Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA I STRUČNE KOMISIJE 28.02. 2015.


Obaveštavamo članove Upravnog odbora i Stručne komisije SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA da će se dana 28.02. 2015. održati satanak istih u UZDINU sa početkom u 12 časova u kafani "Pariska noć" na izlazu iz Uzdina na putu od Kovačice prema Zrenjaninu.

Za sastanak se predlaže sledeći DNEVNI RED:

1.Razmatranje i usvajanje Klubskih akata,
2.Usvajanje rasporeda i određivanje sudija za prolećne uzgojne ispite u 2015. i


     OBAVEŠTENJE OKO KLUBSKIH AKATA ZA SASTANAK: Pred Vama su sva naša Klubska akta od osnivanja do danas, zaključno sa Pravilnikom za svestrani ispit koji je nov, a ostala akta i pravilnici su već duže vreme u upotrebi. Ima ih ukupno 11, i to:
     
1. Statut,
2. Poslovnik o radu Skupštine,
3. Protokol o radu regionalnih grupa,
4. Disciplinski pravilnik,
5. Uzgojni pravilnik,
6. Pravilnik o prolećnom uzgojnom ispitu,
7. Pravilnik o jesenjem uzgojnom ispitu,
8. Pravilnik o ispitu na vodi,
9. Pravilnik o ispitu na divlje svinje,
10. Pravilnik o svestranom ispitu i
11. Standard oštrodlakog nemca.
     
      Iz tih akata, kao njihova neophodna „pomoćna sredstva“, su nastali obrasci i ocenske liste, ukupno 20, i to:
     
1. Obrazac br. 1 –pristupnica,
2. Obrazac br. 2-prijava,
3. Obrazac br. 3-ocenski list za uzgojnu smotru,
4. Obrazac br. 4-opšti izveštaj,
5. Obrazac br. 5-pojedinačni ocenski list za prolećni uzgojni ispit,
6. Obrazac br. 6-zbirni ocenski list za PUI,
7. Obrazac br. 7-pojedinačni ocenski list za jesenji uzgojni ispit (JUI),
8. Obrazac br. 8-zbirni ocenski list za JUI,
9. Obrazac br.  9-poj. oc. list za ispit na vodi,
10. Obrazac br. 10-zbirni ocenski list za ispit na vodi,
11. Obrazac br. br 11-potvrda za svinjara,
12. Obrazac br. 12-poj. oc. list za svestrani ispit,
13. Obrazac br. 13-zbirni ocenski list za svestrani ispit,
14. Obrazac br.14.-potvrda o mirnoći na zeca,
15. Obrazac br.15-potvrda o sledoglasnosti,
16. Obrazac br- 16-potvrda o oštrini,
17. Obrazac br. 17-potvrda o aporteru izgubljene divljači,
18. Obrazac br. 18-potvrda o sigurnom aporteru,
19. Obrazac br. 19-knjiga parenja i
20. Obrazac br. 20-potvrda o inspekciji legla.

      Pored toga radimo na ustanovljavanju Klupskog registra pasa, Klubskog uzgojnog registra, Knjige proverenih svestranih pasa i Knjige pasa koji su položili neki od dodataka svestranog ispita – radnje posle pucnja (VPSO). Taj posao će biti završen u toku 2015. godine.
     
      Shodno cilju osnivanja našeg Kluba i prihvatanja nemačkog načina gajenja, obuke i ocenjivanja koje smo uneli i u Statut, te organizovanja Kluba po ugledu na matični Klub u Nemačkoj, od početka rada Kluba smo prevodili njihova akta i pravilnike. Prvo je Goran Zubanović preveo Pravilnika za prolećni i jesenji uzgojni ispit, i ta dva dokumenta su bile naše „zvezde vodilje“ u prvom periodu rada. Zatim je naš pokojni kolega Ratko Krstić nešto preciznije preveo iste pravilnike. Zbog nešto težeg rečnika i određenih nepreciznosti smo te Pravilnike doradili i štampali 2009. godine.
     
