Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

ODRŽAN SASTANAK STRUČNE KOMISIJE


                              Dragan Prokić iznosi predlog Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti

     6. marta 2010. sa početkom u 11. časova održan je sastanak Stručne komisije Srpskog Kluba deutsch Drahthaar u prostrorijama Lovačkog udruženja Beograd pored Kinološkog saveza Srbije.
  Stručnu komisiju čine sve sudije članovi Kluba, kao i sudijski pripravnici i članovi koje bira Skupština. Predsednik Stručne komisije Kluba je Velimir Netković iz Uzdina, jedan od osnivača Kluba i istaknuti sudija i odgajivač. Sastanku prisustvovale kinološke sudije: Velimir Netković, predsednik Stručne komisije, Laslo Torma, Đura Munćan, Nenad Glumac, Dragan Vujić, Miloje Gajić,  pripravnik za kinološkog sudiju Dejan Pantelić, sekretar Kluba Dragan Bunardžić, predsednik disciplinske komisije Kluba Dragan Prokić,  kao i članovi Kluba Miroslav Trebinjac i Dane Vulin.

D N E V N I   R E D :
    
1. Dogovor oko suđenja
2. Razmatranje Pravilnika o prolećnom i jesenjem uzgojnom ispitu i definisanje zaključaka
3. Razmatranje Pravilnika o vrednovanju pasa
4. Dogovor oko 2. Međunarodnog HZP-a
5. Informisanje o inicijativi za Uzgojni pravilnik Kluba, registar pasa Kluba, zauzimanje stava oko displazije     kuka i nabavke čitača čipa
6. Razmatranje pitanja izrade formulara
7. Donošenje preporuke za cenovnik manifestacija
8. Razno
 
      Sastanak je otvorio g. Velimir Netković (na slici desno) izražavajući veliko zadovoljstvo zbog održavanja ovog sastanka, jer je on neophodan za usaglašavanje stavova i kriterijuma prilikom suđenja,  i dodao da i  po tome prednjačimo u Kinološkom savezu. Potom je predložio dnevni red od 7 tačaka koji je jednoglasno usvojen uz dodatak 8. tačke: “Razno”.
      1.Po prvoj tački dnevnog reda reč je uzeo predsednik Kluba g. Laslo Torma. Istakao je da je ovim zaokružen rad Kluba jer je Stručna komisija (koju čine kinološke sudije) veoma bitan element u radu Kluba. Suđenje je najvažnije tim pre što poslednjih godina imamo respektabilan broj ispita, po čemu prednjačimo, odmah posle Matičnog nemačkog Kluba. Za ovih devet godina rada Kluba sudije su stekle neophodno iskustvo i zrelost u suđenju po nemačkom sistemu i suđenje se od sada mora podići na jedan viši nivo, uz uvažavanje svih stavova Pravilnika o sprovođenju prolećnog i jesenjeg uzgojnog ispita. On je istakao da je pravilnik detaljan i da samo treba striktno suditi po njemu. Sudije moraju stalno konsultovati Pravilnik, poznavati ga do tančina. Na svako suđenje sudija mora sa sobom nositi Pravilnik i ako ima nejasnoća pročitati sporan deo i suditi po njemu.
      Pri ocenjivanju prvo treba dati opisnu ocenu od zadovoljavajući do vrlo dobar (odličan), a zatim broj bodova – kao što i piše u Pravilniku.
      Potrebno je napraviti razliku između ocenjivanja uzgojnih ispita i utakmica. Podrazumeva se da kriterijum na utakmicama mora biti oštriji i da se na njima  ne može biti tolerancije koja je na uzgojnim ispitima razumljiva i prihvatljiva.
Slika levo sekretar Dragan Bunardžić vodi zapisnik, pored njega (desno) sudija Nenad Glumac.
      2.Po drugoj tački dnevnog reda reč je uzeo Velja Netković predloživši da se raspravlja samo o onim članovima pravilnika koji su nejasni ali je prihvaćen stav da se Pravilnik o organizaciji i sprovođenju uzgojnih ispita iščita član po član, stav po stav kako bi se sve moguće dileme razjasnile na ovom sastanku, te zapisati takva tumačenja.
      Na sugestiju g. Đure Munćana u vezi sa članom 1 i članom 3, razjašnjeno je da je jedino SRPSKI KLUB DEUTSCH DRAHTHAAR odgovoran za organizaciju i sprovođenje uzgojnih ispita, i da, ukoliko ispit organizuje neki drugi Klub ili udruženje, na istima radi regularnosti treba da prisustvuje delegat iz redova  Srpskog Kluba Deutsch Drahthaar.
      U vezi sa tim doraditi dopise pripremljene za Kinološki savez Srbije i Kinološki savez Vojvodine, i poslati im, a da bi se upoznali sa problematikom i odgovarajuće postupili pri upisu ocena sa ispita.
      Doneta je odluka da se na prolećnom uzgojnom ispitu mogu ocenjivati psi uzrasta do 10 meseci koji prethodno nisu ocenjeni u eksterijeru, ali samo onda kada sudije utvrde da takav pas ne poseduje nijednu grešku u eksterijeru koja bi se okarakterisala kao diskfalifikaciona. Obrazloženje: prolećni ispiti se rade uoči početka kinološke sezone, pa je moguće da pas uzrasta od 9 meseci i pored želje vlasnika nije mogao do  datuma održavanja ispita  bude ocenjen u eksterijeru.
      Po članu 4, stav 2 razjašnjeno je da na prolećnom uzgojnom ispitu mogu učestvovati psi uzrasta do 18 meseci a na jesenjem starosti do 25 meseci. Ovim se potvrđuje i stav matičnog Kluba.
      Od sada nadalje psu će se upisivati i ukoliko nije položio u rodovnik – radnu knjižicu. Svaki pas može dva puta da izađe na prolećni i dva puta na jesenji uzgojni ispit.
      Po članu 5: Organizator ispita može da predloži optimalan broj pasa koji u tom takmičarskom danu mogu biti kod njega ocenjeni, ali ne može odlučivati o izboru učesnika (koji psi ili vlasnici pasa mogu na njima učestvovati). Prednost u ocenjivanju imaju psi koji su blagovremeno, a najmanje u roku od 10 dana  pre datuma održavanja ispita prijavljeni  na za to predviđenom obrascu. Obrasci će se podeliti članovima (može i e mailom na zahtev) i njihova popuna radi prijave je obavezna. Ukoliko se prijava šalje poštom važeći je datum  žiga na koverti, a ako se šalje e-mailom datum slanja poruke.
      Takmičari koji nisu članovi Kluba, ukoliko organizator ima prostora da ih primi na polaganje uzgojnog ispita, mogu da se u njega učlane na dan ispita ili da uplate dvostruki iznos kotizacije predviđene za članove Kluba i tako i dalje ostanu izvan njega.                                     
      Član 17: Sudija može dozvoliti takmičaru da svog psa pusti na zeca koga je pas video, ali samo onda kada je zec u međuvremenu nestao iz vidokruga psa i takmičara (više ga ne vidi).
      Najkraća dužina ispra?enog traga zeca, dovoljna za minimalnu položenu ocenu dovoljan i 3 boda iznosi 50 metara.
      Član 35: Živim patkama koje se puštaju u vodu za ocenjivanje discipline “šaranje za puštenom patkom – rad na plovnom tragu” treba makazama poseći samo jedno krilo, kako bi ista mogla efikasnije da pliva  i beži ispred psa.
      Publika i ostali takmičari MORAJU biti udaljeni od mesta na kome se jedan učesnik već takmiči najmanje 50 metara. Za ovu radnju odgovoran je vođa utakmice, koga sudije na početku takmičenja moraju o ovom  obavestiti.
      Član 37,: Pas MORA da nađe patku u roku od 10 minuta.
      Patka koja se baca mora biti sveže odstreljena ili ubijena, ne sme se koristiti zaleđena divljač niti nedovoljno sveža!
      Takmičar može koristiti svoju divljač koju će  u vezi sa prethodnim  proveriti sudija  i dozvoliti da se ona upotrebi.  Na jednu bateriju se mora obezbediti najmanje tri sveža zeca, tri fazana i tri patke za aport iz vode. Živa patka se obezbeđuje za svakog takmičara.
      ?lan 38: Vlasnik psa koji se takmiči može sam da puca na patku kod provere streloplašljivosti ili kod trećeg aporta patke, ukoliko je to potrebno.  O tome unapred obaveštava vođu utakmice. Ukoliko puca pucač mora da pazi kako puca da ne povredi psa i da ne puca iza njega.
      Po mogućnosti, poželjno je da se promeni teren sa vodom za treću disciplinu u odnosu na prethodne dve.
      Vodič ne sme da vidi (kao ni njegov pas) gde je patka puštena. Pas mora da nađe i prati plovni trag. Ukoliko je pokazao veliku istrajnost i volju za radom i pratio trag, a da pri tom nije realizovao radnju (iako je pratio trag nije uspeo da istera patku na čistinu pred pucača ili da je uhvati), pas će položiti disciplinu sa odgovarajućim brojem bodova.
      Član 39: Predaja aporta mora biti do samog vodiča. Dozvoljava se jedan iskorak (jednom nogom ) radi preuzimanja divljači od psa koji je doneo divljač.
      Ostali članovi Pravilnika nisu bili sporni i sudiće se po Pravilniku o prolećnom i jesenjem uzgojnom ispitu, prevodu originalnog Pravilnika matičnog Kluba Verein Deutsch Drahthaar.
      3.Po trećoj ta?ki dnevnog reda reč je uzeo Dragan Prokić, predsednik Disciplinske komisije. On je izradio predlog disciplinskog pravilnika Kluba i Pravilnik o vrednovanju pasa, dostavio ga sekretaru Kluba i doneo jedan primerak na ovaj sastanak. Dogovoreno je da se uz neophodnu minimalnu dorado ovaj Pravilnik podnese Skupštini Kluba na usvajanje.
      Prokić je pohvaljen zbog odgovornosti i efikasnosti u izradi internih akata Kluba (fotografija desno).
      4.Prilikom razmatranja Pravilnika o sprovođenju utakmice na vodi  jednoglasno je donet zaključak da je isti dobar, kompleksan i da se na utakmicama greške neće tolerisati, pa ga zato ne treba dopunjavati niti menjati, tim pre što inicijator za dopunu ocenjivanja u radu na vodi, g. Miodrag Jojić, nije prisustvovao sastanku
        Stručne komisije, pa nisu poznati predlozi za izmene.
      5. U ovoj godini nas čeka veliki posao oko organizacije II Međunarodnog jesenjeg uzgojnog ispita, pa je potrebno da svi članovi Upravnog odbora , kao i svi ostali članovi, dobro razmisle i da na narednoj sednici Upravnog odbora iznesu konkretne predloge i viđenja i iste realizovati u odgovarajućem roku, kao i da se odredi organizacioni odbor.
      6. Predsednik Kluba Torma je predložio da prema već postojećem uzoru iz Matičnog Kluba, izradimo svoj Uzgojni pravilnik koji će poštovati odredbe Pravilnika o stručnom radu KSS i da se u vezi sa njim oformi komisija za njegovu izradu. Za članove te Komisije predloženi su Miloje Gajić, Dejan Pantelić, Velimir Netković, Laslo Torma i Marko Popović.  
      7.Ove godine ćemo oformiti registar naših pasa. Potrebno je da svi članovi pošalju podatke ili kopije rodovnika predsedniku ili sekretaru Kluba, bilo poštom ili putem e maila, ili donesu na manifestacije gde ćemo ih kopirati.
(Fotografija levo: Zoran Jovanović - Čapajev iz Borče sa psom Cirilom od Hajdučkog Kamena)
      Neophodno je što pre izvršiti proveru pasa na eventualnu displaziju kuka, pa članovi Kluba u narednoj, 2011.godini neće moći da učestvuju na jesenjem uzgojnom ispitu bez potvrde o nepostojanju displazije kuka. Znači rok je do oktobra 2011.
      Radi identifikacije pasa i sprečavanja njihove zloupotrebe na manifestacijama Kluba, pored kontrole tetovir broja, nabaviti i jedan čita? mikročipova. U daljem radu bio bi nam neophodan i klupski note book, kao i diktafon.
      8. Posle kraće diskusije Stručna komisija je usvojila da cene manifestacija Kluba u 2010. godini budu: prolećni uzgojni ispiti (VJP): 1.500 dinara, prolećne utakmice tipa B 1.500 dinara, utakmica na vodi 2.500 dinara (zbog nabavki živih pataka), jesenji uzgojni ispiti (HZP) 2.500 dinara a Međunarodni uzgojni ispit za naše članovve 50€, za takmičare iz inostranstva 100€. Takmičare koji nisu ?čanovi kluba ne primate ili im naplatiti dupli iznos po manifestaciji.
      Sudije na prolećnim manifestacijama:
      20. mart, VJP Kovin: Velimir Netković, Dragan Vujić. Ako broj takmičara bude prema Emilovoj najavi, angažovati i Miću Gaji?a  i Lasla Tormu koji će u svakom slučaju prisustvovati u svojstvu tehničkog lica - deelegata Kluba.
      27. mart VJP Veliko Gradište: Nenad Glumac, Đura Munćan.
      03. april VJP Kanjiža: Velja Netković i Đura Munćan.
      11. april poljska utakmica tipa B CACT Vršac: Đura Munćan (treći put -besplatno), Nenad Glumac, Laslo Torma – tehničko lice
      03. april poljska utakmica CACT tipa B Velika Plana: Preporuka Organizatoru da sudi Miloje Gajić koji će prisustvovati kao tehničko lice - delegat Kluba, a može i da sudi.
      Sudije  na ostalim manifestacijama u drugom delu sezone će blagovremeno biti delegirane.     
      9. Pod tačkom razno iznet je problem sa disciplinskim prekršajem člana Srdanović Dragana iz Šapca. Zbog formalnih grašaka (nepostojanja Disciplinskog pravilnika kluba), kao i činjenice da nije postojala ni disciplinska komisija, koja je Statutom Kluba bila predviđena, disciplinski prekršaj Srdanovića se ne može zvanično sankcionisati. Stav je članova kluba, posebno onih koji su bili prisutni na utakmici u Novom Sadu, kao i Stručnog saveta, kada se incident sa zamenom pasa dogodio, da je prekršaj postojao, da nije bilo mogućnosti bilo kakve slučajne greške i da gospodin  Srdanović zbog toga snosi moralnu odgovornost i da je zbog toga dužan da se maker izvini Klubu zbog svog postupka, te da će Klub, zbog gore iznetih činjenica izreći usmenu opomenu Srdanoviću na prvoj manifestaciji na kojoj bude prisustvovao.
      Sastanak je završen u 15,30 časova.

Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !