Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

PROLEĆNI UZGOJNI ISPIT (VJP) U OGARU     
        U subotu, 31. marta 2012. godine se u OGARU održava prolećni uzgojni ispit (VJP) za nemačke oštrodlake pse u organizaciji regionalne grupe "ŠABAC" Srpskog DD Kluba. Prijavljeno je 14 pasa, sudije Emil Đorđević, Laslo Torma, Nenad Glumac i Stevan Đurin.

Zbor učesnika u 6,30 časova u lovačkom domu u DEČU.
Odgovorni organizator Dragan Prokić mob. 0648920483.

SKUPŠTINA REGIONALNE GRUPE "Š A B A C" SRPSKOG DD KLUBAPredsednik regionalne grupe Šabac Dragan Prokić
na uzgojnoj smotri 5.11. 2011. u Kovinu
                Skupština regionalne grupe Šabac je održana dana 16.03. 2012.u Šapcu. Skupština se može smatrati izbornom.
      Skupština je počela sa radom u 19 casova. Bilo je prisutno 10 članova od ukupno 15. Prokić Dragan je pozdravio prisutne a zatim je izabrano radno predsedništvo i to:
      Prokić Dragan, Andrić Vladica I Sibinčić Dalibor. Za zapisničara je izabran Sibinčić Verko, a za overivače zapisnika Vasić Zoran I Pajić Novica.Dalje je skupštinu vodio Prokić Dragan koji je predložio sledeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen:
1.Izvestaj sa skupstine Srpskog DD kluba odrzane u Uzdinu 03.03.2012.god.;
2.Izbor rukovodstva regionalne grupe “Šabac” i delegate za skupštinu Srpskog DD Kluba;
3.Plan rada i manifestacija regionalne grupe “Šabac” za 2012.godinu i
4.Razno
1. tačka dnevnog reda: Izveštaj sa godišnje Skupstine Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba je podneo Prokić Dragan za one članove koji nisu prisustvovali skupStini Srpskog DD Kluba u Uzdinu.
2. tačka dnevnog reda: Jednoglasno je izabrano sledeće predlozeno rukovostvo regionalne grupe “Sabac”:
      Potvrdjena je podrška predsedniku Prokić Draganu, za podpresednika je predložen i izabran Pajić Novica umesto Andrić Vladice, a Andrić Vladica je izabran za regionalnog vođu uzgoja.
      Sekretar regionalne Šabac grupe je ostao Sibinčić Dalibor.
      Za delegate u Skupštini Srpskog DD Kluba predloženi su i izabrani Andrić Vladica i Vasić Zoran.
     
3. tačka dnevnog reda:
Planirane manifestacije u organizaciji regionalne grupe ”Šabac” za 2012. godinu su :
1. VJP 31.03. 2012. Ogar (rezervni termin u slučaju loših rezultata je 22.04. 2012.)
2. HZP 06.10. 2012. Ogar
3. Reionalna uzgojna smotra 27.05. 2012. (Šabac ili Ogar)
Svi predlozi su jednoglasno usvojeni.
4.tačka dnevnog reda je razno. Po ovoj tački dnevnog reda za reč se javio predsednik grupe koji je sugerisao da se požuri sa uplatom članarine kako bi mogli precizno odrediti aktuelno članstvo, a takođe se Prokić nada i prilivu novih članova kada krenu manifestacije.
Andrić Vladica je zamolio članove da se pre prolećnog uzgojnog ispita neformalno okupimo i da se konkretno dogovorimo oko organizacije ispita i dočeka učesnika i gostiju.
Sastanak je završen u 21 čas.
Šabac, 16.03. 2012. god.

Zapisničar                                                                              Overači zapisnika
Sibinčić  Verko                                                                Vasić Zoran i Pajic Novica

              Spisak članova regionalne grupe “Šabac” Srpskog DD Kluba
1. Prokić Dragan
2. Andrić Vladica
3. Vasić Zoran
4. Bošković Goran
5. Nikolić Branislav
6. Ralić Milić
7. Aleksić Darko
8. Bojičić Bojan
9. Živković Darko
10. Pajić Novica
11. Nedeljković Branislav
12. Sibinčić Dalibor
13. Sibinčić Verko
14. Andrić Živko
15. Pantelić Dejan
     
     
     
      1
     
     

OBAVEŠTENJE O ČLANARINI ZA 2012. godinu


Potvrda o članstvu Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba
u Svetskom savezu za oštrodlake nemce - Deutsch Drahthaar Welt-verbandu
    
Obaveštavamo članove i sve zainteresovane da je Skupština Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba na svojoj sednici 03.03. 2012. u UZDINU donela odluku da članarina za 2012. godinu ostane ista kao u prošloj godini - 1.000 dinara.


    Pozivamo bivše i sadašnje članove kao i sve zainteresovane za upis u članstvo, a da bi Klub nesmetano funkcionisao i ostavrio svoj Plan za 2012. godinu, da uplate članarinu za 2012. godinu što pre.

    Članarinu mogu uplatiti  (iznos od 1.000 din)  uplatnicom na adresu KD "ARILJE" ul. Braće Vasilijevića br. 2, 31.220 ARILJE na račun Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba 355-1029334-24, svrha uplate "članarina za DD Klub za 2012.".

Članske knjižice starim članovima ćemo overiti na narednim manifestacijama, a novim članovima šaljemo poštom na  adresu.


Upravni odbor Srpskog DD Kluba

STIGAO JE NOVI BILTEN VEREIN DEUTSCH DRAHTHAARA ZA MART 2012       
    
Dobili smo novi Deutsch Drahthaar Blatter za mart 2012.
Može se naručiti standardno na mail lacika@vektor.net sa subjektom za DD Blater 3 2012.

Dobar pogled svima!

Naslovna strana martovskog DD Blattera

IZVEŠTAJ SA SASTANKA STRUČNE KOMISIJE SRPSKOG DD KLUBA

Diskusija na sastanku Stručne komisije povodom Pravilnika o ispitu na vodi

Velimir Netković predsednik Stručne komisije
Srpskog DD Kluba i vođa uzgoja Kluba
          Stručna komisije je održala sastanak dana 26.02. 2012. U Kovinu. Sastanak je počeo u 14,00 časova u prostorijama LU u Kovinu, a sastanku su prisustvovali Velimir Netković predsednik stručne komisije, Torma Laslo, Goran Šestić, Miodrag Jojić, Emil Đorđević, članovi Stručne komisije (od stručne komisije nije prisutan samo Marko Popović), kao i Miloje Gajić podpredsednik Kluba i  Dragan Bunardžić sekretar Kluba.


    Pošto je Velja Netković otvorio sastanak, predložio je sledeći DNEVNI RED:
   

    1. Zauzimanje stava Stručne komisije o vrsti manifestacija koje Srpski DD Klub organizuje;
    2.  Razmatranje predloga Miodraga Jojića oko izmena i dopuna Pravilnika o ispitu na vodi;
    3.  Razmatranje i usvanje predloga Pravilnika o ispitu na divlje svinje za oštrodlakog nemca;
    4.  Razmatranje, dopuna i usvajanje predloga Uzgojnog pravilnika Srpskog DD Kluba i

    5.  Razmatranje i usvjanje izmena i dopuna Statuta Kluba koji su potrebni formiranjem regionalnih grupa Srpakog deutsch Drahthaar Kluba.
      
Detalj sa sastanka
       Pošto je dnevni red usvojen prešlo se na rad.

    Po 1. tački dnevnog reda je Stručna komisija, a na osnovu odluke UO na sastanku u Borči u avgustu 2011. i preporuke matičnog Kluba donela odluku da organizuje samo ispite, i to: prolećne i jesenje uzgojne ispite, ispite na vodi, ispite na divlju svinju, ispite na krvni trag i svestrane ispite, uzgojne smotre, smotre priplodnjaka i specijalizovane izložbe za oštrodlake nemce. Utakmice i ostale manifestacije će podržavati, gde god se organizuju za oštrodlake nemce, ali neće organizovati.

    Po 2. tački dnevnog reda je Miodrag Jojić izneo i obrazložio svoj predlog Pravilnika za utakmica na vodi, tj. dopune postojećeg Pravilnika. On je u suštini jako sličan našem dosadašnjem Pravilniku za utakmicu na na vodi, ali je Jojić dodao još jednu disciplinu – šaranje za živom patkom. U oba Pravilnika se menja bodovanje i doneta je odluka da se boduju sa 12 bodova discipline urođenih osobina, a sa maximalno 10 bodova da se boduju discipline obuke. Stručna komisija je donela odluku da se, shodno odluci po 1. tački dnevnog reda ne održavaju utakmice na vodi, nego ispiti na vodi, da se Pravilnik preimenuje u Pravilnik o ispitu na vodi, da sve discipline ostanu iste, samo što se, shodno prirodi ispita, discipline obuke (uz nogu, odloživost, aport) boduju do 10 bodova maximalno. Tako prerađen predlog će ići na glasanje na Skupštini.

    Po trećoj tački dnevnog reda su Jojić i Velja Netković pročitali predlog Pravilnika o ispitu na divlju svinju.
    Oko Pravilnika za ispit na divlju svinju u gateru takođe nije bilo bitnih izmena i dopuna. Njega je pročitao Velja i  usledila je diskusija. Uz manje izmene – izbacivanje discipline oštrine i kontakta, uprošćavanje ispita jednoglasno je prihvaćeno da Pravilnik ide na usvajanje Skupštini.

    Po 4. tački dnevnog reda kao osnov je uzet predlog Uzgojnog pravilnika Emila Đorđevića , zatim Dragana Bunardžića koji su rađeni na osnovu Pravila uzgoja nemačkog – matičnog Kluba, ali koji nisu bili kompletni. Vođena je diskusija oko inspekcije legala, uzgojnih kvalifikacija, načina obeležavanja rodovnika.
    Pretresao sa član po član, Torma je dao predloge o kompletiranju, i na kraju se jednoglasno usvojio predlog veoma važnog Uzgojnog pravilnika koji ide na usvajanje Skupštini.

    Po 5. tački dnevnog reda za reč javio Dragan Bunardžići dao je predlog da se dopuni i izmeni Statut i to iza člana 12 ili 16 da se ubaci nekoliko članova koji će da regulišu problematiku rada regionalnih grupa.
    Torma je dodao da je ovo prilika da se svi nedostaci poprave i da Statut dobije konačan oblik.
    Velja Netković je dodao svoj predlog dopune Statuta u vezi Stručne komisije, i dao predlog da se Statut dopuni  i da glasi: Stručna komisija je stručni savetodavni organ kSrpskog Deutsch Drahthaar Kluba koja za svoj rad odgovara Upravnom odboru, a koju bira Skupština. Stručnu komisiju čine predsednik – glavni uzgojni vođa, predsednik Srpskog DD Kluba i članovi koji su uzgojne vođe regionalnih grupa. Bira ih skuština sa mandatom na 4 godine i mogu biti birani ponovo. Komisija se sastaje po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje i svoj izveštaj o radu daje na uvid skupštini. Komisiju saziva i njome rukovodi predsednik komisije. Stručna komisija rešava probleme koji proizilaze iz uzgojnog pravilnika i pravilnika o stručnom radu KSS-a kao i statuta kluba. Predsednik – glavni uzgojni vođa je ujedno i član UO kluba.

    U poslednjoj, 6-oj tački dnevnog rada raspravljano je oko liste sudija i suđenja na predstojećim manifestacijama. Odlučeno je da sudije koje su bile na sudijskom seminaru, shodno odluci UO, koji je bio u organizaciji Kluba i na kojoj su predavale sudije iz Nemačke na III INT. HZP-u, imaju prednost  pri suđenjima, a da će ostale sudije suditi samo po potrebi. Odlučeno je i da se formira sudijska lista i da sve sudije sude ravnomerno.   
      Stručna komisija je, za prolećni deo manifestacija, odredila sledeće sudije:

    1. 31.03. 2012. Prolećni uzgojni ispit u Ogaru. Sudije Emil Đorđević i Laslo Torma, organizator regionalni grupa "Šabac", telefon za informacije Dragan Prokić 0641955677;

    2. 01.04. 2012. Prolećni uzgojni ispit u Kanjiži. Sudije Igor Horti i Miodrag Jojić, telefon za informacije 0641284813 Jojić,

    3. 07.04. 2012. Prolećni uzgojni ispit u Kovinu, sudije Miloje Gajić i Nenad Glumac, organizator reginalna grupa "Južni Banat", tel 0652461635 Emil;

    4. 14.04. 2012. Prolećni uzgojni ispit u Velikom Gradištu, organizator reg. grupa Braničevskog okruga, sudije Predrag Marković Mapac i Goran Šestić, tel. za informacija 063391582 Gajić;

    5.26.05. 2012. Ispit na divlju svinju, mesto (gater) će se odrediti naknadno. Sudije Stevan Đurin i Goran Šestić i

    6. 22.09. 2012. Ispit na vodi u Banatskom Karlovcu, sudije Velimir Netković i Laslo Torma.
    O sudijama na jesenjim manifestacijama  će se odluka doneti naknadno, po završetku prolećnog dela manifestacija.

    Sastanak je završen oko 1700 časova.UZGOJNI PRAVILNIK SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA

        


I OPŠTE ODREDBE


Član 1.
Srpski Deutsch Drahthaar Klub je opredeljen za oštrodlakog nemačkog psa kao svestranog radnog i lovnog psa koji može da obavlja sve zadatke u svakoj vrsti lova: pre i posle pucnja, u polju, na vodi, u šumi, od lova sitne divljači u perju i dlaci do lova divljih svinja i izrade krvnog traga.

Član 2.
Na osnovu člana 5. Statuta Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba „Osnovni cilj SRPSKOG KLUBA DEUTSCH DRAHTHAAR, u skladu sa svojim Statutom, Statutom KSS, Pravilnikom o radu KSS i preporukama Deutsch Drahthaar Welt - Verbanda je da poboljša kvalitet rase nemački oštrodlaki pas, unapredi uzgoj, obuku i vođenje u lovu, kao i da istakne sve vrline ovog svestrano radno upotrebljivog psa.
Ciljevi KLUBA su usmereni na okupljanje svih članova i drugih pravnih i fizičkih lica, radi ostvarivanja i usklađivanja zajedničkih ciljeva i interesa povoljnih za ovu rasu.
Srpski Klub DEUTSCH DRAHTHAAR uzgaja, obučava, vodi i ispituje pse po sistemu matičnog Kluba – Verein Deutsch Drahthaar e.V.“

Član 3.
Srpski Deutsch Drahthaar Klub daje prioritet radnim osobinama oštrodlakog nemca, uz poštovanje funkcionalnog eksterijernog standarda, rukovodeći se motom princa Solmsa „Radom do tipa“.

Član 4.
Uzgoj  je dozvoljen samo sa psima čiste rase, bez mana koji devalviraju rasu, savršenog zdravlja u pogledu funkcionalnosti i potomstva, temperamenta karakterističnih za rasu, koji nisu nosioci naslednih oboljenja i koji imaju rodovnik izdat od strane Kinološkog saveza Republike Srbije ili druge kinološke organizacije koje priznaje FCI, a koji ispunjavaju odredbe ovog Pravilnika.
Na osnovu Preambule Međunarodnog pravilnika o gajenju FCI-a, za pse savršenog zdravlja u smislu potomstva mogu se smatrati samo oni psi koji imaju standardne karakteristike u pogledu rase, njene vrste i njenog temperamenta, i nemaju ni jedan bitni nasledni nedostatak koji bi bio opasan za njihovo potomstvo u funkcionalnom pogledu. Zbog toga se mora voditi računa da ne dođe do preterivanja pri uzgoju i odabiru u pogledu karakteristika koje mogu biti opasne po funkcionalnost pasa određene rase.

Član 5.
Uzgojni pravilnik je osnovni dokument Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, zajedno sa Statutom, i obavezan je za sve članove Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba.

II ODGAJIVAČ

Član 6.
Odgajivač je fizičko lice koje pari kuju sa priplodnjakom po svom izboru i odgaja štence, tj. vlasnik kuje u vreme štenjenja.
Odgajivač je član Kluba i ima uredno, shodno propisima prijavljenu i registrovanu odgajivačnicu kod FCI-a, KSS-a i Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba koju održava.

Član 7.
Odgajivačnica mora biti tako fizički locirana da odgajivač može imati potpunu kontrolu nad svim dešavanjima u njoj.

Član 8.
Odgajivač je dužan da posveti svakodnevnu potrebnu pažnju i vreme za socijalizaciju svojim psima – kujama, priplodnjacima i leglu, dovoljno kretanja, higijenski prostran ispust, redovnu svežu vodu i hranu, kvalitetan smeštaj i potrebnu zdrastvenu negu i zaštitu.

Član 9.
Vlasnik, odnosno držalac životinja (u ovom slučaju odgajivač) je odgovoran za njihov život i dobrobit... (član 4. stav 6. Zakona o dobrobiti životinja).
Odgajivač je odgovoran za sve postupke svojih pasa i eventualno načinjenu štetu od njih.

Član 10.
Odgajivač je dužan da vođi uzgoja prijavi parenje i očekivano vreme štenjenja, da izvrši kupiranje repa štencima po propisima i da drži leglo barem do vremena tetoviranja koje vrši vođa uzgoja, regionalni vođa uzgoja ili od njih ovlašćeno lice prilikom inspekcije legla.

Član 11.
Odgajivač je dužan da vodi dnevnik legla koje daje na uvid vođi uzgoja, da pripremi i preda spisak kupaca vođi uzgoja u roku od 5 meseci od štenjenja i da savetuje i uputi kupce oko ishrane, nege, odgoja i početka obuke štenaca.

III UZGOJ
3.1. Cilj i instrumenti uzgoja

Član 12.
Cilj uzgoja je da se selekcijom kuja i priplodnjaka, kao i njihove štenadi, dobiju temperamentni psi, čvrstog i stabilnog karaktera, sa izrazitim lovačkim nagonom koji mogu uspešno obavljati sve zadatke u lovu, dobro primaju obuku, dovoljno su oštri ali ne agresivni, i sa oštrom dlakom koja omogućava rad na svin terenima i u svim vremenskim uslovima, tj. da se kvalitet populacije naših pasa u Srbiji približi i izjednači sa kvalitetom pasa u matičnom Klubu i u svetu.

Član 13.
Osnovni instrumenti uzgoja su rezultati (ocene) koje mladi psi pokažu na uzgojnim smotrama i uzgojnim ispitima: prolećnom uzgojnom ispitu (VJP) i jesenjem uzgojnom ispitu (HZP).

Član 14.
Pored uzgojnih ispita radni kvalitet pasa se ocenjuje na ispitima na vodi, ispitima na krvnom tragu, ispitima na divlju svinju i svestranom ispitu (VGP) kao kruni ispitivanja zrelog psa.
Srpski Deutsch Drahthaar Klub ne organizuje utakmice za rasu nemački oštrodlaki pas, ali podržava sve manifestacije za ovu rasu koje doprinose popularisanju rase i procenjivanju radnih osobina rase.

