Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

SKUPŠTINA KLUBA 02.03. 2013. U KOVINU        
      Na osnovu Statuta i odluke Upravnog odbora SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA donetog na sastanku 01.02. 2013. godine u Kovinu zakazuje se redovna godišnja Skupština Srpskog DD Kluba za 02.03. 2013. godine, u subotu, sa početkom u 12 časova u hotelu „GRAD“ u KOVINU.
     
      Za Skupštinu se predlaže sledeći
            
                                         D N E V N I   R E D:
     
1. Izbor radnog predsedništva i zapisničara
2. Izbor verifikacione komisije
3. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
4. Usvajanje Protokola o radu regionalnih grupa
5. Usvajanje izveštaja o radu Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba za 2012. godinu
6. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. godinu
7. Usvajanje plana rada Srpskog DD Kluba za 2013. godinu
8. Usvajanje finansijskog plana za 2013. godinu
9. Razno

      Sav materijal za rad Skupštine i donošenje odluka je dostupan na sajtu i blogu Srpskog DD Kluba, i biće dostavljen predsednicima regionalnih grupa u štampanom obliku.
      Molimo delegate da prouče iste, da diskutuju konstruktivno i da doprinesu što efikasnijem i bržem radu Skupštine.
     
                                                       Upravni odbor Srpskog Deutsch Drahthaar KlubaMATERIJALI ZA SKUPŠTINU:


Na osnovu Statutarnih prava delegatska Skupština Srpskog DEUTSCH DRAHTHAAR Kluba, po otvaranju na dan 02.03.2013. godine donosi

            PREDLOG POSLOVNIKA
          O RADU SKUPŠTINE SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA

1. Skupštinom rukovodi radno Predsedništvo od tri (3) člana među kojima je i predsednik Srpskog Kluba DEUTSCH DRAHTHAAR. Pored predsedništva Skupština bira zapisničara i dva overivača zapisnika.

2. Skupštinu Srpskog Kluba DEUTSCH DRAHTHAAR sačinjavaju predsednici regionalnih grupa (koj su ujedno i članovi Upravnog odbora Srpskog Deutsch Drahthar Kluba) i delegati regionalnih grupa udruženih u Srpski klub DEUTSCH DRAHTHAAR. Skupštini imaju pravo da prisustvuju pozvani  gosti kao i drugi zainteresovani članovi Kluba.

3. Pravo govora na Skupštini imaju delegati i gosti. Radno Predsedništvo može odobriti i posmatračima da iznesu svoje  mišljenje o nekim pitanjima.

4. Pravo da odlučuju (glasaju) imaju članovi Upravnog odbora i delegati regionalnih grupa. Svaka delegacija dokazuje svoj delegatski mandat punomoćjem koju izdaju regionalne grupe koje su ih delegirale.

5. Verifikaciju punomoćja vrši Skupština na osnovu izveštaja Verifikacione komisije koja se sastoji od tri člana izabrana na Skupštini.

6. Učesnici u diskusiji mogu govoriti samo o onim pitanjima koja su na dnevnom redu Skupštine.

7. Skupština radi u punom sastavu, a ako se ukaže potreba, i u komisijama.

8. Na Skupštini svaki delegat ima pravo da govori. Govornici dobijaju reč po redu prijavljivanja na listićima za diskusiju. Delegati su unapred upoznati sa materijalom koji je na dnevnom redu Skupštine i diskutuju konstruktivno. Skupština može, na predlog radnog Predsedništva, ograničiti trajanje govora prijavljenih govornika.

9. Radno predsedništvo može uskratiti pravo na govor  pojedincima koji se ne pridržavaju dnevnog reda, uobičajenih normi ponašanja ili vređaju svojim govorom i postupcima. Radno Predsedništvo može ograničiti vreme diskusije, određivati odmore tokom zasedanja i preduzimati sve potrebne mere kako bi se rad Skupštine efikasno i normalno odvijala.

10. Ovaj Poslovnik stupa na snagu po usvajanju od strane Skupštine Srpskog DD Kluba, a donosi se prostom većinom.
                                                                           Delegati Skupštine
                                                  Srpskog DEUTSCH DRAHTHAAR Kluba

     
     PREDLOG PROTOKOLA O RADU REGIONALNIH GRUPA SRPSKOG DEUTSCH     DRAHTHAAR KLUBA

Član 1.
            Radi efikasnosti u radu i pružanja pune inicijative u radu svojim članovima Srpski Deutsch Drahthaar Klub je organizovan na bazi regionalnih grupa.
      Regionalne grupe su teritorijalne organizacione jedinice Srpskog DD Kluba koje na svojoj teritoriji sprovode odredbe Statuta, Uzgojnog pravilnika i odluka Skupštine Kluba, UO Kluba i Stručne komisije Kluba. Regionalne grupe čine delove unutrašnje organizacije Srpskog DD Kluba osnovane radi lakšeg i boljeg sprovođenja aktivnosti Kluba, organizovanja rada članova Kluba na teritorijalnoj - regionalnoj osnovi i ostvarivanja prava i obaveza članova Kluba.
      Regionalne grupe se formiraju tako da pokriju celokupnu teritoriju Republike Srbije gde se gaji nemački oštrodlaki pas i gde se sa ovom rasom lovi.
     
     
      Član 2.
     
      Regionalne grupe biraju svog predsednika i zamenika predsednika, sekretara, vođu uzgoja i delegate Skupštine Srpskog DD Kluba. Predsednik regionalne grupe postaje automatski član UO Srpskog DD Kluba, a regionalni vođa uzgoja član Stručne Komisije Srpskog DD Kluba.
      Između Skupština regionalnu grupu vodi Izvršni odbor grupe koju čini predsednik, zamenik predsednika, sekretar i vođa uzgoja te grupe.
         
     
      Član 3.
     
          Regionalne grupe imaju svoj naziv i pečat koji ima isto grafičko rešenje kao pečat Srpskog DD Kluba sa imenom regionalne grupe u sredini kruga, ispod grafike glave oštrodlakog nemca. Pečat zadužuje predsednik regionalne grupe i odgovara za njegovu primenu.
     
      Član 4.
     
          Reginalne grupe organizuju regionalne uzgojne smotre, uzgojne ispite i ostale ispite  po planu Srpskog DD Kluba i u dogovoru sa UO Kluba i po potrebama svog članstva, vode ažurni spisak članstva, rade na uzgoju po nalogu glavnog vođe uzgoja preko svojih vođa uzgoja shodno odredbama Pravilnika o uzgoju Srpskog DD Kluba i vode regionalne registre uzgoja i priplodnjaka. Regionalne grupe mogu predložiti sudije za manifestacije koje organizuju a koje odobrava Stručna komisija Srpskog DD Kluba.
          Preko članova UO koji su iz regionalnih grupa i delegata Skupštine regionalne grupe učestvuju u kreiranju politike i radu Srpskog DD Kluba.

Član 5.
    Upravni odbor Srpskog DD Kluba utvrđuje potrebu za osnivanjem regionalne grupe, daje inicijativu za njeno osnivanje i njihovu okvirnu teritoriju. Regionalnu grupu čini najmanje 10 članova Srpskog DD Kluba koji redovno izmiruju članarinu.

Član 6.
    Regionalna grupa ima svoje ime i sedište. Regionalna grupa bira svoje ime, a saglasnost za ime regionalne grupe daje Upravni odbor Srpskog DD Kluba.

    Član 7.
    Srpski DD Klub snosi troškove regionalne grupe koje ona ne može pokriti.

    Član 8.
      Skupštinu Srpskog DD Kluba čine članovi Upravnog odbora i predstavnici - delegati regionalnih grupa. Broj delegata jedne grupe se određuje na osnovu broja članova te grupe koji su regulisali članarinu u prethodnoj kalendarskoj godini. Na svakih 10 članova regionalna grupa bira jednog delegata za Skupštinu glasanjem. Svaka grupa ima pravo na još jednog delegata ako njihov broj premašuje deseticu.
      Regionalne grupe dostavljaju sekretaru Srpskog DD Kluba spisak svojih delegata za narednu Skupštinu.
      Regionalne grupe Srpskog DD Kluba predlažu regionalnog vođu uzgoja koga, uz saglasnost glavnog vođe uzgoja, bira UO.
     
      Član 9.
        Regionalni vođa uzgoja je zadužen sa pečatima koje predviđa Uzgojni pravilnik Srpskog DD kluba.

Član 10.
Organi regionalne grupe su:
-Skupština regionalne grupe
-predsednik regionalne grupe
-zamenik predsednika regionalne grupe
-sekretar (ujedno i blagajnik) regionalne grupe
-vođa uzgoja regionalne grupe
-delegati u Skupštini Srpskog DD kluba

                                              Član 11.
Skupštinu regionalne grupe čine svi članovi regionalne grupe.
    Redovne sednice skupštine zakazuje predsednik regionalne grupe i njima predsedava tročlano radno predsedništvo. Vanredna skupština regionalne grupe može se zakazati na inicijativu više od jedne trećine članova.
    Skupština regionalne grupe se održava najmanje jednom godišnje. Na Skupštini se vodi zapisnik koji se čuva u arhivi regionalne grupe, a kopija zapisnika se dostavlja sekretaru Srpskog DD Kluba.
    Skupština regionalne grupe bira organe regionalne grupe sa mandatom od 4 godine i mogućnošću ponovnog reizbora.
    Sednici Skupštine mora prisustvovati više od polovine članova a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Član 12.
    Regionalna grupa dostavlja godišnji izveštaj o svom radu Upravnom odboru (sekretaru) Srpskog DD Kluba krajem svake godine. Izveštaj sadrži broj i podatke aktivnih članova, kratak opis i rezultate održanih manifestacija, održanih sastanaka i, posebno, opis mera preduzetih po Uzgojnom pravilniku.
     Regionalna grupa čuva izveštaje ili njihove kopije sa svojih manifestacija u arhivi.

    Član 13.
    Predsednik regionalne grupe bira se na izbornoj Skupštini grupe i on u svom mandatu predstavlja i zastupa interese regionalne grupe i odgovoran je za rad regionalne grupe. U slučaju sprečenosti za obavljanje funkcije presednika menja ga zamenik predsednika regionalne grupe.

Član 14.
    Vođa uzgoja regionalne grupe se bira na izbornoj Skupštini grupe i njegov osnovni zadatak je sprovođenje Uzgojnog pravilnika Srpskog DD Kluba. Za izbor regionalnog vođe uzgoja potrebno je odobrenje glavnog – Klubskog vođe uzgoja. Regionalni vođa uzgoja je član Stručne komisije Srpskog DD Kluba i radi u tesnoj saradnji i po nalozima glavnog Klubskog vođe uzgoja.

Član 15.
Regionalna grupa prestaje sa radom ako se broj aktivnih članova smanji ispod deset.
    Regionalna grupa može prestati sa radom i odlukom Skupštine regionalne grupe, kao i odlukom Skupštine Srpskog DD Kluba na predlog Upravnog odbora Srpskog DD Kluba ukoliko regionalna grupa radi protivno Statutu Kluba, Uzgojnom pravilniku i ovom Protokolu.
    U slučaju prestanka sa radom neke regionalne grupe članovi te grupe mogu se priključiti teritorijalno najbližoj regionalnoj grupi ako su ostali aktivni članovi Srpskog DD Kluba.
    Usvojeno na Skupštini Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba 02.03. 2013. godine. u Kovinu.

                                                   Predsednik Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba

                                                _____________________________________
                                                                  (Torma Laslo)        
     
     
     
          
     IZVEŠTAJ O RADU I ANALIZA MANIFESTACIJA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA U 2012. GODINI
     
      U proleće 2012. godine Srpski Deutsch Drahthaar Klub je, preko svojih regionalnih grupa, organizovao 6 prolećnih uzgojnih ispita (VJP) i to:
     
      1. Na prvom ispitu u Deču kod Šabca 31.03. 2012. je ućestvovalo 13 pasa, svi su položili ispit u rasponu od 69 do 42 boda. Njihova srednja ocena iznosi 58,54 bodova;
     
      2. U Kovinu 07.04. 2012. je učestvovalo 24 pasa, svi su položili ispit sa ocenama u rasponu od 75 do 37 bodova. Srednja ocena ispita 57,20 bodova, kuja Beta JR 78665 Emila Đorđevića je osvojila 75 bodova i postala najuspešnija kuja na prolećnim ispitima ove godine;
     
    3. U Bečeju 21.04. 2012. je izvedeno 6 pasa, 5 je položilo ispit, 1 nije, ocene su u  rasponu od 72 do 49 bodova. Srednja ocena je 57,00 bodova;
     
    4. U Somboru 22.04. 2012. je polagalo 11 pasa, svi su položili, raspon ocena od 69 do 41. Srednja ocena 54,10 bodova;
     
      5. U Smoljincu 22.04. 2012 je ispit polagalo 11 pasa, 9 položilo a 2 nisu. Ocene su  od 67 do 43 bodova, srednja ocena je 56,7 bodova i na
     
      6. Na poslednjem ispitu u Ritiševu 29.04. 2012. je izvedeno je 13 pasa, 11 položilo, 2 nisu. Raspon bodova je od 70 do 35, a srednja ocena je 58,10 bodova. U Ritiševu je, posle uzgojnog ispita, održana “mini proba” -  uzgojna smotra na kome su sudije Velja Netković, vođa uzgoja Srpskog DD Kluba i Laslo Torma predsednik Kluba ocenili 3 psa pomoću novih, sa nemačkih prevedenih formulara i po nemačkom sistemu. Kopije ocenskih lista i rodovnika ocenjenih na ovoj pionirskoj uzgojnoj smotri predstavlju osnovu – početak stvaranja Klubskog registra pasa koju vodi vođa uzgoja.
     
    Dakle, prolećni uzgojni ispit u 2012 je polagalo 79 pasa, 5 nije položilo – dva zbog nemarkiranja, dva zbog nepokazivanja volje za traženjem i jedan iz nepoznatih razloga – ispit, a 74 jesu. Izvedeno je 61 mladih pasa i 18 pasa u seniorskoj konkurenciji. Seniori su činili 29,5 posto izvedenih pasa u odnosu na mlade ili 22 % posto od ukupno privedenih pasa što je sasvim prihvatljivo.
      U odnosu na 2011. godinu, kada je na VJP ispitima ocenjeno 34 pasa, izvedeno je 132 % više pasa, a juniora 89 % više nego prošle godine.
      Prosečne ocene, po disciplinama, za juniore su sledeće: rad na tragu 7, nos 7.5, pretraživanje 8, stajanje 7 i vodljivost 8,8. Prosečan ukupan broj bodova 52.5. Kod juniora imamo 14 pasa sa ocenom većom od 65 bodova (19 %), to je kao I nagradni razred (i uslov za Hegewald), zatim 25 pasa od 50 do 65 bodova i 19 od 37 do 50 bodova (III nagradni razred).
      Prosečne ocene, po disciplinama, kod seniora su: trag 7.5, nos 7.8, pretraživanje 8.6, stajanje 8.2, vodljivost 9. Prosečna ukupna ocena 57.5 bodova. Preko osvojenih 65 bodova ima 4 psa (25 %), između 50 i 65 osvojenih bodova 7 pasa i do 50 osvojenih bodova 5 pasa.
      Od svih ispitanih pasa samo je 5 pasa ispoljilo sledoglasnost na tragu zeca i 7 vidoglasnost.
      Smatramo da prosečne ocene moraju biti daleko bolje od prikazanih ovog proleća, posebno ako ih upoređujemo sa ispitima u drugim državama.
      Takođe smatramo da možemo biti zadovoljni postignutim, tj. brojem izvedenih pasa, iako ima još puno da se radi da bi se većina populacije oštrodlakih nemaca u Srbij ocenila u radu na uzgojnim ispitima i te ocene koristile u uzgoju. Ovo je prva sezona sa masovnijim ispitima, organizatori su “položili” i dokazali spremnost i iskustvo za organizovanje ispita sa većim i velikim brojem pasa, a što nas očekuje u budućnosti.
      Raduje činjenica što je na svim ispitima bilo zadovoljavajuće divljači, i dlakave i pernate. Posebno zeca. U tom pogledu ova sezona iza nas je uspešna. Na poslednjem ispitu  u Ritiševu smo oprobali sistem prvog ocenjivanja rada na pernatu divljač i pokazalo se uspešnim, jer je u podne veoma teško naći fazana za marku i realizovati je. Toplo preporučujemo za sledeću sezonu ovu praksu.
      Što se suđenja tiče na ovogodišnjim ispitima je sudilo 12 sudija, među njima nove sudije na našim ispitima kao Igor Horti, Dušan Jovanović i Petar Mišić. Problem predstavlja usklađivanje kriterijuma suđenja, još postoje razlike, a to se može postići samo suđenjem, i suđenjem sa raznim sudijama, analizama i korekcijama. Možemo reći da postepeno napredujemo i na tom polju. Takođe i dalje nam nedostaju sudije, te će Srpski DD Klub preduzeti sve da naši članovi – sudijski pripravnici što pre ovog proleća polože za kinološke sudije da bi uspešno mogli da organizujemo uzgojne ispite i smotre na kojima se povećava broj prijavljenih pasa.
      Ono što bode oči, ako pogledamo rezultate na VJP-ima u Nemačkoj, ili Bugarskoj, su daleko skromnije ocene kod nas. Sudimo strožije ili ispravnije – realnije. O tome danas treba da diskutujemo.
      Na ovogodišnjim prolećnim ispitima je bilo 2 primedbe na suđenje: u Somboru na primedbu vođe utakmice za jednu ocenu za zeca i u Ritiševu na suđenje, tj. nepolaganje psa. Međutim žalba nije uložena pravovremeno i shodno Pravilniku pa se nije moglo postupiti po njoj. Ovde treba da preciziramo način i proces žalbi i način njihovog rešavanja, da to objavimo i da ubuduće imamo funkcionalan instrument rešavanja takvih spornih situacija kojih će biti omasovljavanjem ispita.
      Mišljenja smo, i tu se svi slažemo, da je u vezi sa starijim psima – seniorima - trebalo ispoštovati dogovor da se oni ocenjuju u posebnim baterijama i po posebnim kriterijumima, i ako je bilo neophodno, u posebnim terminima. Međutim, zbog složenosti organizacije, kao i zbog činjenice da su neki vodiči imali pse i u regularnoj i u seniorskoj konkurenciji i nisu mogli biti istovremeno u dve različite baterije mi smo sve pse ocenjivali zajedno, ali smo prema seniorima imali strožiji kriterijum po dogovoru. O ovome bi trebalo voditi računa prilikom organizacije jesenjih uzgojnih ispita koji su daleko važniji od prolećnih.
      Postoje mišljenja da treba i ove, 2013., godine da nastavimo sa ispitivanjima starijih pasa seniora. UO je po tom pitanju podeljen i Skupština treba da donese odluku.
     
      U jesenjem delu su održane 4 manifestacije – ispit na vodi i 3 jesenja uzgojna ispita – HZP i to:
     
    1. Ispit na vodi je održanu Ritiševu, a psi su ispitivani na jezeru kod Banatskog Karlovca. Na ispit je prijavljeno 10 pasa, i to šest oštrodlakih nemaca i četiri kratkodlaka nemca. Ispit je polagalo 9 pasa. Položilo je 8 pasa. Dva oštrodlaka nemca nisu položila – jedna kuja nije našla izgubljenu patku i jedan pas nije bio odloživ. Kratkodlaki nemci su pokazali visok nivo rada u vodi i ova manifestacija je početak intenzivnije saradnje našeg Kluba i Kluba kratkodlakih nemačkih pasa.                   
     
      2. 06.10. 2012. u Ogaru u organizaciji regionalne grupe Šabac, gde su izvedena 8 pasa u 2 baterije. 6 pasa je položilo, 2 nisu, prosečna ocena 199.8 bodova;
     
      3. IV INT. HZP u Kovinu 25. i 26. 10. 2012., u organizaciji regionalne grupe Južni Banat, u četiri baterijeu dva dana izvedeno je 20 pasa, 7 pasa je položilo, 13 nije položilo, prosečna ocena 194.0 bodova i
     
      4. 09.11. 2012. u Ritiševo su izvedena 4 psa, ni jedan pas nije položio ispit.
     
      Na ovom mestu pohvaljujemo rad regionalne grupe „Južni Banat“ i veoma uspešnu i sadržajnu organizaciju IV. INT. HZP-a, iz koje izdvajamo seminar o obuci pasa na kome je g-din Thomas Unholzer i praktično prikazao tehnike obuke muss aporta. To je, do sada, nejveći jesenji uzgojni ispit organizovan kod nas u Srbiji, sa 20 ocenjenih pasa, koji je protekao u savršenom redu.
      Zahvaljujemo se našem Igoru Radonjiću na zalaganje da dovede nemačke sudije, kao i na neprocenjivoj pomoći pri odvijanju ispita i pratećih manifestacija.
      Takođe se zahvaljujemo JP „Srbijašume“ za pomoć pri organizovanju ovog složenog ispita u vidu 50 živih fazana i nadamo se nastavljanju saradnje.
     
      Na jesenje ispite je ukupno izvedeno 32 psa, što je u odnosu na 13 izvedenih pasa u 2011. povećanje za 2,5 puta, iako su 8 pasa dva puta izlazila na HZP. Iako je, odlukom Skupštine Kluba, bilo moguće izvesti i starije pse, broj izvedenih seniora nije bio velik, 6 pasa ili 18,75 %.
      Prolaznost, tj. broj pasa koji su položili, je iznenađujuće loša: od 32 ispitana psa položila su samo 12 pasa, tj. 37,5 %, ni polovina.
      20 pasa nije položilo, i to 8 pasa zbog neaportiranja – 40 % (1 nije doneo fazana, 5 zeca i 2 patku iz vode), 7 zbog slabog rada na živu patku – 35 %, 2 psa zbog nemarkiranja – 10 % i 1 je bio streloplašljiv, jedan pas nije hteo u vodu i jedan nije izradio trag zeca. Pokazalo se ponovo da su najlošije ocene u disciplinama obuke, na prvom mestu donošenje, zatim manjkav i nedoteran rad u vodi, dok raduje velika volja za rad u polju (sem kod jedne kuje koja je došla nepripremljena na HZP) koju su prikazala većina ocenjenih pasa.
      Prosečne ocene kod pasa koji su položili ispit po disciplinama su: rad na tragu zeca 8,5; nos 9,5; pretraživanje 9,8; stajanje 8,5; volja za rad 9,8; vodljivost 9,8; donošenje izgubljene patke 7,6; rad na tragu žive patke 10,0; vlečka fazana 8,8; vlečka zeca 9,3, aport 9,9 i poslušnost 9,0. prosečna ocena pasa koji su položili HZP u jesen 2012. godine je 196.97 bodova.
     
      Generalno možemo reći da je ovo najuspešnija godina u radu Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, kako po broju izvedenih pasa, tako i po rezultatima.
     
      Na prolećnim uzgojnim ispitima je najbolje plasirana Beta JR 78665 Emila Đorđevića sa 75 osvojenih bodova, sa do sada najviše osvojenih od kada naš Klub organizuje prolećne uzgojne ispite
     
      Najbolje plasirana kuja ove jeseni na jesenjim uzgojnim ispitima (na IV INT. HZP-u u Kovinu) Kimi vom Haus Pantelić JR 78587 povratnika u naš Klub Dejana Pantelića je prikazala odlične osobine, dobru obučenost i rad na visokom nivou i zaslužio velikih 217 bodova, takođe najviše do sada osvojenih bodova na svim HZP-ima kod nas, kod tako principijelnog sudije kao što je g-din Thomas Unholzer. Nažalost ova kuja ne može da učestvuje u uzgoju zbog nedostatka 2 molara.
      Na uzgojne ispite, i prolećne i jesenje, je ukupno izvedeno 101 pasa u 2012. godini, to je je povećanje preko 100 % u odnosu na 2011. godinu, što ohrabruje, ali je daleko od zadovoljavajućeg jer iznosi svega oko 10 % posto godišnje prijavljenih štenaca rase oštrodlaki nemac u Srbiji u poslednjih nekoliko godina. Naš cilj je, u sledećih pet godina, da godišnje ispitamo na uzgojnim ispitima barem 30 % ili oko trista pasa, a za 10 godina preko 50 % ili petsto pasa, da bi mogli suštinski i efikasno da utičemo na uzgoj i selekciju rase.
     
      Pored ovih manifestacija u organizaciji Srpskog DD Kluba održana su dva sastanka Upravnog odbora, jedan sastanak Stručne komisije, jedan zajednički SK sa UO i redovna Skupština Kluba gde je rešavana tekuća problematika u radu Kluba.
      Prvi sastanak UO je održan 31.01. 2012. u Beogradu u prostorijama KSS-a i tema je bila priprema za godišnju Skupštini i prolećni deo aktivnosti Kluba.
      SK se sastala 26.02. 2012. u Kovinu i precizirala predloge za dopune i izmene Statuta Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, predloge Uzgojnog pravilnika, Pravilnika o ispitu na vodi, razgovarala o Pravilniku ispita na divlje svinje i o rasporedu, organizaciji i sudijama za prolećne uzgojne ispite.
      Redovna godišnja Skupština je održana 03.03. 2012. u Uzdinu. Na Skupštini su usvojeni izveštaji o radu u 2011. godini, plan rada za 2012. godinu i usvojile izmene i dopune Statuta u vezi Klubske politike i reorganizacije nastala formiranjem regionalnih grupa Srpskog DD Kluba, i usvojen je veoma važan dokument za rad Kluba – Uzgojni pravilnik, kao i Pravilnik o ispitu na vodi.
      23.05. 2012. u Beogradu, u prostorijama KSS, je održan zajednički sastanak UO i SK koji je posvećen tekućoj problematici, na prvom mestu jesenjem delu aktivnosti: organizovanju ispita na vodi i 3 HZP-a.
      I u prošloj godini je „tinjao“ problem postojanja više Klubova oštrodlakih nemaca u Srbiji i nepostojanja potrebne, minimalne saradnje među tim Klubovima. Za nas je neprihvatljivo poistovećivanje sa ostalim Klubovima, jer naš rad nije na istom nivou. Stav našeg, Srpskog Deutch Drahthaar Kluba, da treba da nastavimo da radimo, i da rezultati treba da govore, a ne sujete. Vreme će učiniti svoje.
      Takođe još postoji shvatanje u određenom delu članstva da naš Klub treba da organizuje i manifestacije kao što su utakmice i izložbe, te zbog toga nastaju nepotrebna trvenja. Skupština je donela svoj stav i ugradila u Statut (član 5.) i tu više nema povratka, niti šta da se doda. Realno, mi i nemamo kadrova i snage da se rasipamo na te manifestacije, pred nama su ogromni i važni zadaci u sprovođenju u život odredaba Uzgojnog pravilnika.
      U 2012. je štampan i distribuiran Bilten Kluba na 150 stranica u boji u 200 primeraka koji sadrži sve relevantne podatke o radu Kluba, poštujući princip otvorenosti rada Kluba. Takođe je, konačno, pokrenut web sajt Srpskog DD Kluba na adresi www.srpskiddklub.com koji administrira naš član Aca Radonjić i na kome mogu da se nađu sve informacije o radu našeg Kluba.
      U 2012. je nastavljeno organizovanje na regionalnom principu, te je 22.12. 2012. formirana regionalna grupa „Beograd“, a 30.01. 2013. regionalna grupa „Podunavlje“ u Stepanovićevu, tako da sada imamo 8 grupa: grupu Braničevskog okruga, Južnog Banata, Šabca, Južne Bačke, Zapadne Srbije i grupu Moravac. Organizacija Kluba po regionima je time završena.
           Moramo konstatovati da se, po formiranju regionalnih grupa, a na osnovu odredaba Statuta (član 37, 38 i 39), te odluke Disciplinske komisije Srpskog DD Kluba, promenio sastav Upravnog odbora kojeg sada čine:

1. Laslo Torma, predsednik,
2. Goran Zubanović, podpredsednik,
3. Miloje Gajić, podpredsednik,
4. Dragan Bunardžić, sekretar,
5. Velimir Netković predsednik Stručne komisije i glavni Klubski vođa uzgoja,
6. Goran Jovanović predsednik reg. grupe Braničevskog okruga,
7. Emil Đorđević predsednik reg. grupe Južni Banat,
8. Dragan Prokić, pred. reg. grupe Šabac,
9. Aleksandar Pribaković-Caja pred. reg. grupe Moravac,
10. Marko Nikolić pred. grupe Beograd,
11. Miodrag Jojić pred. reg. grupe Podunavlje,
12.  Nemanja Bogdanović, pred. reg. grupe "Južna Bačka"

Molimo da Skupština verifikuje ovo činjenično stanje i nadalje se ima postupati po istom.

                                 OSTAVKA LJUBIŠE AVRAMOVA
                                           OBRAZLOŽENJE


                      Zbog promene posla i rešavanja nekih stvari značajnih za život, nisam u mogućnosti dalje da vodim DD grupu Južna Bačka, te sam u dogovoru sa članovima i rukovodstvom rešio da dam ostavku na ime predsednika grupe da nebi kočio njen rad. Ja ću i dalje biti aktivan i mogu obavljati neku funkciju koja je manje zahtevna tj. ne oduzima puno vremena. Pečate sam predao Mirku Bogdanoviću, jer sam se tako dogovorio sa Nemanjom Bogdanovićem iz Vrbasa. Sutra je Skupština pa da  odmah to predam jer nemam vremena doći na istu.
    Nisam nikakav zahtev ili želju dobio od članova i rukovodstva za organizaciju nekog ispita ili bilo čega. Pa čak nisam ni obavešten od strane Jojića da će oni napraviti grupu tj, da će pokušati da preuzmu ovu. I ja snosim odgovornost za nerad grupe zbog mojih obaveza.
                                                                                                                                             Dobar Dobar pogled,                                                                                                     Avramov Ljubiša                                                                                                                                                                     Preds. grupe J. Bačka

      Isto tako, po Statutu (član 50 i 51), Stručnu komisiju Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba čine:

1. Velimir Netković predsednik Stručne komisije i glavni vođa uzgoja,
2. Laslo Torma predsednik Srpskog DD Kluba,
3. Predrag Marković Mapac vođe uzgoja reg. grupa Braničevo,
4.Stevan Đurin vođa uzgoja reg. grupe Južni Banat,
5. Aca Radonjić v.u. reg. grupe Moravac,
6. Vladica Andrić v.u. reg. grupe Šabac,
7. Goran Gojković v.u. reg. grupe Beograd
8. Nenad Stojanović v.u. reg. grupe Zapadna Srbija,
9. Velimir Mastilović v.u. reg. grupe Podunavlje,
10. Siniša Vukanović, v.u. reg. grupe Južna Bačka

Molimo da Skupština verifikuje ovo činjenično stanje i nadalje se ima postupati po istom.

    Podsećamo da će sledeća Skupština, krajem ove ili početkom sledeće godine, biti izborna – prošlo je 4 godine i biramo novo rukovodstvo i organe Upravljanja na svim nivoima. Imajući to u vidu da se regionalne grupe na vreme pozabave predlaganjem kandidata. Bilo je vremena i prilika da se oceni rad pojedinih funkcionera i da se razmisli o predlaganju i biranju novih. Važno je voditi računa o interesima Kluba, te volji kandidata da rade u interesu Kluba.

      U 2012. godini je nastavljena veoma uspešna saradnja sa Kinološkim Savezom Republike Srbije i mi sa ovom prilikom zahvaljujemo na podršci od strane Saveza i generalnog sekretara dr. Mahmuda Al Dagistanija.

          I  Z V E Š T A J    O RADU DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA 2012. GODINU

     Disciplinskoj komisiji Srpskog DD Kluba je u 2012.godini podneta jedna disciplinska prijava od strane podpresednika kluba Gorana Zubanovića protiv člana Kluba Gorana Šestića.
    Disciplinska komisija je utvrdila da je podneta prijava osnovana. Nakon vođenja disciplinskog postupka disciplinska komisija je donela rešenje da je Goran Šestić kriv, jer je načinio disciplinsku povredu:
    Širenje dezinformacija o Klubu, kritikovanje rada Kluba mimo organa Kluba, vređanje članova Kluba i narušavanje međuljudskih odnosa u Klubu.
    Iz ove disciplinske povrede sledi disciplinska odgovornost za koju je Goran Šestić kažnjen zabranom vršenja svih izbornih funkcija u Klubu u vremenskom periodu od 4 godine (član 19.stav 7. Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti članova Srpskog DD Kluba iz Arilja.
Na odluku Disciplinske komisije Goran Šestić se nije žalio.

                                               Predsednik Disciplinske Komisije SRPSKOG DD KLUBA:
                                                                     Dragan Prokić
  
IZVEŠTAJ NADZORNE KOMISIJE SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA
                                     ZA   2012. GODINU


    Pregledom dokumentacije koja prati ukupno finansijsko poslovanje  Srpskog DD Kluba, zaključili smo sledeće:
1. Ukupan prihod Kluba je            692 650 dinara.
2. Ukupan rashod je                      638 647 dinara
3. Višak prihoda Kluba je             42 003 dinara.

    Upravni odbor Srpskog DD kluba je ovaj izveštaj prihvatio u celini na sednici održanoj u Kovinu, 01.02.2013. godine. Tom prilikom je konstatovano da su znatne uštede ostvarene dobrovoljnim odricanjem od dela sudijskih dnevnica, kao i  velikom ličnom zalaganju organizatora manifestacija u Kovinu i Šapcu (Ogaru i Deču), koji su obezbeđenjem donacija bitno smanjili troškove organizacije svojih ispita. Pri pregledu dokumentacije u finansijskom poslovanju Kluba u 2012. godini nisu uočene  nepravilnosti.

    Nadzorni odbor izražava u ime Kluba veliku zahvalnost za nesebičnu pomoć i podršku Kinološkom savezu Republike Srbije i njegovom generalnom sekretaru, gospodinu Dr Mahmudu Al Dagistaniju.

 U Šapcu, 24. 02 2013. godine   
                                                           Predsednik Nadzorne Komisije
                                                                      Vladica Andrić
 
     
     
      FINANSIJSKI  IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU

PRIHODI (sve u dinarima):
Članarina:..................................................................................................103 000*
POMOĆ KSS-a............................................................................................350 000
Uplata za reklame u katalogu.........................................................................2 000
Pomoć – Kosta Sunda ................................................................................. 11 250
Pomoć „PLUGARUL“ Uzdin ........................................................................    5 000
Prihodi od uplata za sve ispite .................................................................. 219 000
Prihod od prodaje Biltena ............................................................................ 2 400
UKUPNO  PRIHODA:..........................................................................692 650
RASHODI:
Troškovi izrade završnog računa ................................................................. 6 000
Troškovi održavanja Skupštine ................................................................. 35 278
Izrada pečata za regionalne klubove ......................................................... 46 900
Izrada biltena za 2011. godinu ................................................................109 888
Izrada klupskih medalja .........................................................................  15 399
Izrada sajta kluba .................................................................................    2 000
Izrada  sudijskih beležnica, ocenskih listi i diploma za ispite ......................  21 612
Kancelarijski materijal ..........................................................................     9 245
Prevod Pravilnika o sprovođenju VGP –a .................................................  20 000
Dnevnice  i putni troškovi za sve ispite.................................................... 271 575
Troškovi reprezentacije  na svim ispitima ................................................. 52 459
Prenoćište za sudije .................................................................................  8 000
Prevoz sudija od i do aerodroma .................................................................... 5 000
Izrada zastava .............................................................................................. 3 100
Divljač za ispite (patke i kunići) .................................................................... 27 600
Nadoknada Vojvođanskoj banci .................................................................     6 571
PTT troškovi ............................................................................................     1 967
Uplata članarine KSS-u ................................................................................. 8 000
UKUPNO RASHODA:.......................................................................... 638 594
Višak prihoda nad rashodim:...............................................................42 056

    Napominjemo da je povoljnim finansijama, pored neprocenjive pomoći KSS-a, pomoglo smanjenje sudijske dnevnice od strane sudija sa 5.000 na 3.000 dinara, kao i besplatno suđenje od strane svih sudija na IV INT. HZP-u i HZP-u u Ritiševu.
     
    
     PREDLOG PLANA RADA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ZA 2O13. GODINU

      Plan rada Srpskog DD Kluba možemo podeliti i razmatrati u četiri dela:

1. Raspored i organizacija ispita ;
2. Razmatranje načina primene Uzgojnog pravilnika;
3. Ustrojstvo i rad regionalnih grupa i
4. Marketing i informisanje o radu Srpskog DD Kluba.

    1. Na sastanku UO i SK u Beogradu 23.05. 2012., zbog obaveze prijavljivanja KSS-u, smo doneli sledeći plan manifestacija Kluba za 2013, a koji je objavljen i u Planu manifestacija KSS-a, i kasnije neznatno dopunjen formiranjem novih grupa i njihovim zahtevima za ispite:
   
      Prolećni uzgojni ispiti (VJP)
     
     
1. 31.03. mart Gajdobra – Čelarevo
2. 6. april Plandište
3. 6 april Šabac
4.  7. april Sombor
5.  13. april Kovin
6.  20. april Veliko Gradište
7.  27. april Ritiševo

8.  21. septembar ispit na vodi Sombor

      Jesenji uzgojni ispiti (HZP)

1.  06. oktobar Veliko Gradište
2.  13. oktobar Šabac
3.  19. oktobar Kovin V INT. HZP

  SVESTRANI ISPIT (VGP)
1. 26.-27. 10. 2013.  Jasika

    Pošto ćemo ovih dana objaviti, konačno, prevod Pravilnika za svestrani ispit VGP možemo razgovarati o organizaciji istog. Predlog Igora Radonjića da u Jasiki organizujemo promotivni VGP (svestrani ispit) gde će on izvesti svog psa je UO prihvatio. Nadamo se da će biti izveden još neki pas i da će konačno naš Klub redovno, tj. po potrebi organizovati svestrane ispite, najsloženije ispite za rasu koju gajimo i koji su merilo upotrebljivosti pasa u svestranom i praktičnom lovu.
    Što se tiče V INT. HZP-a u Kovinu UO je smatrao da ne treba da prekidamo tradiciju organizovanja istog. Ovaj put krećemo na vreme, dovešćemo strane, kvalifikovane sudije da sude rame uz rame sa naši sudijama, i više takmičara iz okolnih država da uporedimo kvalitet naših pasa.
    Što se ispita na vodi tiče Klub kratkodlakih nemaca iz Sombora je ponudio da bude domaćin ove godine, a naš Klub organizator. UO je prihvatio tu ponudu, smatramo da naša dva srodna i najveća Kluba u Srbiji treba da sarađuju, i nadamo se da je to početak plodne saradnje.
    Ispit na divlje svinje za sada nećemo organizovati, jer po važećim aktima (Pravilnik o lovačkim psima) nije dozvoljeno ispitivanje pasa VII FCI grupe u gateru na divlje svinje. UO je doneo odluku da dostavimo dopis resornom Ministarstvu za zahtevom za promenu spornog člana.
    Važno je istaći da treba krajnje ozbiljno pristupiti organizaciji uzgojnih ispita, nema opuštanja, voditi urednu i ažurnu dokumentaciju i pri prijavi paziti da ne bude nepravilnosti. Uradili smo blokove formulara za sve uzgojne ispite i molim organizatore i sudije da ih uredno vode. Ako je potrebno možemo organizovati sastanak – informativni razgovor o toj problematici. Pre početka svake manifestacije proveriti tetovaže i mikročipove i ne primati pse bez urednog rodovnika!

    Što se tiče uzgoja, po odluci Skupštine Kluba održane 03.03. 2012. u Uzdinu od 1.01. 2013. u potpunosti počinje primena Uzgojnog pravilnika Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Više puta smo naglašavali važnost primene Uzgojnog pravilnika i to činimo i ovom prilikom. To je posao i zadatak od najveće važnosti za naš Klub, sve aktivnosti su podređene tome, zadatak veoma složen i zahtevan, i velika odgovornost za Klubskog vođu uzgoja i regionalne vođe uzgoja. Svakako, svi oni koji rade na primeni Uzgojnog pravilnika će imati svu podršku svih nas, počev od predsednika pa do poslednjeg člana.
    Za početak 23.02., pre ove Skupštine, je održan sastanak Klupskog vođe uzgoja sa svim regionalnim vođama uzgoja na kome je izrađen akcioni plan rada na primeni Uzgojnog pravilnika u narednom periodu: početak prijave legala preko Kluba, način inspekcije legala, tetovaže, pisanje izveštaja, održavanje kontakata sa UO i Klupskim vođom uzgoja, izrada potrebne dokumentacije i formulara, ustrojstvo registara uzgoja, upisivanje u rodovnike...... Savetujemo vođama uzgoja da budu taktični, uporni i strpljivi, vremenom će sve doći na svoje mesto. Za početak predlažemo da se organizuje svečana verifikacija uzgojnih vrednosti svih pasa koji su ispunili uslove za sticanje kvalifikacija „podoban za uzgoj“ i „preporučen za uzgoj“. Ova manifestacija treba da ima svečani karakter i da bude  podstrek za sve ostale odgajivače i vodiče da verifikuju vrednosti svojih passa da bi mogli učestvovati u uzgoju kako je to predviđeno Uzgojnim pravilnikom.
    Jedan od problema o kome smo na sastancima UO i SK razgovarali je visoka cena, za naše aktuelnne prilike, snimanja displazije kuka, što umnogome koči verifikaciju uzgojnih kvalifikacija. Dogovor je da naši članovi mogu snimiti displaziju kukova i laktova i kod drugih veterinarskih ustanova koje su za to ovlašćene i koje izdaju međunarodne certifikate (naprimer. dr. Janjić nudi snimanje za 2.000 dinara), bliži su (cena putnih troškova prihvatljivija) a da Fakultet veterinarske medicine ostaje najviša, referentna ustanova za to.
    Predlažemo da cena inspekcije legla iznosi 1.500 dinara za 2013. godinu, a da svaka regionalna grupa, koja još nema, nabavi o svom trošku tetovir aparat.
    Predlažemo članarinu za 2013. u visini od 1.500 dinara. Visina članarine od 1.000 dinara godinama nije menjana i vreme je da se odredi novi iznos.