      Od 2009. godine je nastupila faza uređivanja SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA i rada Kluba, te smo postepeno donosili i usvajali svoja akta, od Statuta, koga smo više puta prilagođavali, pravilnika za razne ispite, protokola o radu grupa, poslovnika o radu Skupštine...... kako je vremenom naš Klub dozrevao, sticao iskustva i kako su rasle potrebe za evidencijom - administriranjem. Disciplinski pravilnik je uradio Dragan Prokić, kod konačnog, današnjeg Statuta je svoj doprinos dao Miloje Gajić, a ja sam pokušao da sve povežem, osavremenim, uredim. Pravilnik o svestranom ispitu smo dali da nam prevede neko treći za pare, to je urađeno ali prevodioc apsolutno nije poznavao kinološku terminilogiju te je rezultat ispao malo upotrebljiv i skoro smešan, tako da smo morali skoro sve ispočetka odraditi i to je dovelo do kašnjenja sa objavljivanjem istog.
     
      Kod izrade naših akata smo se rukovodili sa tri principa:
     
      1.Da se pridržavamo akata i pravilnika KSS-a, na prvom mestu Pravilnika o stručnom radu;
     
      2.Da, shodno našem opredeljenju koje je ušlo u Statut (član 5.), rad Kluba uzgoj, obuku i ocenjivanje organizujemo i sprovodimo po uzoru na matični – nemački Klub koliko god je to moguće i
     
      3.Da nemačke akte i pravilnike prilagodimo našim mogućnostima.
     
      Smatram da smo napravili kvalitetne pravilnike i savremena funkcionalna akta. Suštinski nismo menjali ništa od izvornih postavki ispitivanja, ni jednu ocenu ili faktor vrednosti, te na taj način možemo upoređivati učinak i kvalitet naših pasa, a smatram da je on visok, što su svojim ocenama dokazali i sudije iz Nemačke. Promenili smo iz nemačkih pravilnika samo ono što nije bitno, napr. kod nas u proleće i jesen sude dvojica sudija umesto trojice zbog štednje, izostavili smo mesta koja se ne odnose na našu organizaciju i koja su za nas suvišna.
     
      Posebno smatram da nam je Uzgojni pravilnik dobar, savremen i u duhu nemačkog sistema i naših mogućnosti. On je cilj i razlog svog našeg rada, za to je relativno zahtevan i u sledećem periodu je naš glavni zadatak, pored omasovljenja Kluba, njegova potpuna primena u praksi, njegovo oživljavanje.
     
      Želim kratko da obrazložim smisao svog ovog rada na našim aktima - papirima, jer može neko da smatra da je sve ovo suvišno „piskaranje“. Ova evidencija služi za tri neophodna cilja:
     
1. Da bi osigurali zvaničnost i legitimitet rada našeg Kluba mi smo obavezni da sve rezultate i izveštaje sa svih naših manifestacija, ispita i smotri, dostavimo KSS-u u propisanim rokovima,
2. Bez Klubske arhive svega što smo uradili i što radimo mi smo neoragnizovana i neozbiljan družina, i ne bi imali ugled koji smo stvorili i
3. Bez podataka sa ispita i smotri ne možemo imati i bitno uticati na uzgoj, a to je suštinski najvažniji razlog postojanja Kluba.
     
      Stigli smo pred kraj rada na tom polju i sada treba sav ovaj materijal da učinimo dostupnim našim članovima i zainteresovanim lovcima – kinolozima. Imamo podršku KSS-a. Ideja da sve objedinimo na jednom mestu i da se to odštampa je sazrela pre 3 godine i evo, konačno je došlo vreme da je realizujemo.
     
      Vi treba da proučite ovo što je pred Vama i, obogaćeni iskustvom u ovih prethodnih 14 godina rada, da date konstruktivne predloge za doradu pre štampanja. Ako smatramo da treba još neki pravilnik za neometano funkcionisanje Kluba, sada je vreme da to uradimo.
     
      Dorađen i sređen materijal treba da damo lektoru da ga jezički izbrusi, da ga uvrstimo u katalogizaciju Narodne biblioteke i da štampamo u obliku knjige.
     
       Knjige koja će biti materijalna osnova našeg rada u sledećem periodu. Ja ću još doraditi formulare i ocenske liste za sve pravilnike i potvrde i to ćemo dodati na kraj knjige, taj materijal ćete takođe dobiti ovih dana na proučavanje i eventualne dopune na sledećem sastanku UO i SK koji je zakazan za 28. ovog meseca.
     
      Sav ovaj materijal ćemo distribuirati regionalnim grupama i svim zainteresovanim i na digitalnom mediju (CD) tako da bilo kada i bilo gde možete odštampati svaki deo, svaki Pravilnik ili obrazac, ocensku listu, ako zatreba. Više nemamo prepreka na tom polju, ostaje da radimo.
     
     
      Sa kinološkim pozdravom
     
      Laslo Torma