3.2. Uzgojni ispiti

Član 15.
Cilj prolećnog uzgojnog ispita je ispitivanje i utvrđivanje nasleđenih – urođenih osobina mladih lovačkih pasa zarad njihove buduće upotreba u lovu i njihove podobnosti za dalji uzgoj kao priplodnih jedinki. Kroz sagledavanje i ocenjivanje od roditelja nasleđenih radnih osobina mladih pasa dolazimo do saznanja o naslednim osobinama (genotipu) njihovih roditelja, zbog čega je bitno da na ispit izađu što više mladih pasa.

Član 15.
Cilj jesenjeg uzgojnog ispita je utvrđivanje nasleđenih – urođenih osobina pasa, kao i kod prolećnog uzgojnog ispita, tj. dalje praćenje razvoja urođenih osobina koje su neophodne za radnog lovačkog psa, kao i njihova podobnost za obuku.

Član 16.
Na uzgojne ipite se mogu izvesti psi oštenjeni u kalendarskoj godini  pre ispita i tri meseca stariji. Na jesenji ispit se mogu izvesti i psi oštenjeni u godini ispita.

Član 16.
Svaki pas može samo po dva puta izaći na prolećni i jesenji uzgojni ispit. Od ovog su izuzeti međunarodni ispiti.

Član 17.
Uzgojni ispiti se odvijaju po Pravilniku o izvođenu uzgojnih ispita matičnog Kluba iz Nemačke – Verein Deutsch Drahthaar-a. Ovaj Pravilnik je deo uzgojnog programa Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, kao i Pravilnici o ispitima na vodi, krvnom tragu, radu na divlje svinje i svestranom ispitu (VGP).

3.3.Uzgojne smotre

Član 18.
Na uzgojnim smotrama se vrši detaljno i kvalitetno ocenjivanje eksterijera nemačkih oštrodlakih pasa. Izvođenje pasa članova Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba na uzgojne smotre je obavezno. Psi se mogu izvesti na uzgojnu smotru posle napunjenih 12 meseci starosti.

Član 19.
Mesto održavanja uzgojne smotre mora biti odgovarajuće: pregledno i dovoljno prostrano da omogući ocenjivanje pasa u pokretu.
Pre početka ocenjivanja zaduženi vođa uzgoja mora identifikovati svakog psa (tetovir broj, mikročip). Psi koji nisu identifikovani ne mogu biti ocenjeni na uzgojnim smotrama.

Član 20.
Srpski Deutsch Drahthaar Klub organizuje godišnju glavnu uzgojnu smotru, dok regionalne grupe organizuju uzgojne smotre po potrebi, zavisno od broja pasa.
Organizator glavne uzgojne smotre je Stručna komisija Srpskog DD Kluba koja zakazuje datum smotre i blagovremeno obaveštava članstvo u sredstvima javnog informisanja, preko interneta i Klubskog glasila.
Na glavnoj uzgojnoj smotri mogu učestvovati psi koji imaju kvalifikaciju „pogodan za uzgoj“, koji su položili prolećni uzgojni ispit i jesenji uzgojni ispit, ili Hegewald uzgojni ispit, ili svestrani ispit - VGP i koji su kandidati za kvalifikaciju „preporučen za uzgoj“. Na glavnoj uzgojnoj smotri, ukoliko ispuni potrebne zahteve, se psu u rodovnik upisuje kvalifikacija „preporučen za uzgoj“.
Na glavnu uzgojnu smotru vođa uzgoja može pozvati pse za koje smatra da treba da budu prezentovani na toj manifestaciji.

Član 21.
Na glavnim uzgojnim smotrama sude dvojica proverenih, od strane Kluba edukovanih kinoloških sudija, koje određuje Stručna komisija Srpskog DD Kluba.
Na regionalnim uzgojnim smotrama sudi iskusni kinološki sudija – poznavalac rase koga određuje Stručna komisija na osnovu predloga regionalnog Kluba.

Član 22.
Ocene sa uzgojnih smotri i ispita se upisuju u radnu knjižicu psa - kuje na za to određene stranice, i pored ocene i broja bodova moraju sadržati vrstu, datum i mesto održavanja manifestacije, pečat Kluba, potpis i pečat sudija koji su ocenili psa.


3.3.1. Ocene na uzgojnim smotrama

Član 23.
Psi privedeni na uzgojne smotre se ocenjuju kompleksno: kvalifikuju se opisno kao „podoban za uzgoj“, „preporučljiv za uzgoj“ i „neodoban za uzgoj“, ocenjuju se za formu i dlaku ocenom od 1 do 12 bodova (po nemačkom sistemu ocenjivanja) i, konačno, ocenom od 0 (diskvalifikacija) do 5 (odlična ocena) po sistemu ocenjivanja FCI-a.

Član 24.
Psi koji dobiju kvalifikaciju „podoban za uzgoj“ ne smeju imati diskvalifikacione i teške mane i manju ocenu od dovoljan (5 bodova) za dlaku.
Psi koji dobiju kvalifikaciju „preporučen za uzgoj“ ne smeju imati diskvalifikacione i teške mane i moraju imati najmanje ocenu vrlo dobar u formi, dlaci i po FCI oceni.

Član 25.
Psi sa diskvalifikacionim manama opisanim u članu 47. se kvalifikuju kao „nepodobni za uzgoj“.

3.3.2. Revija priplodnjaka

Član 26.
Godišnje, ili dvogodišnje, zavisno od potrebe, Srpski Deutsch Drahthaar Klub organizuje reviju priplodnjaka koji imaju kvalifikaciju „preporučen za uzgoj“ sa što više svojih potomaka da bi se prikazao i procenio  genetski potencijal priplodnjaka.
Na reviji se ne ocenjuju priplodnjaci, već samo njihovi potomci i izdaje se Bilten revije na kojoj je izvršena analiza prikazanog uzgojnog materijala, tj. njihovih ocena eksterijera i rada po disciplinama.
Sudije na reviji priplodnjaka određuje Stručna komisija Kluba.

3.4. ORGANI KLUBA NADLEŽNI ZA SPROVOĐENJE I KONTROLU UZGOJA
3.4.1. Klupski vođa uzgoja

Član 27.
Uzgoj i kontrolu uzgoja Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba vodi Stručna komisija Kluba, shodno Statutu, preko glavnog vođe uzgoja, (u daljem tekstu vođa uzgoja) koji je ujedno i predsednik Stručne komisije i regionalnih vođa uzgoja po regionalnim grupama.

Član 28.
Dužnost vođe uzgoja je: briga o uzgoju, organizovanje i kontrola uzgoja shodno ovom Pravilniku, podizanje nivoa i unapređenje uzgoja oštrodlakih nemačkih pasa kod Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba.
Vođa uzgoja održava kontakte sa vođom uzgoja Matičnog Kluba, Svetskog saveza oštrodlakih, vođama uzgoja drugih Klubova oštrodlakih nemaca u svetu, KSS-om i ostalim kinološkim organizacijama, a sve u cilju unapređenja uzgoja.

Član 29.
Vođa uzgoja vodi uzgojni registar i registar priplodnjaka Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Vođa uzgoja zakazuje neophodne sastanke, preduzima potrebne mere i radnje u vezi uzgoja i unapređenja uzgoja Deutsch Drahthaara u okviru Kluba.
Član 30.
Vođa uzgoja mora da je poznavalac rase, iskusni kinološki sudija za oblik i rad rase i odgajivač DD-a. Klubskog vođu uzgoja (glavnog) predlaže upravni odbor Kluba, a bira Skupština shodno Statutu.

Član 31.
Vođa uzgoja održava kontakte sa regionalnim vođama uzgoja, održava sastanke, istima nalaže preduzimanje potrebnih mera i organizuje seminare i predavanja u cilju unapređenja uzgoja.

Član 32.
Vođa uzgoja može da ovlasti pojedine članove Kluba koji su iskusni i pouzdani kinolozi kao svoje pomoćnike za izvršavanje određenih zadataka koje on sam ne može zbog obima posla obaviti.

3.4.2. Regionalne vođe uzgoja

Član 33.
U određenoj regiji i njenim grupama, za sprovođenje uzgojne politike Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba je zadužen regionalni  vođa uzgoja. On  se stara o promociji, nezi i unapređivanju rase nemački oštrodlaki pas, savetuje odgajivače o njihovim odgovornostima u vezi uzgoja i nadgleda pravilnost uzgoja u regiji. Takođe vrši kontrolu parenja, inspekciju legala, tetoviranje i radi na izdavanju rodovnika za članove regionalnog Kluba.

Član 34.
Regionalni vođa uzgoja vodi pomoćni – regionalni registar uzgoja i registar priplodnjaka za regiju u koju se upisuju svi podaci. Sve podatke koje upisuje je dužan da prosledi glavnom vođi uzgoja radi formiranja Klubskih registara.

Član 35.
U skladu sa svojim obavezama i ovlašćenjima, regionalni vođa uzgoja  mora imati znanje i iskustvo u uzgoju DD-a, biti odgajivač ove rase pasa, kao i poznavati svu stručnu i normativnu regulativu koja se odnosi na oblast uzgoja. On bi trebao da bude kinološki sudija - specijalista za rasu DD.

Član 36.
Regionalni vođa uzgoja usko sarađuje sa glavnim Klubskim vođom uzgoja i podređen je njemu.

Član 37.
Regionalnog vođu uzgoja predlaže regionalna grupa na svojoj Skupštini, uz saglasnost glavnog vođe uzgoja, i njegov izbor mora biti odobren od strane upravnog odbora Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba.

Član 38.
Po preporuci glavnog vođe uzgoja Srpskog DD Kluba, kvalifikovani članovi regionalne grupe mogu biti određeni u svojstvu asistenata da podržavaju i pomažu regionalnog vođu uzgoja i da deluju kao njegovi predstavnici u prihvatanju i prosleđivanju prijava legla kao i njihovoj inspekciji, pregledanju legala i tetoviranju.


3.5. USLOVI ZA UZGOJ - UZGOJNA VREDNOST PASA

Član 38.
Psi koji na uzgojnoj smotri dobiju kvalifikaciju „podoban za uzgoj“, koji polože prolećni i jesenji uzgoji ispit (ili Hegewald ispit ili svestrani ispit VGP) i imaju potvrdu da su bez displazije kukova mogu učestvovati u uzgoju i dobijaju kvalifikaciju „PODOBAN ZA UZGOJ“.

Član 39.
Bez položenog jesenjeg uzgojnog  ispita pas ne može učestvovati u uzgoju.
To je radni minimum koji svaki oštrodlaki nemac mora apsolvirati da bi učestvovao u uzgoju i održao kontinuitet kvaliteta rase.

Član 40.
Psi koji na uzgojnoj smotri dobiju kvalifikaciju „preporučen za uzgoj“, koji polože prolećni i jesenji uzgojni ispit, ili Hegewald ili svestrani ispit (VGP) sa najmanje ocenom dobar na tragu zeca i tragu žive patke i koji su glasni, ili ispit na krvnom tragu, koji su HD slobodni (bez displazije kukova), i koji nemaju mane karaktera kao što su plašljivost i agresivnost se kvalifikuju kao „PREPORUČENI ZA UZGOJ“.
Takvi psi se preporučuju za uzgoj i unose u Registar priplodnjaka Kluba.

3.6. Displazija kukova

Član 41.
Psi sa diplazijom kukova i laktova ne mogu učestvovati u uzgoju.

Član 42.
Uslov učestvovanja kuja i priplodnjaka u uzgoju je da nemaju displazij kukova  i laktova, da imaju veterinarsku potvrdu od strane ovlašćene veterinarske organizacije o odsustvu degerenativnih promena kuka i lakta koje otežavaju ili onemogućavaju psa u kretanju i radu.
Dozvoljena je A dijagnoza displazije kuka – bez oboljnja i B dijagnoza – skoro normalno stanje.

Član 43.
Odsustvo displazije se utvrđuje specijalnim snimanjem kukova i laktova i procenom njihovog stanja od strane kvalifikovanog i ovlašćenog veterinara. Psi mogu snimiti kukove posle navršene starosti od 12 meseci.

Član 44.
Veterinar je dužan, pre snimanja kukova i laktova na displaziju, da identifikuje psa na osnovu mikročipa i tetovir broja.
Na bazi snimanja i stručne procene vetrinar izdaje međunarodni certifikat o displaziji ili certifikat Matičnog Kluba (Verein Deutsch Drahthaara).

Član 45.
Na osnovu odluke Upravnog odbora i Stručne komisije Srpskog DD Kluba ovlašćena veterinarska organizacija za procenu displazije za čalnove Kluba je Fakultet veterinarske medicine u Beogradu, tj. njena Katedra za radiologiju.

Član 46.
Vlasnik psa – kuje je dužan da prikaže vođi uzgoja certifikat o satnju kukova i laktova – odsustvu displazije. Snimak ostaje trajno, kao dokaz o odsustvu displaziji u arhivi Kluba, a na osnovu certifikata koji se vraća vlasniku vođa uzgoja udara pečat „Bez displazije“ na zadnju stranu rodovnika - pedigrea, na mesto naslovljeno „Displazija kukuva“ i „Displazija laktova“ i overava nalaz svojim potpisom, datumom i pečatom.

3.7. MANE KOJE ISKLJUČUJU PSE IZ UZGOJA

Član 47.
Mane koje isključuju oštrodlake nemce iz uzgoja su:

1. Kada su psi nosioci utvrđenih naslednih bolesti (Stručna komisija Kluba donosi spisak naslednih bolesti i stepen koji su uslov za diskvalifikaciju kod parenja, a na osnovu preporuke Verein Deutsch Drahthara, tj. Deutsch Drahthaar Velt-Werbanda),
2. Displazija kukova (dozvoljena A i B dijagnoza, tj. A bez displazije i B skoro normalno) i laktova (Osteochondritis Dissecans),
3. Kada postoje mane odlakanosti – kvaliteta dlake,
4. Kod greške zubala  - predgrizač, podgrizač, ukršteno zubalo, usko postavljeni očnjaci, nedostajući zubi, osim P1,
5. Entropija i ektropija očnih kapaka,
6. Nedostaci polnih organa – kriptorhizam i monorhidija,
7. Albinizam,
8. Gluvoća ili kongenitalno slepilo,
9. Epilepsija,
10. Prirodno iskrivljen (prelomljen) rep,
11. Mane u karakteru – plašljiv na pucanj, veoma osetljiv na pucanj, plašljiv od divljači, previše agresivan, previše nervozan i ujedljivost kao posledica straha,
12. Sa anomalijama boje – čisto crna boja (čak i sa belom flekom na grudima), čisto beli ili čisto žuti psi, žuto melirani i psi sa paležom,
13. Psi sa depigmentacijom nosa,
14. Sa različitom bojom očiju ili staklenim okom,
15. Psi sa zečjom gubicom, rascepljenim nepcem i očiglednom malformacijom čeljusti i
16. Psi kod kojih su teške mane korigovane hirurškim putem.

3.8. Obeležavanje uzgojnih kfalifikacija pasa

Član 48.
Uzgojne kvalifikacije koje su pas ili kuja dobili na uzgojnim manifestacijama se u vidu pečata zelene boje utiskuju na donju zadnju stranu rodovnika u rubriku zvanu „Preporuka Kluba“.

Uzgojne kvalifikacije su:

1. „Podoban za uzgoj“,
2. „Preporučen za uzgoj“,
3. „Zabrana parenja (nepodoban za uzgoj)“,
4. „Poreklo od radnih-lovnih roditelja“ i
5. „Roditelji preporučeni za uzgoj“.

Član 49.
Pečate utiskuju na rodovnike glavni vođa uzgoja ili regionalne vođe uzgoja uz kontrolu ocenskih lista odgovarajućih priloženih uzgojnih manifestacija, ali važe samo uz potpis  i pečat sa datumom glavnog vođe uzgoja Srpskog DD Kluba.

3.9. Zabrana parenja

Član 50.
Zabrana parenja se izriče ako:

1. Pas na uzgojnoj smotri bude okvalifikovan kao „nepodoban za uzgoj“ zbog diskvalifikacionih mana u eksterijeru ili karakternih mana (plašljiv, agresiva itd.) i

2. Ako je pas već bio uključen u reprodukciju sa kfalifikacijom „podoban za uzgoj“  ali su štenad iz više pregledanih legala pokazala degenerativne karakteristike, nasledna oboljenja i defekte naravi praćenjem ovih defekata do predka. Odluku o zabrani parenja u ovakvim slučajevima donosi glavni vođa uzgoja posle konsultacije sa regionalnim vođom uzgoja. U ovom slučaju vlasnik psa se mora zvanično obavestiti o odluci vođe uzgoja.
Parenje crno melirane kuje sa crno meliranim mužjakom ili čisto braon mužjakom je zabranjeno.
Psima kojima je zabranjeno parenje i učestvovanje u uzgoju se u rodovnik, na zadnjoj strani na mestu naslovlenom „Preporuka Kluba“ udara pečat „Zabrana parenja“ sa datumom i potpisom glavnog vođe uzgoja.
KSS i glavni vođa uzgoja mogu doneti odluku o zabrani parenja određenim psima koji imaju kvalifikaciju podobnosti parenja kao disciplinsku meru izrečenu odgajivaču. U slučaju promene vlasnika ova mera ostaje na snazi (ne može se zaobići).

3.9.1. Uzgojni registar

Član 51.
Psi koji na uzgojnoj smotri dobiju kvalifikaciju „preporučen za uzgoj“, koji polože prolećni i jesenji uzgojni ispit, ili Hegewald ili svestrani ispit (VGP) sa najmanje ocenom dobar na tragu zeca i tragu žive patke i koji su glasni, ili ispit na krvnom tragu, koji su HD slobodni (bez displazije kukova), koji imaju bradu, i koji nemaju mane karaktera kao što su plašljivost i agresivnost se kvalifikuju kao „PREPORUČENI ZA UZGOJ“.
Takvi psi se preporučuju za uzgoj i od strane Kluba, prezentuju na revijama priplodnjaka i njihova imena - spisak sa podacima, fotografijama i adresama vlasnika se objavljuju u godišnjim Biltenima Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba ili u posebnim godišnjim Biltenima priplodnjaka Kluba.

IV PARENJE
4.1. Uslovi parenja

Član 52.
Pariti se mogu psi koji imaju rodovnik priznat od FCI-a i KSS-a i koji su ocenjeni u eksterijeru i radu na način opisan u ovom Pravilniku o uzgoju, tj. poseduju kvalifikaciju „podoban za parenje“ ili „prepuručen za parenje“.
Vlasnici kuja i priplodnjaka su dužni da pre parenja provere da li psi ispunjavaju uslove iz ovog Pravilnika, tj. da li su kvalifikovani za parenje.

Član 53.
Parenje u srodstvu je zabranjeno. Pod parenjem u srodstvu podrazumevamo shodno Pravilniku o stručnom radu KSS-a, parenje priplodnjaka i kuje koji imaju jednog ili više zajedničkih predaka do uključno treće generacije. Izuzetno, na obrazložen zahtev odgajivača, a na predlog Klubskog vođe uzgoja nadležni organi Kinološkog saveza Republike Srbije mogu dozvoliti parenje u srodstvu ako za to postoji opravdan razlog.

Član 54.
Parenje se dozvoljava kujama posle 14 meseci satrosti a mužjacima kada napune 18 meseci starosti.

Član 55.
Mužjaci u svojoj prvoj godini mogu napariti najviše šest kuja. Nakon toga, tj. provere njihovog genetskog nasleđa, uz dozvolu vođe uzgoja, mogu pariti neograničen broj kuja.

Član 56.
Kuje se mogu pariti do svoje 8 godine starosti, a nakon toga samo uz dozvolu vođe uzgoja, a nakon svoje 10 godine i uz dozvolu KSS-a.
Mužjaci se ne bi trebali koristiti u uzgoju posle navršene devete godine.


Član 57.
Kujama se dozvoljava jedno leglo u toku godine i osam štenadi u leglu do svoje treće godine života, a po navršenoj trećoj godini, do 8 godine broj parenja i štenaca nije ograničen. U slučaju većeg broja od 8 u jednom leglu odgajivaču se preporučuje nabavka dopunske kuje (maćehe) za dojenje.

4.2. Parenje sa uveženim priplodnjakom ili priplodnjakom iz inostranstva

Član 58.
U slučaju parenja sa uveženim priplodnjakom, psima koji potiču iz Nemačke i Austrije a imaju kvalifikaciju iz svoje zemlje podobnosti za uzgoj (zuchtauglich), ta se kvalifikacija automatski priznaje.
U slučaju parenja sa priplodnjacima iz drugih država podobnost za parenje se priznaje samo ako su ispunili uslove iz ovog Pravilnika ili su tamo položili adekvatne ispite. Odluko o tome donosi glavni vođa uzgoja nakon konsultacije odgovarajućih dokumenata – rodovnika, radnje knjižice i ocenskih lista koje je odgajivač dužan prikazati.

Član 60.
Vlasnik priplodnjaka je obavezan da pari kuju samo sa priplodnjakom koji je odabran od strane vlasnika kuje i ni sa jednim drugim.

Član 61.
Kuja se sme pariti samo sa jednim priplodnjakom. Ako greškom dođe do slučajnog, neplaniranog parenja, vlasnik priplodnjaka kod koga je kuja ostavljena nema prava na nadoknadu već mora nadoknaditi troškove štete vlasniku kuje.

Član 62.
Ako postoji sumnja da je kuju naparilo više mužjaka, ili se ne zna sa sigurnošću koji je mužjak napario, očinstvo se utvrđuje analizom DNK. Troškovi DNK testa idu na teret vlasnika priplodnjaka.

4.3. Veštačka oplodnja

Član 63.
Veštačko osemenjavanje se sme primeniti samo na kuji koja se već parila prirodnim putem.
U slučaju veštačkog osemenjavanja kuje vetrinar koji vrši oplodnju izdaje uverenje o oplodnji kao i uverenje o poreklu sperme koja je korišćena, tj. identiteta priplodnjaka – donatora sperme.Troškove prikupljanja sperme i osemenjavanja snosi vlasnik kuje.
Vlasnik priplodnjaka – donatora je dužan da izda potrvrdu o parenju vlasniku kuje.

4.4. Potvrda o parenju

Član 64.
Naknada za parenje je stvar dogovora vlasnika kuje i priplodnjaka i mora biti naznačena na prijavi za parenje. Ako je po dogovoru naknada u vidu šteneta stranke se moraju unapred dogovoriti i u pismenom ugovoru overiti potpisima koje štene bira vlasnik priplodnjaka i kada ga preuzima.

Član 65.
Vlasnik priplodnjaka sačinjava, tj. ispunjava pismenu potvrdu na formularu propisanom od strane KSS-a da je očevidac parenja, da je kuja uspešno naparena, te da je parena sa odgovarajućim mužjakom – priplodnjakom. U tu svrhu čitko unosi u prijavu identifikacione podatke priplodnjaka, datum parenja, vreme oekivanog štenjenja i način nadoknade koji je dogovorio sa vlasnikom kuje i to potvrđuje svojim podacima i svojeručnim potpisom.
Vlasnik kuje sa svoje strane radi isto to, samo što unosi podatke kuje i svoje podatke.

Član 66.
Prijava o parenju mora biti overena pečatom Kluba - Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba ili odgovarajuće regionalne grupe gde je odgajivač član i pečatom Kinološkog društva u kojem je dotična grupa formirana i radi.
Potvrda o parenju se popunjava u 3 primerka: jedan za Klub, jedan za KSS uz prijavu legla i jedan ostaje odgajivaču.

Član 67.
Vlasnik priplodnjaka, ako to zahteva odgajivač, mora obezbediti fotokopiju rodovnika priplodnjaka.

V ODGOJ
5.1. Prijava legla

Član 68.
Leglo se prijavljuje na uredno i čitko ispunjenom formularu određenom za tu svrhu od strane KSS-a (tzv. „Prijava legla“).

Član 69.
U prijavi legla odgajivač nabraja štence, prvo muške a zatim ženske, sa prvo upisanim imenom  odgajivačnice a zatim „ličnim“ imenima štenaca  koja počinju istim slovom za jedno leglo. Pored imena svakog šteneta odgajivač detaljno opisuje štene, u rubrici predviđenoj za tu namenu, tj. obojenost šteneta (raspored „fleka“, način obojenosti glave itd.) radi razlikovanja štenadi.

Član 70.
Imena prvog legla u odgajivačnici moraju početi slovom „A“, i za svako naredno leglo mora se nastaviti abecednim redom. Ukoliko je odgajivač u drugoj ili trećoj abecedi uzgoja imena štenadi moraju biti praćena sa rimskim brojevima II i III.

Član 71.
Uz prijavu legla se predaje potvrda o parenju, rodovnik kuje i rodovnik priplodnjaka, ako mu je to prvo parenje.

Član 72.
Svi navedeni dokumenti se moraju predati regionalnom vođi uzgoja najkasnije do navršene starosti štenadi od 2 meseca. Za prijavu legla odgajivač plaća nadoknadu koju određuje KSS.

Član 73.
Ukoliko odgajivač kasni sa prijavom, ili predaje nepotpunu dokumentaciju plaća dupli iznos nadoknade za prijavu legla.

Član 74.
Prijavu legla sa pratećom dokumentacijom uzima vođa uzgoja, i nakon provere ispravnosti dokumentacije i kvalifikovanosti kuje i priplodnjaka za uzgoj, prosleđuje preko matičnog  Kinološkog društva KSS-u radi izdavanja rodovnika za štence.

Član 75.
Regionalni vođa uzgoja po izradi rodovnika uzima rodovnike iz Kinološkog društva, označava na njima tetovir brojeve štenadi i udara potrebne pečate, te predaje rodovnike odgajivaču.

5.2. Inspekcija legla

Član 76.
Regionalni vođa uzgoja, ili od njega pismeno ovlašćeno lice, ima pravo i obavezu da izvrši inspekciju svakog legla oštrodlakih nemaca koja se gaje od strane odgajivača – članova Srpakog Deutsch Drahthaar Kluba ili njenih podružnica približno u starosti štenaca od 7-8 nedelja.

Član 77.
Inspekcija se mora izvršiti do starosti štenaca od 2 meseca. Odgajivač do tog vremena ne sme otuđiti ili prodati ni jedno štene.

Član 78.
Prilikom inspekcije legla regionalni vođa uzgoja pregleda štence, unosi korekcije i detalje opisa štenadi u prijavu legla ako je potrebno, tetovira desno uvo štenadi i sačinjava zapisnik u 2 primerka, od kojih jedan ostaje odgajivaču, a drugi ide Klubu.

Član 79.
Pri inspekciji se posebna pažnja obraća na to da li se pravilno gaje štenci, da li imaju adekvatan smeštaj i da li se primenjuju propisi o zaštiti životinja.
Ukoliko regionalni vođa uzgoja primeti nepravilnosti u odgoju opominje i savetuje odgajivača, a ukoliko primeti bilo kakve anomalije u leglu, među štencima, prijavljuje ih glavnom vođi uzgoja koji donosi odluku o daljem postupku.

Član 80.
Odgajivač je dužan da se pridržava naloga vođe uzgoja.

Član 81.
Troškove inspekcije snosi odgajivač. Visinu tih troškova određuje godišnje svaka regionalna grupa i moraju pokrivati troškove putovanja i minimalne satnice inspektora.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član  82.
Radi pružanja mogućnosti članovima Kluba da njihovi psi ispune uslov za učestvovanju u uzgoju, a sa obzirom na nesrazmernost između broja godišnje prijavljenih štenadi rase oštrodlaki nemac i broja dosada izvedenih pasa na uzgojne ispite i smotre, Srpski Deutsch Drahthaar Klub omogućava vodičima i uzgajivačima da izvedu svoje pse na uzgojne ispite do starosti 4 godine, a završno sa danom 31.12. 2012.


Član 83.
Ti psi će polagati ispite po Pravilniku kao i mladi psi, ali u odvojenim baterijama, strožijeg kriterijuma ocenjivanja shodno njihovoj zrelosti, i u njihovu radnu knjižicu ispred ocene će biti upisano slovo S (stariji psi – seniori).

Član 84.
Do 31.12. 2012. godine za dobijanje statusa „Podoban za parenje“ je kujama dovoljan prolećni uzgojni ispit (VJP), uzgojna smotra sa kvalifikacijom „podobna za uzgoj“ ili vrlo dobra ocena u eksterijeru na manifestacijama KSS-a.

Član 85.
Od dana 01.01. 2013. ovaj Uzgojni pravilnik Srpskog DD Kluba će se primenjivati u potpunosti.

Član 86.
Za tumačenje ovog Pravilnika je nadležna Stručna komisija, glavni vođa uzgoja i predsednik Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba.

Usvojeno dana 03.03. 2012. godine
na SKUPŠTINI SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA u UZDINU


1


ZAPISNIK SA GODIŠNJE SKUPŠTINE SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ODRŽANOG U UZDINU 03.03. 2012.


Otvaranje Skupštine - domaćin i vođa uzgoja Velimir Netković drži govor (desno)
                       
      Skupština je počela sa radom u 11,30 časova.
      Skupštini je prisustvovalo 71 članova.
      Pošto je predsednik Kluba Laslo Torma pozdravio prisutne i zahvalio se prisustvu, domaćin Skupštine Velimir Netković je preneo pozdrave i podršku Dr. Mahmuda Al Dagistanija Srpskom Deutsch Drahthaar Klubu i žalenje što nije mogao prisustvovati Skupštini zbog neodložnih obaveza.
      Zatim su prisutni minutom ćutanja odali počast preminulom predsedniku Kinološkog saveza Srbije gospodinu Dušanu Nešiću.
      Potom je predsednik Kluba pročitao pozdravnu poruku podpredsednika Kluba iz Nemačke Gorana Zubanovića koje glasi:

      „Postovani Lovci i prijatelji naseg Deutsch Drahthaar  Kluba!
    Dobro došli na današnju Skupštinu. Lepo je videti da je interesovanje za DD i naš Klub toliko veliki da možemo, pa i moramo, osnivati regionalne Grupe našeg, Srpskog DD Kluba.
    Želim da nam čestitam na dosadašnjem radu i doprinosu širenju naših pasa i razvoju našeg zajedničkog Srpskog DD Kluba. Prođose 10 godina od osnivanja, a dođe mi kao da je sve bilo juče. Od tadašnjeg pionirskog pokušaja, popularnost DD-a je iz godine u godinu rasla, tako da je danas na 2. mestu po brojnosti lovackih pasa VII FCI grupe u zemlji. To je takođe velikim delom zasluga svih nas i našeg Srpskog DD Kluba. Ili kako ga mnogi zovu : 1. Srpskog DD Kluba.
    Organizovali smo i sproveli brojne uzgojne ispite, 3 Internacionalna jesenja uzgojna ispita (HZP), sa sudijama iz matične zemlje, ravnopravni smo članovi Svetske Organizacije DD-a (DDWV) i sastavni deo velike DD porodice u svetu. Proslavili smo deset godina postojanja Kluba, koje će ostati u nezaboravnom sećanju, na ovim prostorima, zahvaljujući radu i trudu Upravnog Odbora i Regionalne Grupe Kovin. Imamo svoj Blog. Nekoliko regionalnih grupa i biće ih sigurno još. Svi se mi trudimo da DD postane što brojniji i naš Klub sto jači. Sad ćemo dobiti i svoju internet prezentaciju. Pred Vama je predlog za usvajanje Uzgojnog Pravilnika itd., itd....
    A to sve da bi smo i dalje prednjačili ispred drugih i predstavili naše pse u pravom svetlu, kako im i dolikuje.
    Naime to je najbolji svestrani lovno - radni pas na Svetu, Deutsch Drahthar!!!
    Za danjašnju Skupštinu Vam želim staloženost, koncentraciju i dobru volju. Da rešite šta ima da se reši,  imajući u vidu samo dobrobit i razvoj naših pasa a i Srpskog DD Kluba. ... a posle Skupštine, slogu, jedinstvo i dobro druženje...Srećno i uvek nam dobar pogled !

    Vaš Goran Zubanović”
Skupština radi

    Zatim se prešlo na izbor radnog predsedništva u koji su izabrani Laslo Torma, Dragan Bunardžić i Velja Netković, za zapisničara Miloje Gajić a za overivače zapisnika Aleksandar Radonjić i Goran Gojković.
    Predsednik Kluba je predložio sledeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen:

1. Izveštaj o radu Srpskog DD Kluba u 2011. godini;
2. Finasijski izveštaj za 2011. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje plana rada Srpskog DD Kluba za 2012. godinu;
4. Usvajanje finansijskog plana za 2012. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje izmena i dopuna Statuta Srpskog DD Kluba;
6. Usvajanje pravilnika o ispitu na vodi;
7. Usvajanje Pravilnika o ispitu na divlju svinju,
8. Usvajanje Uzgojnog pravilnika Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba i
9. Razno.

Posle usvajanja dnevnog reda prešlo se na rad po tačkama.

1. tačka dnevnog reda:
    U 2011. godini Srpski Deutsch Drahthaar Klub je organizovao 5 prolećnih uzgojnih ispita, jednu utakmicu na vodi i dva jesenja uzgojna ispita, od kojih je poslednji održan 4. i 5. novembra u Kovinu sa sudijama iz Nemačke, uzgojnom smotrom na kojoj je ocenjeno 13 pasa, sudijskim seminarom i svečanom večerom povodom 10 godina rada Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba.
       Na prolećnim uzgojnim ispitima je ove godine učestvovalo najviše pasa, 35. Na jesenjim tek trećina od broja na prolećnim ispitima, 13 pasa. Uvek je to tako, i to moramo promenuti.
     Na HZP-u u Kovinu smo imali priliku da vidimo način i kriterijum suđenja (novih) nemačkih sudija, imali smo priliku da vidimo „pravo“ suđenje na uzgojnoj smotri onako kako to rade u Matičnom Klubu – Verein Deutsch Drahthaaru sa kompletnom dokumentacijom, i na kraju, na sudijskom seminaru smo mogli pitati sve što nam još nije bilo jasno. Sudije, gosti iz Nemačke, na čelu sa našim doajenom i podpredsednikom Goranom Zubanovićem, nisu žalili trud da nam objasne suštinu nemačkog principa suđenja i obuke pasa.
    Pored ispita održali smo godišnju Skupštinu na kojoj smo doneli značajne odluke, posebno u vezi uzgoja, 4 sastanka Upravnog odbora i jedan sastanak Stručne komisije na kojima smo rešavali tekuću problematiku i dalje razrađivali predlog Uzgojnog pravilnika, diskutovali o suđenju, daljem radu....
      Održali smo i sastanak sa Klubom iz Temerina na kom smo hteli da nađemo zajednički jezik i rasčistimo naše odnose, sa obzirom da smo mi Srpski DD Klub, članica Svetskog saveza za nemačke oštrodlake pse, i da nastavimo dalje zajedno, ali u tome nismo uspeli. Vreme će zaista pokazati vrednost rada Klubova.
      Povodom 10 godina rada, a tu deceniju deceniju iza nas smatramo uspešnom, možemo reći da smo zaista napredovali, ali da samozadovoljstvu nema mesta. U znak obeležavanja ovog jubileja štampali smo nalepnice, blokove, podelili olovke sa oznakama Kluba, upaljače, priveske, veoma dopadljive kape (zimske i letnje) od kojih je do sada podeljeno i prodato 300 komada. Bilten za 2011. godinu je spreman za štampu, samo smo čekali ovu Skupštinu da usvojim izmene i dopune Statuta, Uzgojni pravilnik, Pravilnik ispita na vodi i na divlje svinje... i da to možemo da objavimo u Biltenu da je svakom dostupno. Naš Blog je do sada posetilo preko 40.000 ljudi iz celog sveta. Sajt je pri kraju. Uzgojni pravilnik je konačno uobličen i spreman za usvajanje, danas, posle tolikoh diskusija prilagođavanja, proučavanja i traženja najpogodnijih rešenja. Pravilnik za svestrani ispit se prevodi, kao i pravilnik o ispitu na krvnom tragu i treba da je gotov ovog proleća, i sa urađenim pravilnicima za ispit na vodi, ispit na divlju svinju mi smo zaokružili objavljivanje Pravilnika. Ostaje da se spremaju psi za ispite i da krenemo sa radom na uzgoju.
      U prošloj godini smo krenuli i odmakli u regionalizaciji našeg Kluba. Osnovani su regionalne grupa za Braničevski okrug u Velikom Gradištu, „Južni Banat“ u Kovinu, regionalna grupa „Šabac“ za Mačvanski okrug, regionalna grupa „Zapadna srbija“ u Guči, reg. grupa „Moravac“ u okolini Kruševca i reg. grupa „Južna Bačka“ u Bečeju.
      Ove regionalne grupe su osnovane sa ciljem da što veći broj članstva aktivno učestvuje u radu Kluba, da lakše dođemo do saznanja o stanju i potrebama u određenim delovima Srbije i kao preduslov primene Uzgojnog pravilnika. Bez regionalnih grupa to ne bi uspeli.
      Prvi se javio za diskusiju Goran Šestić i izneo da u Srbiji, misleći na centralni deo, nema uslova za uzgojne ispite jer nema dovoljno zeca i da zbog toga tamo treba organizovati utakmice od tipa B do tipa D, u organizaciji Kluba, da smatra da ne treba da se povodimo prema instrukcijama matičnog Kluba iz Nemačke i naših članova iz Nemačke. Odgovorio mu je predsednik stručne komisije Velja Netković da je to odluka Upravnog odbora i Stručne komisije, i da je on član oba izvršna organa Kluba i da ga odluke obavezuju da ih podrži, bez obzira na lično mišljenje. Klub ima svoju strategiju, uostalom iu članu 5 Statuta to i decidno piše, i organizuje samo ispite kao što je navedeno u Statutu i Uzgojnom pravilniku, a podržaće svaku manifestaciju za oštrodlake nemce koje se ne kose sa njegovim programom medaljama, diplomama, delegiranjem sudija i na sve ostale načine.

Tačka 2. dnevnog reda:
    
     FINANSIJSKI  IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU:
    
Preneta sredstva iz  2010.god. .....................................................151 068,8  din.
      PRIHODI:
1. Donacija (Kosta Sunda) 150 $, u dinarima ............................... ..  11 250   din.
2. Prihod od članarine....................................................................106 000   din.
3. Prodaja biltena, blokova i nalepnica .............................................. 4 950   din.
4. Pomoć od Kinološkog saveza Srbije............................................  300 000  din.
5. Uplata za sve  uzgojne ispite i  utakmicu na vodi ......................... 121 300  din.
6. Donacija (Marko Popović) ...............................................................5 000  din.
      UKUPNO:                                             699 568,8 din.
     
      RASHODI:
1. Sudijske dnevnice.....................................................................206 420    din.
2. Bilten Kluba za 2010.godinu ...................................................... 71 982    din.
3. Reklamni materijal....................................................................161 508    din.
4. Kancelarijski materijal........................................................... .... 20 789,28din.
5. Troškovi prenoćišta, hrane i pića na manifestacijama ....................50 654     din.
6. Troškovi izrade završnog računa i preregistracije u APP................... 8  017   din.
7. Putni troškovi ........................................................................... 27  784   din.
8. Divljač za ispite ........................................................................  15 000   din.
9. Zastave ..................................................................................... 5 982,2 din.
10. Plakete i priznanja ................................................................... 61 360   din.
11. SPP ........................................................................................  7 112   din.
12. PTT troškovi .............................................................................. 2 519   din.
13. Članarina KSS –u ........................................................................ 8 000   din.
      UKUPNO RASHODI:                                                         647 127,48 din.
      Sredstva  preneta  u  2012. godinu......................................    52 441,32 din.
     
Sekretar i blagajnik Kluba Dragan Bunardžić
podnosi finansijski izveštaj za 2011.
      Po tački 3 dnevnog reda  je plan rada Kluba za 2012. izneo predsednik Kluba Laslo Torma.
      Sa planom za 2012. ću nastaviti tam gde smo stali sa izveštajem za 2011. godinu. Potrebno je završiti regionalizaciju: nedostaje jedna grupa na severu zemlje, gde ima puno oštrodlakih nemaca, i u samom Beogradu. Dogovori oko formiranja tih grupa su u toku. Takođe predstoji konsolidacija grupa i uređivanje njihove uloge, nadležnosti , organizacije i odnosa sa maticom, tj Srpskim DD Klubom. O tome ćemo raspravljati i odlučiti usvajanjem izmena i dopuna Statuta, a te dopune zahteva baš organizovanje reginalnih grupa. Po usvajanju tih dopuna Statuta imaćemo normativnu osnovu za rad regionalnih grupa. One treba da održe svoje Skupštine, izvrše kadrovsko utvrđivanje – neaktivne i nezainteresovane ljude treba zameniti aktivnim, ustrojiti ažurnu evidenciju članstva, dati predloge za uzgojne ispite i smotre i krenuti sa primeno Uzgojnog pravilnika pod kordinacijom glavnog vođe uzgoja. Izradićemo pečate, štampati formulare, ustrojiti registre....
      Na ovoj Skupštini, ponavljam, ćemo razmotriti i usvojiti i predloge ostalih pravilnika i početi njihovu primenu. Upravni odbor i Stručna komisija je na svojim sastancima donela odluku da predloži Skupštini, a to će, ako usvojimo, ući i u Statut i u Uzgojni pravilnik, da naš Klub organizuje samo uzgojne ispite, uzgojne smotre, ispite na vodi, ispite na divlju svinju i svestrani ispit, a ne i utakmice. Utakmice koje forsiraju jedinke i titule nisu u duhu uzgoja naše rase i prakse matičnog Kluba jer mi forsiramo rasu, radni kvalitet svih jedinki, niti Klub ima „daha“ da organizuje utakmice. Srpski Deutsch Drahthaar Klub će podržati sve manifestacije na kojima učestvuju oštrodlaki nemci i koje propagiraju rasu, ali će organizovati samo navedene ispite.
     
      Za 2012. planiramo sledeće manifestacije:

1. 31.03. 2012. Prolećni uzgojni ispit u Ogaru. Sudije Emil Đorđević i Laslo Torma, organizator regionalni grupa "Šabac", telefon za informacije Dragan Prokić 0641955677;

2. 01.04. 2012. Prolećni uzgojni ispit u Kanjiži. Sudije Igor Horti i Miodrag Jojić, telefon za informacije 0641284813 Jojić,

3. 07.04. 2012. Prolećni uzgojni ispit u Kovinu, sudije Miloje Gajić i Nenad Glumac, organizator reginalna grupa "Južni Banat", tel 0652461635 Emil;

4. 14.04. 2012. Prolećni uzgojni ispit u Velikom Gradištu, organizator reg. grupa Braničevskog okruga, sudije Predrag Marković Mapac i Goran Šestić, tel. za informacija 063391582 Gajić;

5.26.05. 2012. Ispit na divlju svinju, mesto (gater) će se odrediti naknadno. Sudije Stevan Đurin i Goran Šestić;

6. 22.09. 2012. Ispit na vodi u Banatskom Karlovcu, sudije Velimir Netković i Laslo Torma;

7. 06.10. 2012. Jesenji uzgojni ispit  u Ogaru;

8. 13.10. 2012. Jesenji uzgojni ispit u Kovinu (sudije će se odrediti naknadno) i

9. 20.10. 2012. Svestrani ispit, ako se završi prevod Pravilnika i on objavi na vreme. Mesto i sudije ćemo objaviti naknadno, na vreme.

Predsednik predaje medalju M. Jojiću
za i mesto na prolećnom uzgojnom ispitu u Vrbasu
    Takođe obaveštavamo članove da, po usvajanju Uzgojnog pravilnika na ovoj Skupštini ove, 2012. godine, na uzgojne ipite - i jesenje i prolećne mogu izaći psi do starosti od 4 godine, da bi stekli status "podoban za parenje". Molimo sve članove da spreme i izvedu svoje pse na uzgojne ispite. Po potrebi ćemo organizovati baterije, pa i dodatne ispite, ukoliko bude zainteresovanih.

    Moram napomenuti da veoma lako može doći do pomeranja termina u ovom prolećnom delu zbog ledenog februara sa ozbiljnim snežnim prekrivačem i kašnjenjem vegetacije usled toga. Molimo članstvo da ima razumevanja, niko to ne radi iz samovolje, potrebno je i vreme za trening pasa, ali ćemo odraditi kako treba sve, i članstvo obavestiti na vreme preko Bloga i revije “ZOV”.
    U 2012. ćemo krenuti u organizovanje uzgojnih smotri kako to predviđa Pravilnik o uzgoju. Posle sastanka Upravnog odbora, Stručne komisije i predstavnika regionalnih grupa do polovine aprila znaćemo i gde i kada ćemo organizovati smotre, kao i sudije za smotre.U 2012. planiramo 3 sastanka UO, 3 sastanka SK i 2 sastanka sa predsednicima regionalnih grupa i vođama uzgoja.

    Čeka nas velik posao u ovoj godini. Molim sve da se aktivnije uključe u rad Kluba, Srpski Deutsch Drahthaar Klub je Klub svih nas i nekoliko ljudi se ne može izboriti sa ozbiljnim zadacima koje supred nama, zrelim Klubom sa jasnim programom i iskustvom stečenim u proteklih 10 godina rada i saradnje sa matičnim Klubom.
    Za diskusiju se javio Emil Đorđević i izneo zamerku na to što Stručna komisija delegira sudije za manifestacije Kluba, a ne organizator, tj. regionalna grupa. Predsednik SK V. Netković je obrazložio da je na sastanku UO u Borči u avgustu 2011. upravni odbor jasno i jednoglasno zauzeo stav da Stručna komisija određuje sudije. To ne znači da regionalne grupe ne mogu uticati na izbor sudija, ili dati predloge, ali želimo izbeći da svaka grupa ima “svoje sudije”, tj. želimo izbeći svaku sumnju u pristrasnost prilikom suđenja u Klubu, i od toga ne odustajemo, bez obzira na cenu.
     
      Po tački 4 dnevnog reda:
    
     FINANSIJSKI PLAN ZA 20012. GODINU:
     OČEKUJUĆI TROŠKOVI (u dinarima):
     
1. Troškovi suđenja na prolećnim uzgojnim ispitima .............................98 000
2. Troškovi suđenja na ispitu  u radu na vodi .............. ........................14 000
3. Troškovi suđenja na jesenjim uzgojnim ispitima  ..............................56 000
4. Troškovi suđenja na Eventualnom internacionalnom ispitu................120 000
5. Reklamni materijal kluba (duksevi,majice kape)................................95 000
6. Izrada biltena za 2011.godinu.........................................................70 000
7. Municija i divljač za ispite .............................................................. 58 000
8. Troškovi održavanja skupštine, hrane, pića i osveženja na ispitima....  86 000
9. Kancelarijski materijal i PTT troškovi ............................. .................25 000
10. Provizija SPP ..............................................................................10 000
11. Putni troškovi .............................................................................20 000
12. Izrade pečata, članskih karti, ocenskih listi,
sudijskih beležnica, zahvalnica i diploma.............................................35 000
13. Medalje za ispite .........................................................................10 000
14. Troškovi izrade završnog računa: ...................................................5 000
15. Članarina KSS-u ........................................................................   8 000
      UKUPNI OČEKUJUĆI TROŠKOVI:  ............................................. 710 000
     
      OČEKUJUĆI PRIHODI:
1. Prihod od članarine u Klubu ..........................................................150 000
2. Prihod od uplata za ispite .............................................................135 500
3. Prihod od prodaje dela reklamnog materijala i biltena .......................45 000
4. Donacije KSS-a ............................................................................380 000
      UKUPNI OČEKUJUĆI PRIHODI: .............................................710 000
      Predlog finansijkog plana je usvojen bez primedbi.
     
      Tačka broj 5 dnevnog reda: predsednik objašnjava i čita predlog dopuna i izmena Statuta u vezi formiranja i rada regionalnih grupa i usvajanja Uzgojnog pravilnika, član po član. Izmene i dopune se usvajaju jednoglasno. Izmenjen i dopunjen Statut Srpskog DD Kluba će biti štampan u Biltenu i objavljen na klubskom Blogu, a kasnije i na sajtu.
     
     
      Po tački broj 6. Miodrag Jojić je pokrenuo inicijativu da se Pravilnik o utakmicama na vodi izmeni, tj. doda još disciplina šaranje za živom patkom i da ocene u disciplinama obuke mogu biti samo do 10 bodova.  Međutim UO i SK su odbili njegov predlog i usvajanje izmena Pravilnika o ispitu na vodi obrazlaže predsednik Stručne komisije. Shodno odluci da Klub ne organizuje utakmice već samo ispite, postojeći Pravilnik o utakmici na vodi ostaje ali menja naziv u „Pravilnik o ispitu na vodi“, nema dodele titula, discipline ostaju iste, samo u ocenjivanju discipline obuke (hodanje uz nogu, odloživost i aport) mogu da se maksimalno boduju sa 10 bodova, dok urođene osobine (nos, rad na tragu žive patke, itd.) mogu da se boduju do 12 bodova. Pravilnik će biti štampan u Biltenu i objavljen na Blogu Kluba. Predlog je usvojen.
      Dragan Prokić je izneo primedbu da ne bi trebalo da na ispitu na vodi loše ocene u disciplinama odloživost i hodanje uz nogu utiču na ocene, tj. rangiranje psa. Po njemu  ukoliko pas i ne uradi te discipline može da položi ispit.
      Odgovorio je Laslo Torma da ovaj ispit teži da bude što bliži praktičnom lovu, da preko pomenutih disciplina podstiče obuku pasa koja je kod nas na veoma niskom nivou i da ovaj ispit nije obavezan i predlaže da ostane po pravilniku.
      Predlog Pravilnika o ispitu na vodi je usvojen.
     
      Po tački 7. usvajanje Pravilnika o ispitu na divlju svinju. Predlog Pravilnika je obrazložio autor istog, Velimir Netković i izneo suštinu Pravilnika kao i discipline i način ocenjivanja. Stevan Đurin i Laslo Torma su predložili da se briše disciplina „oštrina“ jer kontakt nije dozvoljen i Klub ne želi da se sukobljava sa odredbama Zakona o dobrobiti životinja. Disciplina oštrina je izbačena iz Pravilnika. Pravilnik je usvojen većinom glasova i biće štampan i objavljen na Blogu.
Desno delegati reg. grupe Braničevskog okruga,
poslednji sa  leva N. Glumac
     
   Po tački 8 dnevnog reda – razmatranje predloga i usvajanje Uzgojnog pravilnika Skupštinu je sa predlogom pravilnika koje je izradila Stručna komisija upoznao detaljno Laslo Torma. On je izneo izuzetnu važnost ovog Pravilnika za selekciju i uzgoj, te da je predlog rađen godinama, a intenzivno poslednje tri godine, da odavno postoji potreba za ovim pravilnikom, da je rađen studiozno i kompleksno i da ga smatra veoma kvalitetnim i potpunim, na osnovu odluka ove Skupštine o uzgoju iz prošle godine, UO i SK, a na osnovu Uzgojnog pravilnika matičnog Kluba Verein Deutsch Drahthaar-a, Međunarodnog uzgojnog pravilnika FCI-a, Pravilnika o stručnom radu KSS-a i pozitivnih zakonskih propisa i iskustva drugih Klubova.
   Pravilnik je rađen na osnovu predloga Emila Đorđevića, Dragana Bunardžića, Velimira Netkovića i Lasla Torme, te je posle duge pripreme timskim radom celog Upravnog odbora i Stručne komisije došlo do teksta konačnog predloga koji je pred Skupštinom.
   Pravilnik je prilagođen specifičnoj situaciji u kojoj je Srpski Deutsch Drahthaar Klub kao Klub koji deluje u okviru kinološkog društva Arilje, shodno Pravilniku o stručnom radu KSS-a, pri čemu Srpski DD Klub poštuje sve odredbe istog, a da je član Svetskog saveza oštrodlakih nemaca čije preporuke sprovodi u meri koliko to omogućuju akta KSS-a. Pravilnik ne obavezuje sve vlasnike oštrodlakih nemaca, samo članove Kluba koji žele da imaju verifikovane pse za uzgoj sa Klupskim pečatima na zadnjoj strani rodovnika na mestu koje je naslovljeno „Preporuke Kluba“, sa tim da će se Klub svim legalnim srestvima boriti da ovaj Pravilnik vremenom postane obavezan za sve, i da se poštuje uzgojna politika matičnog Kluba da bez položenog jesenjeg uzgojnog ispita pas ne može ići u uzgoj.
   Predsednik je upoznao Skupštinu sa svim bitnim odredbama Uzgojnog pravilnika, čitajući član po član najvažnije i objasnio da usvajanjem ovog pravilnika Klub počinje svoj uticaj na uzgoj rase, što je i jedan od osnovnih i najvažnijih ciljeva Srpskog DD Kluba. On je takođe izneo da će sama praksa i primena ovog Pravilnika suditi o njemu i, ukoliko se ukaže potreba, biće prilagođen našim mogućnostima i iskustvima ako u nekim odredbama ne bude funkcionalan.
      Posle kraće diskusije i razjašnjavanja nejasnoća Uzgojni pravilnik Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba je usvojen jednoglasno. Pravilnik će biti štampan i objavljen uskoro na Klubskom Blogu, a kasnije i sajtu. Za tumačenje ovog Pravilnika je nadležna Stručna komisija, glavni vođa uzgoja i predsednik Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba i svi koji imaju nejasnoća mogu da se obrate pitanjem njima lično ili preko Bloga, mailom itd.
      U diskusiji članova je izražena zabrinutost zbog zahtevnosti ovog Pravilnika, kao i para koje zahteva (ispiti, snimanje kukova itd.). Sekretar Kluba Dragan Bunardžić je objasnio da smo svesni posledica, i da može doći do privremenog osipanja – smanjenja članstva i da, na kraju krajeva, ne mora svako biti uzgajivač. Ali je to jedini put da Klub utiče na selekciju i održanje, pa i poboljšanje kvaliteta rase, da je to jedan od najbitnijih ciljeva Kluba, da to traži matični Klub, da se godinama spremamo za usvajanje ovog Pravilnika, da nismo prenaglili i da smo spremni da prihvatimo rizik, a da smo ubeđeni da će vreme pokazati da je to ispravan potez.
Detalj sa Skupštine
     
      Pod 9. tačkom razno posle kraće diskusije većinom glasova je usvojen predlog Emila Đorđevića i Jova Uskokovića da sudije, u cilju pomaganje Kluba, deo sudijske dnevnice koje oni smatraju previsokim – 5.000 din. -, u visini od 2.000 din. doniraju Klubu, tako da njima ostane 3.000 plus putni troškovi.
      Goran Šestić je izneo da smatra da sudije treba da sude više pasa od 5 po danu, ali je vođa uzgoja objasnio da je to po pravilniku matičnog Kluba koga se mi pridržavamo i to ne menjamo jer je u samoj suštini ispitivanja na uzgojnim ispitima da se psima daje više šansi, dogod se ne stekne prava slika o njihovim kvlitetima, a što traži vreme.
      Doneta je odluka da članarina ostane, kao i prošle godine 1.000 dinara i da kotizacije za Klubske manifestacije ostaju iste kao prošle godine i to:
     
1. Prolećni uzgojni ispit............................... 1.500 din.
2. Jesenji uzgojni ispit ................................3.000 din.
3. Ispit na vodi............................................2.500 din.
4. Ispit na divlju svinu.................................1.500 din.
5. Uzgojna smotra.......................................1.000 din.
6. Svestrani ispit ........................................3.500 din.

    Pošto se predsednik zahvalio učesnicima na konstruktivnom i fer učešću u radu i istakao izuzetnu važnost današnjih odluka za dalji rad Kluba Skupština je završila sa radom u 16 časova.
  
   Uzdin. 03.03. 2012. godine
  
   Zapisničar
   Miloje Gajić, sr
     
     
     
     
      1