Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

ZAPISNIK SA SASTANKA UO I SK U UZDINU 28.02. 2015.



    28.02. 2015. godine sa početkom u 12 časova u Uzdinu je održan je sastanak upravnog odbora i uzgojne komisije Srpskog DD kluba .

    Sastanku su prisustvovali sledeći članovi UO i SK: Emil Đorđević, Laslo Torma, Velimir Netković, Dragan Bunardžić, Dragan Prokić, Predrag Marković, Aleksandar Pribaković, Marko Nikolić, Vukanović Siniša, Zvonko Lužajić, Gojković Goran, Radonjić Aca, Vasić Zoran, Đurin Stevan, Jovanović Goran i Mastilović Velemir.
    Sastanku nije opravdano nije prisustvovao Stojanović Nenad
      Sastanak je vodio predsednik Srpskog DD kluba Emil Đorđević.
      Za zapisničara je određen Dragan Prokić. 
    Pošto je konstatovana potrebna većina  članova UO predložen je sledeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa satanka UO održanog 06.12.2014. u Kovinu
2. Analiza rada grupe Južna Bačka
3. Određivanje datuma i mesta održavanja PUI u 2015. godini
4. Formiranje uzgojne komisije
5. Određivanje sudija za PUI u 2015.
6. Dogovor oko održavanja glavne klupske smotre, ispita na oštrinu i testa na vodi
7. Određivanje mesta i datuma ispita na vodi i sudija za ispit
8. Razmatranje pripremljenog Zbornika klupskih akata
9. Razno
Dnevni red je usvojen jednoglasno.

1. Usvajanje izvoda Iz zapisnika sa satanka UO održanog 06.12.2014. u Kovinu

    Posle čitanja izvoda iz zapisnika, od strane predsednika kluba, isti je jednoglasno usvojen.


2. Analiza rada grupe Južna Bačka

    Predsednik kluba je pročitao  e mail Nemanje Bogdanović  poslat dana 26.02.2015. Nemanja je ovim putem podneo ostavku na mesto predsednika reg.  grupe Južna Bačka  kao i ostavku reg. vođe uzgoja Aleksandra Milevskog.
    Povodom toga Siniša Vukanović je sazvao tel. sednicu reg. grupe Južna Bačka 27.02. 2015. Na ovoj sednici je doneta odluka da Vukanović bude novi predsednik reg. grupe Južna Bačka a Velemir  Mastilović (koji je prešao iz grupe Podunavlje ) reg. vođa uzgoja. Mastilović je objasnio da je iz grupe Podunavlje prešao zbog samovolje Miodraga Jojića.
    Nemanja Bogdanović ostaje član Srpskog DD kluba i  reg. grupe Južna Bačka a Milevski sekretar reg. grupe.
    Doneta je jednoglasna odluka po drugoj tački dnevnog reda da Siniša Vukanović treba da preformuliše  odluku svoje grupe  i dostavi zapisnik sa vanredne skupštine reg. grupe koja je imala izborni karakter.
   
3. Određivanje datuma i mesta održavanja prolećnih uzgojnih ispita - PUI u 2015. godini

     Grupa Zapadna Morava ima tri psa za PUI ali neće organizovati ispit.
    
1. 29.03.2015. Grupa Beograd u Deču organizuje dve baterije  (10 pasa).

2. 28.03.2015. Grupa Južni Banat u Kovinu organizuje jednu bateriju.

3. 04.04.2015. Grupa Južni Banat u Plandištu organizuje dve baterije.

4. 05.04.2015  Grupa Južni Banat u Kovinu organizuje jednu bateriju.

5. Grupa Braničevski okrug ima pet pasa za PUI, ali neće organizovati ispit.

6. Grupa Šabac ima tri psa ali neće organizovati ispit.

7. Grupa Južna Bačka organizuje 27, 28 i 29.03.2015. u Futogu tri baterije.

8. 04.04.2015. Južna Bačka u Vrbasu organizuje jednu bateriju.

9. 11.04.2015. regionalna grupa Južni Banat u Debeljači organizuje jednu bateriju.

    Emil Đorđević je predložio da reg. grupe prihvataju i po šest pasa u bateriji ako bude trebalo.
    Jednoglasno su usvojeni termini PUI u 2015. god.

                                             
4. Formiranje uzgojne komisije

Ovo pitanje je formalno pravno, tj. konstatovane su  izmene članova uzgojne
komisije iz regionalnih grupa Južna Bačka i Šabac.
 Velimir Netković je rekao da je potrebno da članovi uzgojne komisije sa njim razmene telefone i da počnu da sprovode Pravilnik o uzgoju.

 Goran Gojković je pitao kome se šalju prijave za ispite i smotre.Dobio je odgovor da je to posao  reg. vođe uzgoja koji o tome obaveštava glavnog vođu uzgoja.

 Laslo Torma je predložio da se održi jedan poseban sastanak uzgojne komisije i da se pojasni šta ko radi i krene sa vođenjem knjiga, registara uzgoja i da se sačini upustvo za rad u smislu pojašnjenja primene Pravilnika o uzgoju. Dalje je Torma kritikovao rad reg. vođa uzgoja jer su bili neažurni u slanju izveštaja sa prošlogodišnjih ispita.On predlaže da se od članova Upravnog odbora izabere jedno lice zaduženo za organizovanje ispita u Klubu koji će da vodi sve vezano za rad pasa, tj. sve oko ispita.

 Predrag Marković je rekao da u Nemačkoj postoji takva ličnost u matičnom klubu, tzv. prufungslaeiter.

 Siniša Vukanović smatra da reg vođe uzgoja treba da primaju prijave za ispite u predviđenom roku i o tome obaveštavaju glavnog vođu uzgoja i sekretara kluba.

 Laslo Torma predlaže jednu vanrednu skupštinu kluba da se izmeni statut i izabere poverenik za rad u Klubu, i ako je potrebno, doneti neki novi pravilnik.

 Aca Radonjić da to bude administrativno lice, a ne neko ko će raditi posao glavnog vođe uzgoja.

 L. Torma smatra da glavni vođa ima puno obaveza i da ne može da se bavi organizacijom ispita i pročitao deo Uzgojnog pravilnika o nadležnostima vođe uzgoja gde se ne spominje ni jednom rečju organizacija ispita.

 Emil Đorđević je konstatovao da glavni vođa uzgoja po Pravilniku može angažovati stručna lica iz kluba da mu pomažu u poslu.

 Emil Đorđević je predložio da se posle PUI održi sastanak uzgojne komisije ida se reše sva ova pitanja.

 Stevan Đurin je apelovao na članstvo da se pridržava pravilnika o uzgoju Ii da se prijavljuju legla kako bi se formiralče matične knjige.Takođe ima primedbu na zapisnike o inspekciji legla.

Zaključci sa četvrte tačke dnevnog reda:
Konstatovani su članovi ispitne komisije:
Velimir Netković, glavni vođa uzgoja
Radonjić Aca, Grupa Moravac
Gojković Goran, Grupa Beograd
Vasić Zoran, Grupa Šabac
Đurin Stevan, Grupa Južni Banat
Jovanović Goran, Grupa Braničevski Okrug
Mastilović Velemir, Grupa Južna Bačka
Stojanović Nenad, Grupa Zapadna Morava
Sve oko sprovođenja PUI, izmene termina, dodatnih termina, izmene sudija, da se dogovara sa glavnim vođom uzgoja.
Što pre organizovati sastanak stručne komisije, Velemir Mastilović se ponudio da bude domaćin.

5. Određivanje sudija za PUI u 2015

Spisak sudija u Srpskom DD klubu:

1. Velimir Netković
2. Laslo Torma
3. Dragan Bunardžić
4. Dragan Prokić
5. Emil Đorđević
6. Siniša Vukanović
7. Stevan Đurin
8. Predrag Marković
9. Miloje Gajić
10. Goran Šestić
11. Borislav Moravac
12. Miodrag Jojić
13. Petar Mišić


     Sudijski pripravnici:
    
1. Velemir Mastilović
2. Zvonko Lužajić
3. Nenad Stojanović

RASPORED KLUBSKIH  PROLEĆNIH UZGOJNIH ISPITA I SUDIJA ZA PROLEĆE 2015.

1. 27.03.2015. Futog, sudije: ispred grupe Siniša Vukanović  a ispred kluba Dragan Prokić (1 baterija);

2. 28.03.2015. Futog, sudije: ispred grupe Siniša Vukanović a ispred kluba Miloje Gajić (jedna baterija);

3. 28.03. 2015. KOVIN,  sudije: Ispred grupe Emil Đorđević a ispred kluba Predrag Marković (1 baterija);

4. 29.03.2015. Futog, sudije: ispred grupe Dragan Bunardžić a ispred kluba Miloje Gajić (1 baterija);

5. 03. 04. 2015. Deč, sudije : ispred grupe Emil Đorđević i Predrag Marković, a ispred kluba Dragan Prokić i Velimir Netković (2 baterije);

6. 04.04. 2015. Plandište sudije: ispred grupe Siniša Vukanović i Stevan Đurin a ispred kluba Velimir Netković i Miloje Gajić (2 baterije);

7. 04.04. 2015. Vrbas, sudije: ispred grupe Dragan Prokić a ispred kluba Borislav Moravac (1 baterija);

8. 05.04. 2015. Kovin, sudije: Ispred grupe Predrag Marković a ispred kluba Dragan Bunardžić (1 baterija);

9. 11.04. 2015.  Debeljača, sudije: ispred grupe Velimir Netković a ispred kluba Stevan Đurin (1 baterija).

   Zadnji datum za podnošenje zahteva za dodatne termine PUI je 07.04. 2015.
  
   Postoji mogućnost da zainteresovani članovi kluba prijave svoje pse na PUI u Mađarskoj 24.04. 2015.
  
   Jednoglasno je usvojen predlog sudija za PUI u 2015. godini.


   

6.   Dogovor oko održavanja glavne Klupske smotre za 2015., ispita na oštrinu i testa na vodi za Hegewald

     Goran Jovanović je predložio da organizaciju glavne godišnje Klupske uzgojne smotre preuzme regionalna grupa Braničevskog okruga i da to bude 21.03. 2015. Mesto će naknadno biti određeno.

     Visina kotizacije iznosi 1.500,00 dinara po psu, od čega će se 500 din. odvojiti za pripremu zajedničkog ručka.
    
 Prijave za smotru (Danijeli Ilić, mob. 069 8047667 , e-mail ndilic@gmail.com) i uplate na žiro račun (broj 355-1029334-24) izvršiti najkasnije do 14.03. 2015. god.

      Posle smotre biće organizovana revija priplodnika.
     
Sudije na glavnoj uzgojnoj smotri:

1. Velimir Netković
2. Laslo Torma i
3. Stevan Đurin

      Test na vodi za pse koji žele da učestvuju na Hegevaldu će se organizovati po reg. grupama u dogovoru sa glavnim vođom uzgoja koji određuje sudije.Takmičar obezbeđuje patke i ne plaća kotizaciju.
     
      Test na oštrinu pasa sprovoditi po pravilniku  Kluba a priznavati i korektne video zapise.

7. Određivanje mesta i datuma ispita na vodi i sudija za ispit

Ispit će se održati 19.09. 2015. u Požarevcu.

Sudije na ispitu:

1. Laslo Torma,
2. Miloje Gajić i
3. Velimir Netković

Na ispitu mogu učestvovati svi psi iz VII FCI grupe.

8. Razmatranje pripremljenog zbornika klupskih akata

  Uvodničar  za ovu tačku dnevnog reda je Laslo Torma koji je sve akte (deset pravnih akata i pravilnika 21 obrazac kao prilog aktima) uredio u Zbornik akata.

  Torma je zamolio da u koliko neko ima primedbe i sugestije povodom toga to iznese pre štampanja.

  Emil Đorđević je rekao da treba izmeniti prvi član Statuta gde treba da stoji da ćemo svoje akte usaglašavati sa važećim aktima KSS.
 
  Dragan Bunardžić se u ime svih zahvalio Laslu Tormi na uloženom trudu oko pripreme zbornika akata.
 
  Doneta je odluka da se štampa ovako pripremljen zbornik akata.
 
  Jedan primerak Pravilnika o VGP poslati Igoru Radonjić da da svoje eventualne sugestije.
 
9. Razno

     Svi predsednici reg. grupa da obezbede za sve članove kluba potpisane pristupnice klubu   u dva primerka. Jedan primerak poslati Draganu Bunardžić radi evidencije članstva Kluba.
    
     Emil Đorđević je predložio da zadnji rok za uplatu članarine u visini od 1.500,00 din. bude do 31.03. 2015., tj. pre ispita za one koji izvode pse na ispit. Novi članovi mogu platiti  kasnije do kraja godine.
        
     Laslo Torma je rekao da on ove godine neće imati vremena da uredi Bilten za 2014. pa da se to pitanje reši.
    
     Regionalne vođe uzgoja rezultate ispita pošalju najdalje dva dana posle ispita sekretaru i glavnom vođi uzgoja.
    
     Donet je zaključak većinom glasova da se medalje  diplome i na dalje dodeljuju psima na Klupskim ispitima.
    
     Sastanak je završen oko 15 časova.
    
     Posle sastanka domaćini, lovci iz Uzdina, su učesnicima priredili predivan lovački gulaš na čemu im se još jednom zahvaljujemo.     




Нема коментара:

Постави коментар

Dobrodošli, pišite, ovo je Blog svih ljubitelja nemačkih oštrodlakih pasa !