    Po pitanju regionalizacije smo videlu u izveštaju o radu Kluba za 2012. da imamo 8 regionalnih grupa u našem Klubu. Jedino postoje određeni problemi u radu grupe "Južna Bačka", ali radimo na njenom reorganizovanju i oživljenju.
    Sa ovih osam grupa bi bila pokrivena cela „aktivna“ Srbija, što se oštrodlakog nemca tiče, sa regionalnim grupama, tj. teritorijalnom organizacijom.    Više grupa nećemo formirati u dogledno vreme. Posle formiranja svih ovih grupa moramo se preciznije dogvoriti o načinu rada regionalnih grupa, prepustiti im inicijativu u radu na terenu, "oživeti ih", te smo u tom cilju doneli i ovde usvojili protokol o radu regionalnih grupa i zahtevamo od istih da se pridržavaju Protokola i da opravdaju svoje formiranje.

    4. Što se tiče marketinga i informisanja, ono je danas neophodno za promovisanje rada našeg Kluba u široj javnosti. Naše „aktivno“ članstvo (ono koje plaća članarinu) se poslednje dve godine kreće između 100 i 150 duša. Nije zanemarljiv broj za Srbiju, i u odnosu na druge Klubove, ali nama treba još članova za ostvarivanje naših planova i ozbiljan uticaj pri selekciji rase.
    I ove godine štampamo Bilten, u nešto osavremenjenom dizajnu, bez nepotrebnih detalja, okrenut podacima i činjenicama, ali kvalitetnog dizajna i potpuno informativan.
     Sve ostale informacije i fotografije ćemo ponuditi preko našeg sajta koji moramo prilagoditi našim potrebama i zahtevima u najskorije vreme. Tako je mnogo dostupnije i široj zajednici (celom svetu) i jeftinije.
     Pripremamo još jednu knjigu. - još ovog proleća će iz štampe izaći „velika knjiga“ sa svim našim aktima i Pravilnicima, od Statuta, Uzgojnog pravilnika pa do Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti, Pravilnika o uzgojnim ispitimado do VGP-a. Sve na jednom mestu, na dohvat ruke, sa svim obrascima usaglašenim sa standardima matičnog Kluba. Tako će svi zainteresovani, na prvom mestu naše članstvo, imati materijalni oslonac za svoj rad i, konačno, možemo da se posvetimo uzgoju rase. Normalno, taj naš materijal koji smo godinama pripremali i brusili koriste i koristiće i drugi „subjekti“ koji nas blate, ali neka. Vremenom sve dolazi na svoje mesto.
     Kao poslednje, ali ne i najmanje važno, je objavljivanje u časopisima. Pišite, nemojte se snebdivati, to je prozor u naš svet ovde, gde ne koriste još svi internet, i jedna od najvažnijih poluga propagiranja rada Kluba. Moramo objavljivati u svim časopisima i propagirati svoj rad – od „Predatora“ do „Lorista“.
     Naša saradnja sa KSS-om se mora nastaviti i dići na još viši nivo.
     Takođe moramo intenzivirati saradnju sa Svetskim savezom oštrodlakih nemaca i Matičnim Klubom, jer čvršća saradnja je potvrda ispravnosti našeg rada.
   
    FINANSIJSKI PLAN ZA 20013. GODINU:

OČEKIVANI TROŠKOVI:
1. Troškovi suđenja na prolećnim uzgojnim ispitima .................................120 000
2. Troškovi suđenja na jesenjim uzgojnim ispitima  ....................................56 000
3. Troškovi suđenja na Internacionalnom ispitu.........................................120 000
4. Izrada biltena za 2012.god i Zbirke svih pravilnika.................................200 000
5. Municija i divljač za ispite .................................................................... 50 000
6. Troškovi održavanja skupštine i reprezentacija......................................  86 000
7. Kancelarijski materijal i PTT troškovi .....................................................35 000
8. Provizija SPP .......................................................................................10 000
9. Putni troškovi ......................................................................................20 000
10. Izrade  ocenskih listi, sudijskih beležnica, zahvalnica i diploma.................25 000
11. Troškovi izrade završnog računa: ..........................................................8 000
12. Članarina KSS-u ...............................................................................   8 000
13. Izrada reklamnog materijala:...............................................................50 000
UKUPNI OČEKIVANI TROŠKOVI:  .......................................................... 788 000

OČEKIVANI PRIHODI:
1. Prihod od članarine u Klubu ................................................................150 000
2. Prihod od uplata za ispite ...................................................................180 000
3. Donacije KSS-a ..................................................................................400 000
4. Donacije ostalih sponzora ...................................................................  58 000
UKUPNI OČEKIVANI PRIHODI: ...............................................................788 000

    Članarina za 2013. godinu 1.500 dinara, u članarinau je uračunata cena Biltena za 2012, godinu, kotizacija za manifestacije ostaje ista kao prošle, 2012. godine:

1. Prolećni uzgojni ispit............................... 1.500 din.
2. Jesenji uzgojni ispit ................................3.000 din.
3. Ispit na vodi............................................2.500 din.
4. Ispit na divlju svinju.................................1.500 din.
5. Uzgojna smotra.......................................1.000 din.
6. Svestrani ispit ........................................3.500 din.
     

     
     
     
      
     

     
     
     


Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !