga u delovima. 
      Za rad na tragu se mogu koristiti  goniči, jamari, cunjavci, retriveri i nemačke rase iz VII FCI grupe. Svaki pas može biti dobar tragač ako ima predispozicije za to i ako se radi sa njim.
      Divljih svinja je sve više i rast njihove brojnosti kao da nema granica. Love se u teškim uslovima za precizan hitac, ili u trku ili pri slaboj svetlosti i ima puno prilika za rad na tragu, pa i potrebe za psima koji su pouzdani tragači. A o tome da jelensko lovište nema krvoslednika ne bi smeli ni pomisliti. To je svetogrđe.

ZAŠTO RADITI NA TRAGU ?

      Opšte je poznato da je kod pasa čulo mirisa – njuh najbolje razvijeno i najviše korišćeno čulo. Pas ima superioran njuh u odnosu na čoveka. Zbog toga pse i koristimo u lovu. I druga čula pasa su, kao naprimer sluh,  razvijena ali njuh dominira. Pas sve omiriše, proverava njuhom.
      Pa zašto tada moramo učiti tragu i raditi sa njim na usavršavanju te radnje?
      Iz istih razloga zašto učimo, recimo psa da sedne ili da legne. Jer pas zna i sam od sebe da sedne ili legne. Kada mu se prohte. Ali mi želimo da urođene osobine njuha i mirisanja tako formiramo i kanališemo obukom da služi nama, za naše potrebe, po našoj želji i na našu komandu.
      Da nas  naš pas, koristeći svoj njuh i nagom za lovom i traganjem, od mesta nastrela dovede do mrtve ili ranjene divljači koju mi ne možemo sami da nađemo.
      U većini slučajeva – sem kada je sneg ili ima puno krvi.

DEFINICIJA TRAGA I POJMOVA PRI TRAGANJU

      Šta je u suštini trag ?

      Čovek – lovac prati trag očima. Za njega trag predstavlja ono što vidljivo ostaje pri begu ranjene divljači. To je deformacija zemljišta - tla i onoga što je na tlu (snega, lišća, itd) nastalo kao povreda zemljišta pri kretanju divljači. Tu su i drugi „nusprodukti“ ranjavanja: parčad kostiju, dlake, delovi mišića, delovi raznih organa i krv koju izbacuje ranjena divljač na trag ili pored traga.
      Pas trag prati njuhom i tamo gde više za čoveka nema tragova. U lovištu za psa manje - više sve jednolično miriše dok ne naiđe na trag. Pas se instiktivno zanima za promenu jednolične mirisne slike, zanima ga trag divljači koja je cilj njegovog lovačkog nagona, posebno ako je ranjena.
      Za psa je trag mirisni kompleks ili „koktel mirisa“ nastao kao posledica povreda tla prilikom kretanja – bega divljači.
      Kompleksni miris traga se sastoji od mirisa okoline, mirisa tla, mirisa povrede tla (zgažena trava i lišće, zgaženi insekti, puževi..) od strane divljači, mirisa same divljači nastale ispravanjem tela, usecanjem i trenjem po tlu nogu divljači pri begu i lučenjem žlezda, te mirisa krvi (gde je ima).
      Niz pojedinačnih tragova koji se nalaze na određenoj udaljenosti jedan od drugih (zavisno od veličine – visine divljači, vrste hoda i trka) čine trasu traga. Mi lovci u praksi trasu traga nazivamo tragom.
      Trasa traga ima svoj početak na mestu nastrela i svoj kraj gde je tražena divljač. Trasa nije prava, ima svoje krivine, kao i prelome gde se smer kretanja prelama pod većim uglovima. Na trasi traga može biti jedan ili više ležaja gde je ranjena divljač prikupljala snagu za dalji beg. Tu je miris traga nešto jači i pas mora pokazati takva mesta svojim ponašanjem, a mi ga u obuci podsticati na to. Trasu traga mogu preseći – ukrštati drugi tragovi, tj. trase tragova, stariji ili mlađi, na kojima pas ne sme skrenuti. Pas koji ne skreće sa traga koji prati se naziva čistim na trag.
      Iznad trase traga je mirisno polje traga. Miris traga je najjači i najduže se zadržava pri zemlji i udubljenjima nastalim kretanjem - begom divljači, zbog toga pas tragač mora držati glavu nisko, pri zemlji. Iu istih razloga se veštački trag krvi postavlja niz vetar (sa vetrom u vrat). Mirisno polje trase se ne poklapa uvek sa samom trasom traga, tj. može biti nešto pomereno levo ili desno (levo ako vetar duva zdesna i obrnuto) i vodič mora na to paziti, a pas može zbog toga raditi nešto sa strane traga. Pomeranje mirisnog polja trase traga zavisi od jačine i pravca vetra.
      Mirisni kompleks koji je zalepljen za trag i lebdi iznad njega može biti raznog intenziteta i može trajajati duže ili kraće vreme. Trajanje mirisa traga zavisi od jačine traga koju je ostavila divljač, od strukture i stanja tla na kome je trag ostavljen i od vremenskih prilika.
      Sa stanovišta tla su povoljni uslovi za traganje u šumi sa podrastom, livadi, oranju, šumskim putevima sa što manje tragova ljudi i ostalih životinja. Tvrdo tlo, putevi (asfalt, kamen), menjanje više struktura tla, mnoštvo tragova (kao u gateru) nisu povoljni i mogu onemogućiti psa da uspešno odradi trag.
      Što se vremenskih prilika tiče povoljno je vlažno vreme, rosa, sveže vreme (bez vrućina), čak i slaba kiša. Nasuprot ovome trag brzo slabi na jakoj kiši, velikoj vrućini, suvom vremenu, jakom vetru i velikim snežnim padavinama. Ako padne sneg do 4-5 cm, još se može pratiti trag, ali ako je sneg dublji pas postaje nemoćan.
      Iz svega gore navedenog, tj. da se uobičajeno prati trag star od nekoliko sati do 70 sati, najčešće 10-12 sati, te da je miris traga daleko slabiji od direktnog mirisa same divljači, da se u trasi pojedinačni tragovi nalaze na određenoj udaljenosti jedan od drugih, da ih treba povezati, da često nema krvi na tragu, ili nema dovoljno, ili pak nestane posle određene daljine trase i da trag mogu ukrštati drugi tragovi koji mogu omesti psa vidimo da je rad na tragu, kao i obuka psa na rad na tragu veoma kompleksna radnja i zahtevaju sistematičnu, znalačku obuku i veliki trud od strane vodiča. I zbog toga predstavlja veliki izazov.

Tradicionalno pletenje dugog remnika za nošenje
po načinu hanoverskog lovačkog dvora (po F. Raesfeldu)

KAKO UČITI TRAG ?

      Trag učimo psa tako što postepeno razvijemo uslovni refleks praćenja jednog traga ranjene divljači od početka (nastrela) do kraja (divljači).
      Ili drugačije: da pas na zvučnu ili vizuelnu komandu svog vodiča, a koristeći svoj njuh, krene po tragu staloženo, polako, skoro razmišljajući  „spuštene glave među nogu“ i dovede nas po nizu tragova (trasi traga) do divljači koja nije ostala na mestu nastrela.
      Delovi uslovnog refleksa rada na tragu su komanda „Prati trag“ – kao uslovni nadražaj i bezuslovni nadražaj - nagrada u vidu parčeta mesa, zadovoljenje pronalaskom divljači, obilna pohvala na kraju traga.
      Na kraju traga uvek mora biti nečega što interesuje psa i raduje psa (koža divljači, sama divljač, mačak ili zec u kavezu), jer na taj način pojačavamo volju za radom na tragu kod psa koristeći njegov lovački nagon i izgrađujemo smislenost traganja.
      Traganje je radnja gde u toku obuke, pa i kasnije, ne postoji prinuda i kažnjavanje, samo pozitivni podsticaji. Traganje treba da je radostan događaj za psa. Zbog toga vodič treba da razvije prisan odnos sa svojim psom – tragačem.

Kada početi obuku na tragu ?

      Obuka ove radnje nije „redna“, da ide striktno posle neke druge radnje. Podsticanje praćenja traga hranom treba početi od 3-4 meseca, čim je štene fizički ojačalo i počinje da ozbiljnije pretražuje okolinu u kojoj se kreće.
      Sistematska i postepena obuka može da počne čim prođu pubertetske ludorije, zavisno od psa, od 9 do 16 meseci starosti.
      Samo je poželjno da je pas već barem delimično disciplinovan, da zna da ide na povodcu i da legne i ostane na mestu (da je odloživ). Ako to ne zna moramo ga vezati za drvo ili klin na početku traga.
      Takođe je veoma poželjno da je pas već upoznat sa prirodom i lovištem (što više vremena provodi u lovištu), raznim mirisima i zvucima, tj. prilikama koji vladaju u njemu, jer u suprotnom neće biti skoncentrisan na trag.
         
                                                                                              Torma Laslo

     

IZVEŠTAJ SA PROLEĆNOG UZGOJNOG ISPITA U SOMBORU -VJP

Zajednički snimak - učesnici pre odlaska na teren
         Dana 07.04. 2013. godine u Somboru je održan prolećni uzgojni ispit – VJP – u organizaciji regionalne grupe „Južna Bačka“ Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, a u saradnji sa lovačkim udruženjem „Sombor“.
     
      Na ispit je prijavljeno 16 pasa, privedeno i ocenjeno 14 pasa (13 oštrodlakih nemaca i 1 mali minsterlender), u dve baterije. Svi psi su položili. 
     Vreme na ispitu je bilo tmurno-oblačno, sa vetrom koji je jačao, hladno - vlažno, ujutro je bilo slabog mraza, preko dana hladno do 7° C. Vremenski uslovi ne baš pogodni za rad pasa. Što se divljači tiče zeca je bilo, ali su se dizali daleko, fazana je u 2. bateriji bilo dovoljno, u 1. bateriji nije pa se marka radila na veštačkog fazana, a tu nema velikih ocena. Kao da psi nisu imali „dobar“ dan za rad, posebno u 1. bateriji.
     
      1. bateriju su ocenjivali Stevan Đurin iz Banatskog Brestovca, Siniša Vukanović iz Novog Sada (novi sudija za rad VII grupe, čestitka) i Torma laslo iz Padinske Skele. Rezultati su sledeći:
     
Na tragu zeca
      1. KLIF JR 79528 vodiča Miodraga Karanovića iz Sivca, vlasnika Dejana Josipovića iz Sremčice 69 bodova: rad na tragu 10, nos 10, pretraživanje 9, stajanje 10, vodljivost 10, glasnost neodređena;
      2. SZISZY II FAMILY OF URBAN JR 88906 vodiča Srđana Tošića iz Bezdana 55 bodova: rad na tragu 6, nos 8, pretraživanje 10, stajanje 7, vodljivost 10, glasnost neodređena;
      3. VAVA OD ARILJSKE PODOBALE JR 79381 vodiča nenada Stojanovića iz Gornjeg Milanovca 52 boda: rad na tragu 10, nos 6, pretraživanje 5, stajanje 5, vodljivost 10, glasnost neodređena;
      4. RIGO II OF FAMILY ORBAN JR 88872 vodiča Kis Zadora iz Bačkog Petrovog Sela 51 bod: rad na tragu 8, nos 6, pretraživanje 10, stajanje 3, vodljivost 10, glasnost neodrđena;
      5. ATINA JR 88797 vodiča Nemanje Uzelca iz čelareva 52 boda: rad na tragu 3, nos 9, pretraživanje 9, stajanje 9, vodljivost 10, glasnost neodređena ;
      6. RITA OF FAMILY URBAN JR 88876 vodiča Igora Sapozičenka iz Sombora 51 bod: rad na tragu 6, nos 6, pretraživanje 6, stajanje 4, vodljivost 10, glasnost neodređena i
Sudije 2. bateije na terenu
      7. BETA (Mala minsterlenderka) JR 80743 vodiča Duška Lončara iz Sombora bodova: rad na tragu 10, nos 7, pretraživanje 9, stajanje 3, vodljivost 10 , glasnost neodređena.
     
      U 2. bateriji su sudili Dragan Vujić iz Ovče, Miloje Gajić iz Velikog Gradišta i Dragan Bunardžić iz Arilja. Rezultati 2. baterije:
     
      1. ANNY HR 20481 vodiča Đure Garčina iz Bačkog Brestovca 70 bodova: rad na tragu 10, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 10, vodljivost 10, glasnost neodređena;
      2. TRNOVA V HELLA JR vodiča Slobodana Egelja iz Futoga 67 bodova: rad na tragu 10, nos 9, pretraživanje 10, stajanje 9, vodljivost 10, glasnost neodređena;
      3. TRNOVA V GITTA JR Stevana Đukina iz Sombora 64 bodova: rad na tragu 9, nos 9, pretraživanje 10, stajanje 8, vodljivost 10, glasnost neodređena;
      4. TRNOVA V IJA JR88929 vodiča Miroslava Stojanovića iz Futoga 63 bodova: rad na tragu 7, nos 9, pretraživanje 10, stajanje 11, vodljivost 10, glasnost neodređena;
Vodiči 1. baterije sa psima
      5. LUNA JR 88861 vodiča Radeta Vulina iz Futoga 57 bodova: rad na tragu 6, nos 8, pretraživanje 10, stajanje 9, vodljivost 10, glasnost neodrđena;
      6. BELF JR Nemanje Bogdanovića iz Vrbasa 48 bodova: rad na tragu 5, nos 6, pretraživanje 10, stajanje 6, vodljivost 10, glasnost neodređena i
      7. TRNOVA V HEYDY VRBAŠKA JR 88509 vodiča Nemanje Bogdanovića iz Vrbasa 45 bodova: rad na tragu 6, nos 5, pretraživanje 10, stajanje 3, vodljivost 10, glasnost neodređena.

      Ispit je protekao u fer i korektnoj atmosferi, pozdravljamo vodiče. Gostoljubivi organizatori su priredili pravi lovački ručak.

      Više prelepih fotografija A. Babić možete pogledati klikom ovde.
     
     

IZVEŠTAJ SA PROLEĆNOG UZGOJNOG ISPITA - VJP - U PLANDIŠTU

   
Sudije i vodiči sa prvoplasiranim psima
            Dana 06.04. 2013. u PLANDIŠTU je održan prolećni uzgojni ispit - VJP - u organizaciji reginalne gripe „JUŽNI BANAT“ Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, a u saradnji sa lovačkim udruženjem „ZEC“ iz Plandišta.
      Na ispit je prijavljeno 9 pasa, svi su izvedeni na ispit i položili ispit. Ispit se odvijao u dve baterije, vođa ispita je bio Miroslav Cvetićanin iz Plandišta.
      Vreme na ispitu je bilo oblačno, sa temperaturom od 10° C, slabim vetrom i vlažnim tlom. Radilo se na pšenici i oranju, relativno podbarnom terenu, divljači je bilo dovoljno za ispitivanje pasa, fazan se, kao svugde u Vojvodini u ovo doba, nalazio u obalama kanala, živicama. Psi su pokazali veoma dobre radne osobine što pokazuju ocene, i na ovom ispitu je, kao u Ogaru, postignut rezultat od 77 bodova – Birof Dunavski, što pokazuje da napredujemo u kvalitetu pasa. Od 9 privedenih pasa 7 je iz odgajivačnice "Dunavska" i svi su položili sa visokim ocenama. Čestitamo !
Boa Dunavska markira
      Ispit je odrađen u fer i korektnoj atmosferi, bez problema.
     
      U 1. bateriji su sudili Miodrag Jojić iz Novog Sada i Dragan Bunardžić iz Arilja (novi - sveži sudijski kadar Kluba). Rezultati 1. baterije su sledeći:
     
      1. APIS DUNAVSKI JR 79257 Mirka Glamočlije iz Plandišta sa 69 bodova: rad na tragu 10, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 9, vodljivost 10, glasnost - sledoglasan;
      2. AS JR 79832 Dejana Nedeljkovića iz Smedereva sa 64 bodova: rad na tragu 10, nos 9, pretraživanje 9, stajanje 9, vodljivost 8, glasnost - sledoglasan;
      3. BEKAM DUNAVSKI JR 79402 Aleksandra Piperskog iz sakula sa 62 boda: rad na tragu 8, nos 9, pretraživanje 7, stajanje 11, vodljivost 10, glasnost neodređena;
      4. BRITA DUNAVSKA JR 79407 Saše Anđelkovića iz Male Krsne sa 61 bodova: rad na tragu 7, nos 9, pretraživanje 9, stajanje 11, vodljivost 9, glasnost neodređena i
      5. BEKS DUNAVSKI JR Bore Stojanovića iz Vračevog Gaja sa 53 bodova: rad na tragu 7, nos 9, pretraživanje 10, stajanje 9, vodljivost 10, glasnost neodređena.
Mirko Glamočlija sa Apisom Dunavskim
     
      U 2. bateriji su sudili Đurin Stevan iz Banatskog Brestovca i Nenad Glumac iz Vladimirovca.
     
      REZULTATI 2. baterije:
     
      1. BIROF DUNAVSKI JR 79404 Emila Đorđevića iz Kovina 77 bodova: rad na tragu 11, nos 11, pretraživanje 11, stajanje 11, vodljivost 11, glasnost neodređena ;
      2. BOA DUNAVSKA JR 79408 Emila Đorđevića 72 boda: rad na tragu 10, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 11, vodljivost 11, glasnost - vidoglasna ;
      3. BOMBA DUNAVSKA JR 79406 Nemanje Slavkovića iz Beograda 67 bodova: rad na tragu 10, nos 10, pretraživanje 8, stajanje 9, vodljivost 10, vidoglasan i
      4. BOS JR 79860 Pere Uskokovića iz Kovina sa 63 ossvojena boda: rad na tragu 9, nos 9, pretraživanje 7,
Bekam Dunavski Aleksandra Piperskog markira
stajanje 10, vodljivost 10, glasnost neodređena.
Dejan Nedeljković sa Asom

PROLEĆNI UZGOJNI ISPIT U OGARU


Učesnici pred početak ispita
    
      Dana 06.04. 2013.u Ogaru, u organizaciijji regionalne grupe „ŠABAC“ Srpskog DD Kluba je održan prolećni uzgojni ispit – VJP – u saradnji sa lovačkim udruženjem Ogar iz Pećinaca.
      Vreme je bilo blizu idealnog za ispitivanje pasa: temperatura od 14 do 16 stepeni, vlažnost 85 stepeni, slab vetar. Vegetacija (pšenica i lucerka) odgovarajuće visine za skrivanje divljači i kretanje psa. Divljači je bilo zadovoljavajuće.


Procena dlake na stomaku na smotri
      Na ispit je bilo prijavljeno 14 pasa, privedeno i ocenjeno u 2 baterije 8 pasa, 6 oštrodlakih nemaca i 2 vajmarca. Svi su položili i opšti utisak je da su psi radili na visokom nivou i prikazali odlične radne osobine, što se može zaključiti iz ocena. Athena vom Gauboden je odradila za 77 bodova, i to je ocena koja još nije dodeljena na našim prolećnim uzgojnim ispitima od osnivanja Kluba, kuja Boni Prokina Farma je pokazala izuzetan nagon za praćenje traga i nos, dok su Kejto i Kobra prikazali široko i energično pretraživanje terena na kome mogu zavideti i kratkodlaki nemci pa i englezi.

2. baterija na terenu
  
      U 1. bateriji su sudili Miloje Gajić iz Velikog Gradišta i Predrag Marković Mapac iz Beranja.

      Rezultati 1. baterije:
      1. Athena II vom Gauboden 207882 vlasnika Vladice Andrića sa vodičem Nemanjom Bogdanovićem iz Vrbasa je osvojila velikih 77 bodova: rad na tragu 12, nos 11, pretraživanje 10, stajanje 11, vodljivost 10, glasnost – sledoglasna i vidoglasna;
      2. Trnov V Falk JR 88688 Damjana Šodića iz Novog Sada sa 57 bodova: rad na tragu 9, nos 7, pretraživanje 9, stajanje 7, vodljivost 7, glasnost - sledoglasan;
      3. Barbie JR 79159 vodiča Gorana Jovanovića iz Ćirikovca sa 56 bodova: rad na tragu 9, nos 8, pretraživanje 7, stajanje 8, vodljivost 7, glasnost – neodređena i
      4. Daria (vajmarka) JR 80062 vodiča Vladimira Kutlašića iz velikog Gradišta sa 54 boda: rad na tragu 7, nos 8, pretraživanje 7, stajanje 8, vodljivost 9, glasnost neodređena.
     
      U 2. bateriji su sudili Dragan Vujić iz Ovče i Laslo Torma iz Padinske Skele. Ocene u 2. bateriji su sledeće:
     
1. baterija na terenu objavljuje ocene
      1. Boni Prokina Farma JR 79170 Dragana Prokića iz Šapca sa 72 osvojena boda: rad na tragu 10, nos 11, pretraživanje 10, stajanje 11, vodljivost 8, glasnost - sledoglasna;
      2. Kobra JR 79612 vodiča Radomira Borojevića iz Ljukova sa osvojenih 68 bodova: rad na tragu 9, nos 10, pretraživanje 10, stajanje 10, vodljivost 10, vidoglasna;
      3. Kejto JR 79607 Gorana rajkovića iz Ljukova sa osvojenih 68 bodova: rad na tragu 9,nos 10, pretraživanje 10, stajanje 10, vodljivost 10, vidoglasan i
      4. Asta (vajmarka) JR 80073 nemanje Micića iz Zemuna 70 bodova: rad na tragu 10, nos 10, pretraživanje 10, vodljivost 10, nema.

Athena II vom Gauboden hvata miris
  
      Po završetku ispita organizovana je uzgojna smotra na kojoj su sudili sve sudije i ocenjena 4 oštrodlaka nemca članova našeg Kluba po nemačkom sistemu ocenjivanja, i to:
     
      1. Barbie JR 79159 vodiča Gorana Jovanovića iz Ćirikovca ocena forma 10 dlaka 9 – 10/9;
      2. Trnov V Falk JR 88688 Damjana Šodića iz Novog Sada ocena 10/10;
      3. Athena II vom Gauboden 207882 vlasnika Vladice Andrića ocena 9/10 i
      4. Boni Prokina Farma JR 79170 Dragana Prokića iz Šapca ocena 10/11.
Goran Jovanović sa Barbie
     
      Svaka pohvala domaćinima na organizaciji i posluženju: domaće đakonije sa kulenom za meze i odličan gulaš.

   Više prelepih fotografija iz albuma Ane Babić možete pogledati klikom ovde.
Brojanje zuba na uzgojnoj smotri

Trnov V Falk u galopu pretražuje teren

Kobra R. Borojevića markira

Vajmarka Daria Vladimira Kotlašića markira
Boni Prokina Farma i Dragan Prokić 72 boda, ocena na smotri 10/11

PROLEĆNI UZGOJNI ISPIT U GAJDOBRI

Učesnici ispita
          
      Dana 30.03. 2013. u GAJDOBRI je održan prolećni uzgojni ispit – VJP – u organizaciji regionalne grupe „PODUNAVAC“, a u saradnji sa lovačkim udruženjem “Palanački Rit“ iz Bačke Palanke. Ispit se odvijao na terenima sekcije Čelarevo. Ispit je počeo u 8 sati, a završio u 14 sati. Vreme na ispitu je bilo oblačno, kao i svih ovih dana, ali na sreću nije bilo kiše, temperatura 17 stepeni sa slabim vetrom, na terenu blato. Divljači je bilo zadovoljavajuće.
     
      Ispit se odvijao u 2 baterije. Ukupno je prijavljeno i ispitano13 pasa.
      U 1. bateriji (juniori) je prijavljeno 5 pasa rase nemački oštrodlaki pas, sudile su sudije Emil Đorđević, Dragan Vujić i Luka Milutinović. Svih pet pasa su položili ispit sa sledećim ocenama:
     
      1. Elan, JR 88607 Biga Mlađana iz Stepanovićeva sa 66 bodova: rad na tragu 9, nos 9, pretraživanje 9, vodljivost 10, vidoglasan;
      2. Mia Stela Fantastic of Miki JR 88852 vodiča Lončar Duška iz Sombora sa 63 boda: rad na tragu 10, nos 9 , pretraživanje 9, stajanje 8, vodljivost 8, glasnost - vidoglasan;
      3. Bela JR 88866 vodiča Petra Sklada iz Crvenke sa 59 sa bodova: rad na tragu 8, nos 8, pretraživanje 10, stajanje 8, vodljivost 9, glasnost - vidoglasna;
      4. trnov V Ilex JR 88919 vodiča Duška Lončara iz Sombora iz sa 58 bodova: rad na tragu 9, nos 8, pretraživanje 10, stajanje 4, vodljivost 10, glasnost neodređena;
      5. Lukin Čarli JR 88855 vodiča Velibora Kecmana iz Čelareva sa 38 bodova: rad na tragu 5, nos 4, pretraživanje 9, stajanje 3, vodljivost 8, glasnost neodređena.
     
      U 2. bateriji su, po odluci Skupštine Srpskog DD Kluba, ocenjivani stariji psi – seniori.  Prijavljeno je i ocenjeno 8 pasa, svi su položili ispit. Sudile su sudije Svetislav Gavrilović iz Bačke palanke, Dušan Mađžarev iz Sivca i Velimir Netković iz Uzdina.
      Vođa ispita je bio Goran Radošević iz Čelareva.
     
      U ovoj baterijisu psi su dobili sledeće ocene:
     
      1. Agi HR 20106 vodiča Nemanje Uzelac iz Čelareva sa 68 bodova: rad na tragu 10, nos 9, pretraživanje 11, stajanje 9, vodljivost 10, glasnost neodređena;
      2. Boa JR 78540 vodiča Dejana Josipovića iz Sremčice sa 67 bodova: rad na tragu 10, nos 10, pretraživanje 7, stajanje 10, vodljivost 10, glasnost - sledoglasan;
      3. Trnov V Boss JR 88416 vodiča Gorana šestića iz Velike Plane sa 65 bodova: rad na tragu 9, nos 9, pretraživanje 11, stajanje 8, vodljivost 10, glasnost neodređena;
      4. Astra JR 78977 vodiča Miodraga Jojića iz Novog Sada sa 64 bodova: rad na tragu 9, nos 10, pretraživanje 7, stajanje 10, vodljivost 9, glasnost neodređena;
      5. Mima JR 88686 vodiča Simo Kneževića iz Budisave sa 63 bodova: rad na tragu , nos , pretraživanje , stajanje, vodljivost , glasnost ;
      6. Boj JR 88289 vodiča Velimira Mastilovića iz Nove Gajdobre sa 42 bodova: rad na tragu 5, nos 5, pretraživanje 10, stajanje 4, vodljivost 8, glasnost neodređena;
      7. Brik JR 32678 vodiča Stevana Stojšića iz Pačira sa 39 boda: rad na tragu 5, nos 5, pretraživanje 8, stajanje 3, vodljivost 8, glasnost neodređena i
      8. Trnov V Brek Giovi JR 88414 vodiča Siniše Radanovića iz Nove Gajdobre sa 36 bodova: rad na tragu 4, nos 4, pretraživanje 9, stajanje 3, vodljivost 8, glasnost neodređena.