Nemački oštrodlaki pas

PRAVA RASA ZA PRAVOG LOVCA !

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA I STRUČNE KOMISIJE 28.02. 2015.


Obaveštavamo članove Upravnog odbora i Stručne komisije SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA da će se dana 28.02. 2015. održati satanak istih u UZDINU sa početkom u 12 časova u kafani "Pariska noć" na izlazu iz Uzdina na putu od Kovačice prema Zrenjaninu.

Za sastanak se predlaže sledeći DNEVNI RED:

1.Razmatranje i usvajanje Klubskih akata,
2.Usvajanje rasporeda i određivanje sudija za prolećne uzgojne ispite u 2015. i


     OBAVEŠTENJE OKO KLUBSKIH AKATA ZA SASTANAK: Pred Vama su sva naša Klubska akta od osnivanja do danas, zaključno sa Pravilnikom za svestrani ispit koji je nov, a ostala akta i pravilnici su već duže vreme u upotrebi. Ima ih ukupno 11, i to:
     
1. Statut,
2. Poslovnik o radu Skupštine,
3. Protokol o radu regionalnih grupa,
4. Disciplinski pravilnik,
5. Uzgojni pravilnik,
6. Pravilnik o prolećnom uzgojnom ispitu,
7. Pravilnik o jesenjem uzgojnom ispitu,
8. Pravilnik o ispitu na vodi,
9. Pravilnik o ispitu na divlje svinje,
10. Pravilnik o svestranom ispitu i
11. Standard oštrodlakog nemca.
     
      Iz tih akata, kao njihova neophodna „pomoćna sredstva“, su nastali obrasci i ocenske liste, ukupno 20, i to:
     
1. Obrazac br. 1 –pristupnica,
2. Obrazac br. 2-prijava,
3. Obrazac br. 3-ocenski list za uzgojnu smotru,
4. Obrazac br. 4-opšti izveštaj,
5. Obrazac br. 5-pojedinačni ocenski list za prolećni uzgojni ispit,
6. Obrazac br. 6-zbirni ocenski list za PUI,
7. Obrazac br. 7-pojedinačni ocenski list za jesenji uzgojni ispit (JUI),
8. Obrazac br. 8-zbirni ocenski list za JUI,
9. Obrazac br.  9-poj. oc. list za ispit na vodi,
10. Obrazac br. 10-zbirni ocenski list za ispit na vodi,
11. Obrazac br. br 11-potvrda za svinjara,
12. Obrazac br. 12-poj. oc. list za svestrani ispit,
13. Obrazac br. 13-zbirni ocenski list za svestrani ispit,
14. Obrazac br.14.-potvrda o mirnoći na zeca,
15. Obrazac br.15-potvrda o sledoglasnosti,
16. Obrazac br- 16-potvrda o oštrini,
17. Obrazac br. 17-potvrda o aporteru izgubljene divljači,
18. Obrazac br. 18-potvrda o sigurnom aporteru,
19. Obrazac br. 19-knjiga parenja i
20. Obrazac br. 20-potvrda o inspekciji legla.

      Pored toga radimo na ustanovljavanju Klupskog registra pasa, Klubskog uzgojnog registra, Knjige proverenih svestranih pasa i Knjige pasa koji su položili neki od dodataka svestranog ispita – radnje posle pucnja (VPSO). Taj posao će biti završen u toku 2015. godine.
     
      Shodno cilju osnivanja našeg Kluba i prihvatanja nemačkog načina gajenja, obuke i ocenjivanja koje smo uneli i u Statut, te organizovanja Kluba po ugledu na matični Klub u Nemačkoj, od početka rada Kluba smo prevodili njihova akta i pravilnike. Prvo je Goran Zubanović preveo Pravilnika za prolećni i jesenji uzgojni ispit, i ta dva dokumenta su bile naše „zvezde vodilje“ u prvom periodu rada. Zatim je naš pokojni kolega Ratko Krstić nešto preciznije preveo iste pravilnike. Zbog nešto težeg rečnika i određenih nepreciznosti smo te Pravilnike doradili i štampali 2009. godine.
     
      Od 2009. godine je nastupila faza uređivanja SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA i rada Kluba, te smo postepeno donosili i usvajali svoja akta, od Statuta, koga smo više puta prilagođavali, pravilnika za razne ispite, protokola o radu grupa, poslovnika o radu Skupštine...... kako je vremenom naš Klub dozrevao, sticao iskustva i kako su rasle potrebe za evidencijom - administriranjem. Disciplinski pravilnik je uradio Dragan Prokić, kod konačnog, današnjeg Statuta je svoj doprinos dao Miloje Gajić, a ja sam pokušao da sve povežem, osavremenim, uredim. Pravilnik o svestranom ispitu smo dali da nam prevede neko treći za pare, to je urađeno ali prevodioc apsolutno nije poznavao kinološku terminilogiju te je rezultat ispao malo upotrebljiv i skoro smešan, tako da smo morali skoro sve ispočetka odraditi i to je dovelo do kašnjenja sa objavljivanjem istog.
     
      Kod izrade naših akata smo se rukovodili sa tri principa:
     
      1.Da se pridržavamo akata i pravilnika KSS-a, na prvom mestu Pravilnika o stručnom radu;
     
      2.Da, shodno našem opredeljenju koje je ušlo u Statut (član 5.), rad Kluba uzgoj, obuku i ocenjivanje organizujemo i sprovodimo po uzoru na matični – nemački Klub koliko god je to moguće i
     
      3.Da nemačke akte i pravilnike prilagodimo našim mogućnostima.
     
      Smatram da smo napravili kvalitetne pravilnike i savremena funkcionalna akta. Suštinski nismo menjali ništa od izvornih postavki ispitivanja, ni jednu ocenu ili faktor vrednosti, te na taj način možemo upoređivati učinak i kvalitet naših pasa, a smatram da je on visok, što su svojim ocenama dokazali i sudije iz Nemačke. Promenili smo iz nemačkih pravilnika samo ono što nije bitno, napr. kod nas u proleće i jesen sude dvojica sudija umesto trojice zbog štednje, izostavili smo mesta koja se ne odnose na našu organizaciju i koja su za nas suvišna.
     
      Posebno smatram da nam je Uzgojni pravilnik dobar, savremen i u duhu nemačkog sistema i naših mogućnosti. On je cilj i razlog svog našeg rada, za to je relativno zahtevan i u sledećem periodu je naš glavni zadatak, pored omasovljenja Kluba, njegova potpuna primena u praksi, njegovo oživljavanje.
     
      Želim kratko da obrazložim smisao svog ovog rada na našim aktima - papirima, jer može neko da smatra da je sve ovo suvišno „piskaranje“. Ova evidencija služi za tri neophodna cilja:
     
1. Da bi osigurali zvaničnost i legitimitet rada našeg Kluba mi smo obavezni da sve rezultate i izveštaje sa svih naših manifestacija, ispita i smotri, dostavimo KSS-u u propisanim rokovima,
2. Bez Klubske arhive svega što smo uradili i što radimo mi smo neoragnizovana i neozbiljan družina, i ne bi imali ugled koji smo stvorili i
3. Bez podataka sa ispita i smotri ne možemo imati i bitno uticati na uzgoj, a to je suštinski najvažniji razlog postojanja Kluba.
     
      Stigli smo pred kraj rada na tom polju i sada treba sav ovaj materijal da učinimo dostupnim našim članovima i zainteresovanim lovcima – kinolozima. Imamo podršku KSS-a. Ideja da sve objedinimo na jednom mestu i da se to odštampa je sazrela pre 3 godine i evo, konačno je došlo vreme da je realizujemo.
     
      Vi treba da proučite ovo što je pred Vama i, obogaćeni iskustvom u ovih prethodnih 14 godina rada, da date konstruktivne predloge za doradu pre štampanja. Ako smatramo da treba još neki pravilnik za neometano funkcionisanje Kluba, sada je vreme da to uradimo.
     
      Dorađen i sređen materijal treba da damo lektoru da ga jezički izbrusi, da ga uvrstimo u katalogizaciju Narodne biblioteke i da štampamo u obliku knjige.
     
       Knjige koja će biti materijalna osnova našeg rada u sledećem periodu. Ja ću još doraditi formulare i ocenske liste za sve pravilnike i potvrde i to ćemo dodati na kraj knjige, taj materijal ćete takođe dobiti ovih dana na proučavanje i eventualne dopune na sledećem sastanku UO i SK koji je zakazan za 28. ovog meseca.
     
      Sav ovaj materijal ćemo distribuirati regionalnim grupama i svim zainteresovanim i na digitalnom mediju (CD) tako da bilo kada i bilo gde možete odštampati svaki deo, svaki Pravilnik ili obrazac, ocensku listu, ako zatreba. Više nemamo prepreka na tom polju, ostaje da radimo.
     
     
      Sa kinološkim pozdravom
     
      Laslo Torma
     
     


 

ZAPISNIK SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ODRŽANOG U KOVINU 06.12. 2014. GODINE

 

    06.12.2014. godine sa početkom u 16 časova u Kovinu u prostorijama Lovačkog udruženja ,,Fazan“ iz Kovina održan je sastanak UO Srpskog DD kluba.

    Sastanku su prisustvovali sledeći članovi UO: Emil Đorđević, Dragan Bunardžić, Dragan Prokić, Predrag Marković, Aleksandar Pribaković, Marko Nikolić i Zvonko Lužajić.

      Sastanak je vodio predsednik Srpskog DD kluba Emil Đorđević.
      Za zapisničara je određen Dragan Prokić. 
    Pošto je konstatovana potrebna većina  članova UO predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Analiza jesenjih uzgojnih ispita u 2014 godini
2. Finansijski izveštaj od 01.01.2014. do 01.12.2014.
3. Razmatranje rada glavnog Vođe uzgoja i uzgojne komisije
4. Funkcionisanje i rad reg. Grupa sa osvrtom na poštovanje odluka  UO i skupštine SDDK-a
5. Razno
6.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.

       Pre stupanja na rad po tačkama dnevnog reda jednoglasno je usvojen izvod iz zapisnika sa sastanka UO SDDK održanog 23.05.2014. u Kovinu.

1. Analiza jesenjih uzgojnih ispita u 2014 godini

    Za prvu tačku dnevnog reda podpresednik kluba L. Torma je pripremio prilog koji će biti sastavni  deo ovog zapisnika, a koji je pročitao Emil Đorđević. Održana su četiri uzgojna ispita – svi bez traga zeca.
   
   
    U svojoj analizi Torma navodi da bi ipak trebalo organizovati jesenje ispite sa tragom zeca jer su kompletniji i daju bolju sliku o kvalitetu pasa.
   
    Emil Đ. se ne slaže da treba insistirati da se radi trag zeca ako ga nema dovoljno  i ako je visoka vegetacija  i veliki ,,sklop“ na terenu.
   
    On je konstatovao da je na ispitu u Čelarevu 11.10.2014. godine grupa Podunavlje  angažovala sudiju Svetislava Gavrilović koji nije član kluba i ne uzgaja NOD. Takođe na ovoj manifestaciji ispitano je četiri psa a u klub je uplaćen novac od kotizacije samo za jednog psa.Ovaj ispit je koštao klub 16. 000, 00 dinara.
   
    Otvorena je diskusija o novoj tački dnevnog reda.
   
    Emil Đ. je lično zadovoljan organizacijom i kvalitetom ispita i smatra da je svaki pas imao šansu da bude korektno ispitan i realno ocenjen.
   
    Predrag  M. je pohvalio organizaciju ispita u Beogradu, Kovinu i Braničevskom okrugu smatra da je suđenje bilo korektno, a vodiči su bili disciplinovani. On se slaže da je bolje organizovati jesenje ispite i bez traga zeca nego ih ne organiozovati.
   
    Dragan B. je izdvojio ispit u Beogradu gde su uslovi bili veoma povoljni za pse i vodiče. Isti napominje da je bilo i zeca u dovoljnom broju na terenu ali da zbog broja pasa i broja sudija  nije ispitivan trag zeca.On se zalaže da se traže mesta i uslovi gde se može ispitati i trag zeca i da JUI bude kompletan.
   
    Goran Gojković se zahvalio na lepim rečima  prethodnim govornicima u ime grupe ,,Beograd“ ali je napomenuo da je u organiziciji ispita učestvovala i grupa ,,Moravac“.

    Zaključak sa prve tačke dnevnog reda je da su ispiti vrlo kvalitetno organizovani ali je broj pasa bio mali. Treba povecati broj pasa na ispitima sledeće godine i organizovati sa tragom zeca gde god je to moguće.
   
Jednoglasno je usvojen zaključak.

Prešlo se na drugu tačku dnevnog reda
   
              2.Finasijski   izveštaj u 2014 godini

      Sekretar kluba je pripremio i prezentovao izveštaj sa svim prihodima i rashodim od početka godine do 01.12.2014. god. Prilog ovom zapisniku je fin. Izveštaj Dragana B.
     
      Dragan B. je ponovo prodiskutovao ispit u Čelarevu i angažovanje sudije van spiska SDDK-a.
     
      Sekretar je napomenuo da su značajna sredstva utrošena za reklamni materijal i da još nije sve uplaćeno na račun kluba. S tim u vezi izveštaj treba da podnese Vladica A. koji je organizovao prodaju materijala. Takođe je sekretar napomenuo da je on lično tražio namenski novac od KSS za izradu biltena i zbornika pravilnika i insistira da se taj zbornik i uradi tako da sredstva budu namenski utrošena.
     
      Otvorena je diskusija po ovoj tački dnevnog reda.
     
      Marko N. je pitao predsednika ko je doneo doluku da se plati ručak na PUI u Plandištu 11.000,00 dinara.
     
      Goran K. predlaže da se od grupe Podunavlje traži povraćaj sredstava za sudiju Gavrilović i da uplate još tri kotizacije za pse.
     
      Emil Đ. se slaže da je Jojić M. sve uplate trebao da izvrši na račun kluba.
     
      Aleksandar P. je pitao predsednika ko odlučuje o utrošku sredstava u klubu. On je dao predlog da za svako trošenje novca treba da postoji pisana odluka UO kluba.
     
      Emil Đ. je dogovorio da za sitne troškove odluke donosi UO.
     
      Aleksandar R. Se slaže sa Pribakovićem jer on hoće da se opravda u svojoj grupi gde je njihov novac trošen. Konkretno je pitao ko je doneo odluku da se neki ispit pomogne sa 15.000,00 din. a neki drugi sa 20.000,00 din. On takođe smatra da treba što više ispita organizovati sa stranim sudijama (nemačkim) i da treba sve takve ispite klub finansijski da podrži.
     
      Predsednik je odgovorio da su odluke donete na UO i da je o tome naknadno komunicirano sa Goranom K. kao jednim od organizatora ispita u Deču (Progaru). On smatra da  je ispit na neki način neplanski nametnut klubu, ali je pomognut sa onoliko sredstava koliko je doneo odluku UO. Na tom ispitu su podeljene reklamne kape pa Emil pita da li je i za to trebao da donese UO.
     
      Velimir N. predlaže da svaka grupa napravi plan manifestacija sa  fin. troškovima i da ih predloži skupštini kluba kao bi bila doneta odluka šta će se od toga sprovesti.
     
      Dragan B. se uključuje u diskusiju da objasni Pribakoviću, Radonjiću, Gojkoviću  da su grupe Beograd i Moravac samovoljno ograničile broj pasa za ispit  u okviru svoje dve grupe što je izaivalo revolt ostalih članova koji su planirali da izvedu svoje pse na JUI. Zato su sredstva i bila odobrena u manjem iznosu. On smatra da probleme treba konstruktivno rešavati i ne suprostavljati interese grupe sa klupskim.
     
      Emil Đ. smatra da ubuduće za JUI gde sude strane sudije prednost u prijavi treba dati psima sa preko 65 bodova na PUI.
     
      Aleksandar R. se zalaže da svake godine dođu da sude nemačke sudije i objašnjava da sipit u Deču nije bio organizovan samo za pse iz grupe Beograd i Moravac ali su oni imali veće određen broj pasa i smatrali su da treba kao organizatori da imaju prednost kod prijave.
     
      Zvonko L. podržava predlog V. Netković da se sa planom manifestacije ide na skupštinu kluba i da ona odluči šta će se organizovati.
     
      Predrag M. moli za bolju komunikaciju između članova kao ne bi kvarili međuljudske odnose kada već dobro radimo.

       Po drugoj tački dnevnog reda da se odluke o trošenju novca za reklamni materijal i ispite kao i druge veće troškove donose na Upravnom odboru kluba a odluke o nabavci kancelarijskog materijala, isplati dnevnica za sudije isl. donosi predsednik Kluba uz podnošenje izveštaja UO. Sekretar kluba da traži izveštaj od Vladice Andrić o prodaji reklamnog materijala. Sekretar pismeno da uputi grupi Podunavlje dopis, da se izjasne o organizaciji JUI u Čelarevu (angažovanje sudija i uplata kotizacija). U 2015 godini kod prijave za JUI koji sude inostrane sudije prednost će imati psi sa preko 65 bodova a ostalo da popune psi prema osvojenom broju bodova. U vezi ispita u Deču  UO smatra da je bilo manjka kvalitetne komunikacije između UO  i predsednika Kluba i grupa organizatora ispita što se više ne sme ponoviti.
     
      Zaključak je jednoglasno prihvaćen.

      3.   Analiza rada Vođe uzgoja   SDDK-a
      
      Emil Đ. prenosi da mu je Mića Gajić rekao da je bio povređen i da svata da je bio malo angažovan te nema ništa protiv da bude razrešen funkcije Vođe uzgoja SDDK-a.
     
      Za Vođu uzgoja predloženi su: Vladica A., Laslo T. i Velimir N.
     
      Dragan B. je rekao da Laslo T. može da prihvati od proleća 2015 godine da bude glavni vođa uzgoja SDDK-a.
     
       Emil Đ. predlaže da vođa uzgoja bude Velimir N.
     
      Goran Kuzmanović predlaže Vladicu A. jer je veoma angažovan u klubu u poslednje vreme i dosta ulaže u pse i takmiči sa njima sa uspehom. On nije za predlog Lasla T. jer ne drži rasu NOD.
     
      Predrag M. smatra da Vladica A. ne ispunjava uslov jer nije kinološki sudija.
     
      Ispostavilo se da uslove ispunjava samo Velimir N. i da on bude predlog UO na skupštini kluba za glavnog vođu uzgoja.
      
      Velimir N. prihvata kandidaturu pod uslovom da striktno sprovodi Pravilnik o uzgoju i da mu se niko ne meša u posao.

      4.    Funkcionisanje i rad grupa sa osvrtom na poštovanje odluka UO i skupštine SDDK-a                      


      Postojanje i opravdanost postojanja pojedinih regionalnih grupa SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA  treba utvrditi tako što će sekretar da utvrdi broj članova koji su uplatili članarinu za 2014.  godinu po grupama i da li ispunjavaju svoje obaveze koje proističu iz Protokola o radu regionalnih grupa Srpskog DD Kluba.
     
Zaključci sa treće i četvrte tačke dnevnog reda :
      Na osnovu diskusija o predlozima, uzimajući u obzir pravnu regulativu kluba UO je dao predlog za skupštinu da glavni vođa uzgoja bude Velimir N. S tim u vezi  članovi  UO treba da organizuju sastanke u svojim grupama i do 25.12.2014. dostave predloge i mišljenja kako bi na skupštini kluba bili operativniji kod ove tačke dnevnog reda. Na tim sastancima sve grupe treba da se izjasne o postojanju i radu grupe Podunavlje. U vezi sa tim sekretar kluba treba da dostavi spisak članova po grupama do 25.12.2014.
     
    Zaključci su jednoglasno prihvaćeni.

    5.Razno

      Zaključci
    Predlog predsednika da lica mlađa od 18 godina mogu biti članovi podmladka kluba i da ne plaćaju članarinu s tim što nemaju pravo odlučivanja u klubu.
    Na osnovu dopisa KSS skraćenice za ispite u klubu biće isključivo PUI (prolećni uzgojni ispit) i JUI  (jesenji uzgojni ispit).
   
    Predlog upravnog odbora je da visina svih uplata od članarinr do manifestacija ostane ista.
   
    Rok za uplatu članarine za 2015. godinu za članove koji izvode pse na prolećne manifestacije i stare članove je 15.03.2015. godine. Novi članovi mogu uplatiti članarinu do kraja godine.
   
    Predlog upravnog odbora je da se  skupština kluba održi 17.01.2015. godine u Kovinu.
   
    Zaključci su jednoglasno usvojeni.

Sastanak je završen u 19.30. časova.
     

JESENJI UZGOJNI ISPIT U GRADIŠTU 04.10. 2014.


Predrag Marković - Mapac sa OLI OSTROVSKOM
na ispitu na vodi (151 bod) u Gradištu 20.09. 2014.
   Regionalna grupa Braničevskog okruga Srpskog DD kluba organizuje jesenji uzgojni ispit - HZP bez traga zeca koji će se održavati na terenima Lovačkog udruženja “Golub” iz Velikog Gradišta i L.U.“Vojvoda Milenko” iz Požarevca.

Termin održavanja ispita je 04.10.2014. godine.

Sudije za ispit su sledeće:
1. Gyurity József, Kossuth u. 65.Hercegszántó 6525 (HU)
2. Szikinger János, 6500 Baja, Tanya V. ker.44 (HU)
3. Laslo Torma, Padinska skela (SRB)
4. Dragan Bunardžić, Arilje (SRB)

Za komunikaciju sa sudijama, za ocenske liste i sve ostalo će biti zadužen g. Predrag Marković, koji će biti vođa ispita.

Smeštaj za sudije, hrana za sudije i takmičare su obezbeđeni od strane mnogobrojnih sponzora i prijatelja, kojima se zahvaljujemo. Posebno se zahvaljujemo L.U. “GOLUB” V.GRADIŠTE I  L.U. “VOJVODA MILENKO” POŽAREVAC na ustupanju terene za organizaciju ispita.

Skup vodiča je u restoranu “DIONIS” na ulasku u Veliko Gradište sa desne strane u 05,30h.     
PROGRAM JESENJEG UZGOJNOG ISPITA (HZP)
 U KOVINU 12.,13. i 14.09. 2014.

Raspored ocenjivanja pasa po danima:
skup takmičara je u petak 12.09.2014. u lovačkom domu u Kovinu u 5.30 h.

1. Conga Dunavski - vodič Emil Đorđević
2. Dirk Dunavski - vodič  Buzejka  Stanislav
3. Dina Ostrovska - vodič Marković Predrag Mapac
4. Cveta - vodič Jovanović Goran

Subota 13.09.2014.- Skup takmičara u lovačkom domu u Kovinu  u 5.30 h.

      1.Worn od Ariljske Podobale - vodič Bunardžić Dragan
      2.Čila - vodič  Karanović Miodrag
      3.Čikita - Vodič Dragiša Živadinović
      4.Zar II v. Balkanhoff - vodič Dušan Lončar

Nedelja  14.09.2014. - Skup takmičara u lovačkom domu u Kovinu  u 5.30 h.

      1.Dina v. Haus Pantelić - vodič Nemanja Bogdanović
      2. Hasso v. Aitrachtal - vodič Nemanja Bogdanović
      3.Car Dunavski - vodič Borislav Stojanović
      4.Trnov V Phoenix - vodič Denis Lalić

      U petak 12.09. 2014. godine u 19.00 časova u hotelu „Stari Grad“ u maloj sali će se održati seminar na temu vođenje pasa i  obuka pasa  za uzgojne ispite. Ulaz je slobodan.

      Svakod dana nakon završetka ispita održaće se  ocenjivanje pasa u eksterijeru – uzgojna smotra -  po pravilniku Srpskog DD kluba, biće ocenjeni svi psi koji učestvuju na ispitu a mogu se prijaviti i ostali zainteresovani  koji žele da im se psi ocene. Kotizacija za smotre je 1.000,00 dinara. Uplate vršiti na ziro račun SDD kluba: 355-1029334-24. Primalac: SRPSKI DD KLUB ARILJE, svrha doznake: Uzgojna smotra  Kovin 2014.

       Prijava bez blagovremene uplate kotizacije za psa i njene provere uz Vaše prethodno javljanje, da je kotizacija uplaćena, smatraće se NEVAŽEĆOM!!! 
Prijavljeni psi moraju biti vakcinisani i čipovani .

Kontakt telefon za prijave: 060/83-99-112 Mirko Glamočlija.
Srpski DD klub
Regionalna grupa "JUŽNI BANAT"
09.08.2014.

                                                 ZAKLJUČCI SA SASTANKA


      Dana 09.08.2014. godine regionalna grupa Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba „JUŽNI BANAT“ je organizovala lov na prepelicu i sastanak grupe povodom organizacije predstojećeg  jesenjeg Uzgojnog ispita - HZP-a.  Skup članova grupe je bio u kafani SANJA u 05.00 časova, nakon neizbežne evidencije i pisanja dozvola za lov, krenulo se na terene lovačkog udruženja iz Kovina. Jutro je bilo sunčano, strnjike prošarane muvarom i sirkom, sve je obećavalo  da će to biti jedno izuzetno druženje i lov.  Tako je i bilo, tereni su obilovali prepelicom, psi su izuzetno dobro radili a strelci su bili na visini zadatka. Nakon zavšetka lova i zajedničkog slikanja, vratli smo se  u prostorije Lovačkog Udruženja iz Kovina gde smo pristupili radnom delu.
     
      Sastanku su prisustvovali: Zvonko Lužajić, Jovo Risović, Tot Antal, Stojanović Borislav, Ivica Miladinović, Steva Đurin, Emil Đorđević, Gavrilov Goran.
     
 Jesenji  uzgojni  ispit - HZP će se održavati na terenima Lovačkog udruženja iz Kovina.
Termini za održavanje ispita su 12.,13. i 14.09. 2014. godine (petak, subota i nedelja).

Na HZP-u će suditi sudije iz Austrije i Nemačke:
1.Hannes Kallenberger, Dr. Graberstrasse 19, 9523 Landskron, Austria;     
2.Wolfgang Peterhänsel, Karlbacherweg 16 ,D- 67271 Obersülzen i
3.Edmund Köppl , Massenhausener Strasse 8, D-85376 Fürholzen

      Za komunikaciju sa sudijama, za ocenske liste i sve ostalo će biti zadužen  Laslo Torma podpredsednik Srpskog DD Kluba, koji će biti ujedno i vođa ispita (kontakt: lacika.torma@gmail.com, lacika@vektor.net, 064 85 63 063, 065 88 74 614).
     
      U petak 12.09.2014. god. će se održati seminar za vodiče i sudije sa početkom u 20.00 h u hotelu „ STARI GRAD“. Učešće na seminaru je besplatno.
     
      Smeštaj za sudije, hrana za sudije i takmičare su obezbeđeni od strane mnogobrojnih sponzora i prijatelja, kojima se zahvaljujemo. Posebno se zahvaljujemo L.U. KOVIN  na ustupanju terene za organizaciju ispita kao i za organizaciju lova za sudije iz inostranstva.

      Kotizacija za ispit je 3.500,00 dinara, prijave će se primati od 25.08. 2014. godine do 02.09. 2014. godine na obrascu „Prijava za uzgojni ispit“ koji se može preuzeti sa sajta Kluba ili naručiti e-mailom kod Torma Lasla (lacika.torma@gmail.com). Prijave slati na e-mail vođe ispita. Molimo vodiče da blagovremeno prijave pse radi što uspešnijeg organizovanja ispita !
     
      Uplate izvršiti na ziro račun SDD kluba: 355-1029334-24. Primalac: SRPSKI DD KLUB ARILJE, svrha doznake: Jesenji uzgojni ispit Kovin 2014. Prijava bez blagovremene uplate kotizacije za psa i njene provere uz Vaše prethodno javljanje, da je kotizacija uplaćena, smatraće se NEVAŽEĆOM!!!
      
Prijavljeni psi moraju posedovati važeća dokumenta – rodovnik, radnu knjižicu, potvrdu o validnoj vakcinaciji, položeni prolećni uzgojni ispit (VJP) i čipovani.
     
Kontakt telefon za prijave: 060/83-99-112 Mirko Glamočlija.

Mesto i vreme skupljanja takmičara će biti nakdnadno i blagovremeno objavljeno.
IZVEŠTAJ SA 1. KLUBSKE UZGOJNE SMOTRE I REVIJE PRIPLODNJAKA ODRŽANE U VELIKOM GRADIŠTU 15.03. 2014.


Emil Đorđević sa Birofom Dunavskim ocena 11/11
          Po odluci Skupštine i upravnog odbora Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba od 02.03. 2014. godine, a na osnovu odredaba Uzgojnog pravilnika (član 22) 15.03. 2014. je u Velikom Gradištu održana godišnja - glavna Klubska uzgojna smotra i revija priplodnjaka u organizacijji regionalne grupe BRANIČEVO Srpskog DD Kluba. Istom je odlučeno da se Klubska uzgojna smotra održi svake godine u martu, pre početka sezone prolećnih uzgojnih ispita, a da se smotre po regionalnim grupama održe po potrebi u proleće ili u jesen.
     
      Klubska uzgojna smotra je odžana na prostoru ispred restorana „Dionis“, a u samom restoranu održan ručak, sastanak učesnika posle smotre i uređena dokumentacija.
     
      Na smotru je prijavljeno 19 pasa, 9 kuja i 10 mužjaka, a ocenjeno je 18 pasa – jedna kuja nije bila čipovana i nije mogla učestvovati na smotri (član 21 Uzgonog pravilnika). Pozitivno je ocenjeno – podobno za uzgoj 17 pasa, a jedan pas je zbog nepravilnog zubala diskvalifikovan, ocenjen kao nepodoban za uzgoj.
     
       Na smotri su sudile sudije Dragan Prokić iz Šabca, Stevan Đurin iz Banatskog Brestovca i Torma Laslo iz Padinske Skele. Vođa uzgojne smotre je bila Danijela Ilić iz Velikog Gradišta. Stažirao je pripravnik Goran Gojković iz Beograda. Na reviju priplodnjaka su privedena i prikazana 4 mužjaka.
     
      Smotra je počela u 8,30 časova, a završena je u 14,00 časova. Prikazani psi i kuje su ocenjivani kompleksno, na ocenskoj listi po uzoru na ocensku listu matičnog Kluba i to: ocenom od 0 (diskvalifikacija) do 5 (odličan) po FCI sistemu, ocenom posebno za građu i posebno za dlaku ocenama od 1 do 12 po nemačkom sistemu i opisnom ocenom u ocenskom listu podoban za uzgoj i nepodoban za uzgoj (član 25. Uzgojnog pravilnika).
     
      Od 18 ocenjenih pasa 1 pas je ocenjen odličnom ocenom, 14 vrlo dobrom ocenom, 2 psa dobrom ocenom i 1 pas nedovoljnom (nepodoban za uzgoj) zbog greške u zubalo. Prikazanim eksterijerom pasa možemo biti zadovoljni.
     
      PRIVEDENI PSI SU OCENJENI SLEDEĆIM OCENAMA:
     
      1. CVETA JR 700641 Gorana Jovanovića iz Ćirikovca vrlo dobra, građa 10/dlaka 10, podobna za uzgoj;
     
      2. JANKA JR 78195 Gorana Šestića iz Velike Plane vrlo dobra, 9/9, deluje pomalo uplašeno, nesigurnog karaktera, podobna za uzgoj;
Oli od Beranjskih Vratnica sa vodičem i
odgajivačem Predragom Markovićem Mapcem 11/10
     
      3. OLI od BERANJSKIH VRATNICA JR 79972 Predraga Markovića iz Berana vrlo dobra, 11/10, podobna za uzgoj;
     
      4. ORIONIS EMA JR 78206 Momčila Pantelića iz Krnjeva vrlo dobra, 10/9, podobna za uzgoj;
     
      5. ORIONIS ELGA JR 78207 Gorana Šestića iz Velike Plane odlična 12/11, podobna za uzgoj;
     
      6. ORIONIS KIRA JR 78200 Nikole Jakovljevića iz Donje Livadice vrlo dobra, 11/11, preporučena za uzgoj;
     
      7. TRNOVA V SALY JR 89230 Nikole Teslića iz Novog Sada dobar, 8/10, podobna za uzgoj;
     
      8. ZANA II vom BLKANHOFF JR 89032 Tomislava Marjanovića iz Donje Livadice vrlo dobra, 9/8, podobna za uzgoj;
  
Najelegantniji vodič i najlepši pas na smotri: Goran Šestić odgajivač i
vodič sa Orionis Elgom 12/11
 
      9. APIS DUNAVSKI JR 79257 Mirka Glamočlije iz Plandišta vrlo dobar, 11/10, podoban za uzgoj;
     
      10. BIROF DUNAVSKI JR 79404 Stanko Mišić iz Beograda vrlo dobar, 11/11, preporučen za uzgoj;
     
      11.BRIK JR 75502 Gorana Šestića iz Velike Plane, nedovoljan, 6/10, nepodoban za uzgoj zbog nepravilnog zubala (ukršteno zubalo,  delimično klještasto, na osnovu člana 50 Uzgojnog pravilnika);
     
      12. ORIONIS ALEN JR 700041 Darka Šulejića iz Krnjeva vrlo dobar, 9/9, podoban za uzgoj;
     
      13. ORIONIS AVON JR 700097 Gorana Šestića iz Velike Plane vrlo dobar, 11/9  podoban za uzgoj;

      14. ORIONIS NITRO JR 700046 Nilole Jakovljevića iz Donje Livadice vrlo dobar 9/10, podoban za uzgoj;

      15. ORIONIS KING JR 78197 Nikole jakovljevića iz Donje Livadice vrlo dobar, 9/10, podoban za uzgoj;
     
      16. ORIONIS KUMAN JR 78194 Gorna Šestića iz Velike Plane vrlo dobar, 9/11, podoban za uzgoj;
     
      17. ROKI od LIVADICE JR 78786 Tomislava Marjanovića iz Donje Livadice dobar, 8/9, podoban za uzgoj i
     
Šestić i Orionis Elga
      18. TRNOV V BOSS JR 88416 Gorana Šestića iz Velike Plane vrlo dobar, 10/10, podoban za uzgoj.
     
      Najuspešnija i sa najviše privedenih pasa - 8 na 1. Klubskoj uzgojnoj smotri je bila odgajivačnica „ORIONIS“ Gorana Šestića iz Velike Plane, dok su odgajivačnice „DUNAVSKA“  i „TRN“ prikazale po 2 psa.
     
      NA REVIJI PRIPLODNJAKA SU PRIKAZANA 4 MUŽJAKA:
     
      1. ORAS von der DONAULEITEN oštenjen 11.01. 2011., visina/dužina 66/67, ocena 9/10, VJP 77, OAP 168, HZP (bez traga zeca) 188, položeni UF, HN, AN, VBR, BTR, Hegewald 220.5, HD, ED, OCD frei, sledoglasan, vidoglasan, odgajivač Alfred Reichart, vlasnik Vukanović Siniša Novi Sad. PAS JE DOBIO KLUBSKU KVALIFIKACIJU PREPORUČEN ZA UZGOJ po članu 43. Uzgojnog pravilnika;
     
      2. APIS DUNAVSKI JR 79257 oštenjen 01.03. 2012., visina/dužina 66/66, ocena vrlo dobar 11/10, VJP 69, HZP bez traga teca 166, sledoglasan. Za uzgojnu kvalifikaciju „preporučen za uzgoj“ mu nedostajeu snimci kukova i laktova. Odgajivač Emil Đorđević, odgajivačnica „Dunavska“, vlasnik Mirko Glamočlija Plandište;
     
      3. BIROF DUNAVSKI JR 79404, oštenjen 11.04. 2012., visina/dužina 63.5/63.5, vrlo dobar, 11/11, VJP 77, HZP bez traga zeca 183, ispit na vodi 156/I, HD ED OCD Frei, odgajivač Emil Đorđević „Dunavska“ vlasnik Stanko Mišić, Beograd,  PAS JE DOBIO KLUBSKU KVALIFIKACIJU PREPORUČEN ZA UZGOJ po članu 43. Uzgojnog pravilnika koja mu je upisana u rodovnik i overena od strane Klubskog vođe uzgoja i
     
      4. TRNOV V BOSS JR 88416, oštenjen 13.01. 2011., visina/dužina 67/67, ocena vrlo dobar, 10/10, VJP 65, HZP 162. Odgajivač Siniša Vukanović odgajivačnica „TRN“, vlasnik Goran Šestić Velika Plana. Podoban za uzgoj, za uzgojnu kvalifikaciju „preporučen za uzgoj“ nedostaju snimci kukova i laktova.
     
Oras vom der Donauleiten 9/10 (U Nemačkoj) sa vodičem
Sinišom Vukanovićem na reviji priplodnjaka
      Svi psi su dobili, pored ocenskih listova, diplome, a najlepši mužjaci i ženke po izboru organizatora i ocenama pehare. Ocene su upisane u radne knjižice i overene Klubskim pečatom i potpisom sudija. Psima koji su stekli uslov za uzgojnu kvalifikaciju „preporučen za uzgoj“ (2 psa) je ista upisana u rodovnike na za to predviđeno mesto (Preporuke kluba), overeno pečatom Kluba i potpisom glavnog vođe uzgoja Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, te ovu uzgojnu smotru možemo smatrati početkom primene u praksi Uzgojnog pravilnika Kluba. Sa ovim događajem su se stekli uslovi za formiranje uzgojnog registra pasa članova Kluba i regisrtra priplodnjaka.
     
      Sigurno je da postoje još psi kod naših vodiča koji su stekli kvalifikacije za „preporučen za uzgoj“ ali nemaju snimke kukova i laktova („displazija kukova“) zbog visoke cene snimanja. Apelujemo na te članove da urade snimke i da upišu uzgojne kvalifikacije u rodovnike radi daljeg poboljšanja uzgoja rase.
     
      Sa obzirom na kratak period za organizaciju, kao i činjenicu da Klub još nema iskustva sa uzgojnim smotrama i revijama priplodnjaka ova manifestacija je odlično organizovana i protekla je u fer i drugarskoj atmosferi bez problema, sa izuzetno gostoljubivim domaćinima.
     
      Na kraju smotre je održan radni sastanak svih zainteresovanih na kom se diskutovalo o budućem radu Kluba.


VELIKO GRADIŠTE, 15.03. 2014.

KLUBSKI VOĐA UZGOJA:                                                 VOĐA UZGOJNE SMOTRE:


     (Miloje Gajić)                                                                     (Danijela Ilić)

SUDIJE:
                                                                      
1. _________________ broj sudijske knjižice 605
     (Dragan Prokić)

2. ________________  broj sudijske knjižice 1099
     (Stevan Đurin)     

3. ________________ broj sudijske knjižice 529
    (Torma Laslo)

    ALBUM SA ODLIČNIM FOTOGRAFIJAMA (tačno 544 fotografija) DANIJELE ILIĆ SA 1. UZGOJNE SMOTRE MOŽETE POGLEDATI KLIKOM OVDE. 
     
     
     
     
     
   
     
     

ZAPISNIK SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG DEUTSCH DRAHTHAAR KLUBA ODRŽANOG 24.04. 2014. U BEOGRADU

Revija priplodnjaka na 1. Klubskoj uzgojnoj smotri u Velikom Gradištu

Sekretar Srpskog DD Kluba
Dragan Bunardžić
         24. aprila 2014. godine sa početkom u 17 časova popodne je u Beogradu, u prostroijama Kinološkog saveza Republike Srbije održan sastanak Upravnog odbora i Stručne komisije Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba.
     
      Sastanku su prisustvovali Emil Đorđević predsednik Srpskog DD Kluba, Torma Laslo potpredsednik, Dragan Bunardžić sekretar i predsednik reg. grupe Zapadna Srbija, Miloje Gajić vođa uzgoja Srpskog DD Kluba, Mire Trebinjac blagajnik Kluba, Predrag Marković – Mapac, podpredsednik i predsednik reg. grupe Braničevskog okruga, Dragan Prokić predsednik reg. grupe Šabac, Marko Nikolić predsednik reg. grupe Beograd, Aleksandar Pribaković predsednik reg. grupe Moravac, Zvonko Lužajić predsednik reg. grupe Južna Bačka, Nemanja Bogdanović pred. reg. grupe Južna Bačka, Siniša Vukanović vođa uzgoja reg. grupe Južna Bačka, Goran Gojković vođa uzgoja reg. grupe Beograd, Aca Radonjić vođa uzgoja reg. grupe Moravac, Stevan Đurin vođa uzgoja reg. grupe Južni Banat, Velimir Mastilović vođa uzgoja reg. grupe Podunavlje, Goran Jovanović vođa uzgoja reg. grupe Braničevo, Vladica Andrić vođa uzgoja reg. grupe Šabac i Mirko Glamočlija iz regionalne grupe Južni Banat. Odsutni Miodrag Jojić predsednik reg. grupe Podunavlje i Nenad Stojanović vođa uzgoja reg. grupe Zapadna Srbija.
     
      Zapisnik je vodio Mirko Glamočlija.
     
      Za DNEVNI RED je predloženo:
     
1. Izveštaj o prolećnim aktivnostima;
2. Planiranje jesenjih aktivnost Kluba;
3. Razno i
4. Sastanak Stručne komisije.

      Dnevni red je usvojen jednoglasno. Pošto je predsednik otvorio sastanak i pozdravio prisutne dao je reč Torma Laslu koji je podneo izveštaj o prolećnim aktivnostima Srpskog DD Kluba. Izveštaj prenosimo u celosti:

      Po odluci Skupštine i upravnog odbora Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba od 02.03. 2014. godine, a na osnovu odredaba Uzgojnog pravilnika (član 22) 15.03. 2014. je u Velikom Gradištu održana godišnja - glavna Klubska uzgojna smotra i revija priplodnjaka u organizacijji regionalne grupe BRANIČEVO Srpskog DD Kluba. Istom je odlučeno da se Klubska uzgojna smotra održi svake godine u martu, pre početka sezone prolećnih uzgojnih ispita, a da se smotre po regionalnim grupama održe po potrebi u proleće ili u jesen.
     
      Klubska uzgojna smotra je odžana na prostoru ispred restorana „Dionis“, a u samom restoranu održan ručak, sastanak učesnika posle smotre i uređena dokumentacija.
     
      Na smotru je prijavljeno 19 pasa, 9 kuja i 10 mužjaka, a ocenjeno je 18 pasa – jedna kuja nije bila čipovana i nije mogla učestvovati na smotri (član 21 Uzgonog pravilnika). Pozitivno je ocenjeno – podobno za uzgoj 17 pasa, a jedan pas je zbog nepravilnog zubala diskvalifikovan, ocenjen kao nepodoban za uzgoj.
     
       Na smotri su sudile sudije Dragan Prokić iz Šabca, Stevan Đurin iz Banatskog Brestovca i Torma Laslo iz Padinske Skele. Vođa uzgojne smotre je bila Danijela Ilić iz Velikog Gradišta. Stažirao je pripravnik Goran Gojković iz Beograda. Na reviju priplodnjaka su privedena i prikazana 4 mužjaka.
     
      Smotra je počela u 8,30 časova, a završena je u 14,00 časova. Prikazani psi i kuje su ocenjivani kompleksno, na ocenskoj listi po uzoru na ocensku listu matičnog Kluba i to: ocenom od 0 (diskvalifikacija) do 5 (odličan) po FCI sistemu, ocenom posebno za građu i posebno za dlaku ocenama od 1 do 12 po nemačkom sistemu i opisnom ocenom u ocenskom listu podoban za uzgoj i nepodoban za uzgoj (član 25. Uzgojnog pravilnika).
     
      Od 18 ocenjenih pasa 1 pas je ocenjen odličnom ocenom, 14 vrlo dobrom ocenom, 2 psa dobrom ocenom i 1 pas nedovoljnom (nepodoban za uzgoj) zbog greške u zubalo. Prikazanim eksterijerom pasa možemo biti zadovoljni.
     
      Najuspešnija i sa najviše privedenih pasa – 8 - na 1. Klubskoj uzgojnoj smotri je bila odgajivačnica „ORIONIS“ Gorana Šestića iz Velike Plane, dok su odgajivačnice „DUNAVSKA“  i „TRN“ prikazale po 2 psa.
     
      NA REVIJI PRIPLODNJAKA SU PRIKAZANA 4 MUŽJAKA:
     
      1. ORAS von der DONAULEITEN oštenjen 11.01. 2011., visina/dužina 66/67, ocena 9/10, VJP 77, OAP 168, HZP (bez traga zeca) 188, položeni UF, HN, AN, VBR, BTR, Hegewald 220.5, HD, ED, OCD frei, sledoglasan, vidoglasan, odgajivač Alfred Reichart, vlasnik Vukanović Siniša Novi Sad. PAS JE DOBIO KLUBSKU KVALIFIKACIJU PREPORUČEN ZA UZGOJ po članu 43. Uzgojnog pravilnika;
     
      2. APIS DUNAVSKI JR 79257 oštenjen 01.03. 2012., visina/dužina 66/66, ocena vrlo dobar 11/10, VJP 69, HZP bez traga teca 166, sledoglasan. Za uzgojnu kvalifikaciju „preporučen za uzgoj“ mu nedostajeu snimci kukova i laktova. Odgajivač Emil Đorđević, odgajivačnica „Dunavska“, vlasnik Mirko Glamočlija Plandište;
     
      3. BIROF DUNAVSKI JR 79404, oštenjen 11.04. 2012., visina/dužina 63.5/63.5, vrlo dobar, 11/11, VJP 77, HZP bez traga zeca 183, ispit na vodi 156/I, HD ED OCD Frei, odgajivač Emil Đorđević „Dunavska“ vlasnik Stanko Mišić, Beograd,  PAS JE DOBIO KLUBSKU KVALIFIKACIJU PREPORUČEN ZA UZGOJ po članu 43. Uzgojnog pravilnika koja mu je upisana u rodovnik i overena od strane Klubskog vođe uzgoja i
     
      4. TRNOV V BOSS JR 88416, oštenjen 13.01. 2011., visina/dužina 67/67, ocena vrlo dobar, 10/10, VJP 65, HZP 162. Odgajivač Siniša Vukanović odgajivačnica „TRN“, vlasnik Goran Šestić Velika Plana. Podoban za uzgoj, za uzgojnu kvalifikaciju „preporučen za uzgoj“ nedostaju snimci kukova i laktova.
     
      Svi psi su dobili, pored ocenskih listova, diplome, a najlepši mužjaci i ženke po izboru organizatora i ocenama pehare. Ocene su upisane u radne knjižice i overene Klubskim pečatom i potpisom sudija. Psima koji su stekli uslov za uzgojnu kvalifikaciju „preporučen za uzgoj“ (2 psa) je ista upisana u rodovnike na za to predviđeno mesto (Preporuke kluba), overeno pečatom Kluba i potpisom glavnog vođe uzgoja Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba, te ovu uzgojnu smotru možemo smatrati početkom primene u praksi Uzgojnog pravilnika Kluba. Sa ovim događajem su se stekli uslovi za formiranje uzgojnog registra pasa članova Kluba i registra priplodnjaka.
     
      Sigurno je da postoje još psi kod naših vodiča koji su stekli kvalifikacije za „preporučen za uzgoj“ ali nemaju snimke kukova i laktova („displazija kukova“) zbog visoke cene snimanja. Apelujemo na te članove da urade snimke i da upišu uzgojne kvalifikacije u rodovnike radi daljeg poboljšanja uzgoja rase.
     
      U proleće 2014. godine Srpski Deutsch Drahthaar Klub je, preko svojih regionalnih grupa, organizovao 7 prolećnih uzgojnih ispita –VJP – isto kao u 2013. godini, i to:
     
      1. 29.03. 2014. u Plandištu, organizator regionalna grupa „Južna Bačka“. Ispitano 15 pasa u 3 baterije. Svih 15 pasa položila ispit, najviša ocena 70 bodova, najniža 42, prosek 58,5 bodova;
     
      2. 30.03. 2014. u Ogaru, oragnizator regionalna grupa „Šabac“. Polagalo je 7 pasa, svih sedam su položila ispit. Najviša ocena 68, najniža 38, prosečna 56 bodova;
     
      3. 30.03. 2014. u Novoj Gajdobri u organizaciji regionalne grupe „Podunavlje“. ispitano je 11 pasa u 2 baterije, 10 je položilo ispit, jedan nije. Najviša ocena 71, najniža 43, prosečna 61 bodova;
     
      4. 05.04. 2014. u Kovinu u organizaciji regionalne grupe „Južni Banat“. Ispitani je 10 pasa, svih 10 je položilo. Maksimalna ocena 71, minimalna 48, prosečna 66 bodova;
     
      5. 06.04. 2014. u Deču, organizator regionalna grupa „Beograd“. Ispitano 11 pasa, svi položilo. Maksimalna ocena 69, minimalna 48, prosek 64 bodova;
     
      6. 12.04. 2014. u Velikom Gaju u organizaciji regionalne grupe „Južni Banat“. Ispitano je 10 pasa, svi su položili ispit. Maksimalna ocena 73 boda, minimalna 55, prosek 66 bodova i
     
      7. 13.03. 2014. u Smoljincu, u organizaciji regionalne grupe Braničevskog okruga. Ispitano je 10 pasa, 9 pasa su položili ispit, jedan nije zbog plašljivosti od pucnja. Maksimalna ocena 70, minimalna 37, prosek 56 bodova.
     
      Dakle na prolećnim uzgojnim ispitima u 2014. godini je ispitano 76 pasa, 74 oštrodlakih nemaca i 2 vajmaraca. To su 3 psa više nego u 2013. godini (u 2012. 79 pasa ispitano na prolećnim uzgojnim ispitima), ne uspevamo da pređemo brojku od 80 ispitanih pasa na proleće nasuprot povećanju članstva. I za naredni period ostaje prioritetni zadatak povećanje broa izvedenih pasa na uzgojne ispite.
     
      Prosečna ocena za rad na tragu je 8 (u 2013.godini  isto 8), za nos, pretraživanje, stajanje i vodljivost 9 (u 2913. godini 8, 9, 7 i 9), tako da vidimo porast u kvalitetu rada na osnovu ocena. Porastao je i ukupan prosečni broj osvojenih bodova na prolećnim uzgojnim ispitima sa 59 na 61 i približio se donjoj granici prvog nagradnog razreda. Najviše je osvojeno 73 boda u odnosu na 2013. kada je osvojeno maximalno 77 bodova, ali je zato 11 pasa osvojilo 70 i više bodova i skoro polovina ispitanih pasa (46%, u 2013. je to bilo 36%) bila u prvom nagradnom razredu – osvojila 65 bodova neophodnih za pravo učešća na Hegewaldu. Da je bilo više divljači, najverovatnije bi bilo i više poena, posebno kod stajanja. Sve u svemu možemo konstatovati da radni kvalitet populacije oštrodlakih nemaca u Srbiji raste.
     
      Na ispitima je sudilo 10 sudija  (3 manje nego u 2013.), i to većinom sudijski kadrovi našeg Kluba. Opšti je utisak da se kvalitet suđenja poboljšava i da se ujednačavaju kriterijumi, iako to nije jednostavno. Samo 2 psa nisu položila prolećni uzgojni ispit, i nije cilj da se psi obore, već da im se ispitaju i dokumentuju urođene osobine, a zna se da je jesenji uzgojni ispit minimum za dobijanje uzgojne kvalifikacije „podoban za uzgoj“. Na ispitima nije bilo incidenata, i dalje se primenjuje praksa transparentnog suđenja i saopštavanja rezultata na terenu posle završetka ocenjivanja pojedinih disciplina i rešavanje eventualnih propusta. Za pohvalu je ponašanje vodiča i njihov odnos prema sudijama, nadamo se da će to tako i ostati u budućnosti.
     
      Divljači na ispitima je bilo „razno“, većinom zadovoljavajuće. Vremenski uslovi, na prvom mestu blaga zima i visoke temperature, su dovele do naglog rasta vegetacije i otežanog nalaženja zeca, pa i viših ocena.
     
      Pored Klubske uzgojne smotre veći broj članova su izrazile želju za ocenjivanjem eksterijera na ispitima, na nekim ispitima su hteli da ocene sve pse jer su to mahom mladi psi. Ocenjivanje velikog broja pasa posle uzgojnih ispita bi odnelo previše vremena, žurba bi dala kuse ocene, te predlažemo da održe ove godine još 2 uzgojne smotre po regionalnim grupama, i da se mesta održavanja istih odredi tako da svima budu dostupna.
     
      Na prolećne uzgojne ispite su 6 odgajivačnica (prošle godine 3) izvele više od 2 psa: odgajivačnica „TRN“ Siniše Vukanovića 9 pasa, prosečna ocena pasa 61 bod, odgajivačnica „DUNAVSKA“ Emila Đorđevića 8 pasa sa prosečnom ocenom 67 bodova, odgajivačnica „od ARILJSKE PODOBALE“ Dragana Bunardžića 4 psa sa ocenom 59 bodova, odgajivačnica „ORIONIS“ Gorana Šestića 4 psa sa prosečnom ocenom 60 bodova, odgajivačnica „sa SIRIJUSA“ Borislava Stojanovića 3 psa sa ocenom 68 bodova i odgajivačnica „vom BALKANHOFF“ sa 3 izvedena psa i prosečnom ocenom od 68 bodova. Još 5 odgajivačnice su izvele po 2 psa: „HAUS UZELAC“, „od JOJIĆA“, „HAUS NEDELJKOVIĆ“, „ZADORKOF“  i „OSTROVSKI“.
      Ovaj izveštaj, kao i tabelarna analiza koji je njen sastavni deo, sa ocenama za svakog psa u svim disciplinama biće objavljen na sajtu i blogu Kluba, štampan u Biltenu, a zainteresovani ga mogu naručiti preko maila.
     
      Treba da napomenemo da je u martu održana redovna i izborna godišnja Skupština Kluba na kome su izabrani organi upravljanja za naredni period, da je odmah posle Skupštine održan sastana UO i SK na kome su konstituisani novi organi upravljanja i razmotren i usvojen plan rada za proleće iza nas. Štampani su prezenti za Skupštinu (olovke, upaljači i knjižice sa logom Kluba), urađene majice sa logom Kluba i regionalne grupe, urađeno 70 kapa (zimskih i letnjih, po narudžbinama) i veoma lep vezen amblem Kluba za sve članove. Navedene artikle zainteresovani mogu naručiti kod Vladice Andrića mob. 062 8120343, fiksni 015 212074, ili na e-mail vladica.andric@gmail.com
     
      U narednom periodu treba organizovati i sprovesti letnje - jesenje manifestacije Kluba, objaviti knjigu akata Kluba (sa prevodom pravilnika za VGP) i unaprediti rad na uzgoju: dodeljivanjem uzgojnih kvalifikacija „preporučen za uzgoj“, kao i ocenjivanjem 34 pasa na Klubskim uzgojnim smotrama su stečeni uslovi za formiranje Klubskog registra pasa, kao i uzgojnog registra pasa po Uzgojnom pravilniku Srpskog Deutsch Drahthaar Kluba. Takođe treba intenzivirati rad na registraciji, inspekciji i evidenciji legala naših članova, a sve po Uzgojnom pravilniku. Još jedan važan zadatak je dalja razrada rada regionalnih grupa, tj. izrada detaljnog uputstva u vezi manifestacija koje one organizuju i načina obrade dokumentacije i njihovog daljeg procesuiranja.
     
      Posle čitanja izveštaja prešlo se na diskusiju o prolećnim aktivnostima Kluba. reč je dobio Dragan Bunardžić i i izneo da je po njegovom iskustvu praksa za uplaćivanje kotizacija za ispite (kao i članarina) preko žiro računa dobra i efikasna, ali da ima još ne razjašnjenih slučajeva, posebno je problem grupna uplata gde nije navedeno za šta i ko uplaćuje. Izneo je podatke o uplati kotizacija i članarina, zatim je pročitao zaključke sa sednice grupe Zapadna Srbija i presek finansijskog stanja Kluba:
     
      ČLANOVI KLUBA U 2014. GODINI
(DO 14.04. 2014.)
1. Andrejić Vladimir, Velika Drenova
2. Andrić Nemanja, Ćirila i Metodija 24/1, 15000 Šabac
3. Andrić Vladica, Ćirila i Metodija 24/1, 15000 Šabac; 062/8120 343
4. Becei Šandor, Karla Marksa 64, Debeljača ; 063/ 8149 903
5. Bijelić Nebojša, Podunavci
6. Bogdanović Nemanja, Vrbas
7. Bojičić Bojan,Karađorđeva 53, Dublje,060/440 3000
8. Bojović Boško (grupa BGD, nema ostalih podataka)
9. Bolta Momčilo,...
10. Bošković Goran, Mrdenovac...
11. Bunardžić Dragan, Braće Vasilijevića 2, 31230 Arilje; 065/239 29 12
12. Bunčić nebojša, Sokolska...
13. Buzen? Aleksandar, Wien nečitko!
14. Cvetković Zlatimir, Zatonje
15. Delić Slaviša, Majurevac
16. Dragaš Milan, S. Opsenice 11
17. Dukić Saša, Ive Lole Ribara33, 21400...
18. Ćurčić Gavrilo,  Isidore Sekulić 40, Kać, 21000 Novi Sad; 069/21 04 301
19. Ćurčić Duško,Bulevar oslobođenja
20. Đorđević Emil, Vinogradarska2, 26220 Kovin; 065/24616 35
21. Đorić Predrag, Bečmen, Vuka Karadžića 3;
22. Đurin Stevan Moše Pijade 8, Banatski Brestovac;063/722 45 30
23. Egelja Slobodan, Futog
24. Gagrčin Đura,
25. Gajić Miloje, Veliko Gradište
26. Gavrilov Goran, Cara Lazara
27. Glamočlija Mirko, Vojvode Putnika 23, Plandište
28. Gojković Goran, Emila Zole 2a, 11000 Beograd; 063/7816 7970
29. Ilić Aleksandar, Kragujevac
30. Ilić Danijela, Veliko Gradište
31. Ilić Dobrica-Pižon, Smoljinac
32. Ilić Dragoslav, Čelarevo, Moše Pijade 21
33. Ilić Miodrag, Vidovdanska 7, Požega; 064/ 120 64 25
34. Ilić Slađan, Lučice
35. Ivanković Goran, Proleterska 60, Nov...
36. Jakovljević Nikola, Donje Livadice
37. Jakovovic Ljubiša, Stanka Tišme (podaci sa uplatnice)
38. Jojić Miodrag, Mije Aleksića 29, Novi Sad, 064/ 128 4813
39. Joksimović Bojan,Vojvode Blažete 30, 11000 Beograd; 063/8364 464
40. Josipović Dejan,Sremčica; 065/29 059 94
41. Jovanović N Dejan, Svetozara Markovića...
42. Jovanović Goran, Ćirikovac
43. Jovanović Ivan,Kurjače
44. Kajganić Milan
45. Kiš Zador, Dr Petera Getvaia45, Bačko Petrovo Selo
46.  Knežević  Branko, Čačak,
47. Kolenović Petar, Serdara Janka Vukotića
48. Krstić Aleksandar, Po box Yarra Junction Victorio, 3797 Australia; 061418824248
49. Kutlašić Vladimir, Veliko Gradište
50. Kuzmanović Goran, Sremčica, 063 272770
51. Lalić Denis, Cara Dušana 18...
52. Lončarević Dragan, Bavanište..(podaci sa uplatnice)
53. Lužajić Zvonimir, Svetozara Markovića 91, 26220 Kovin; 064/166 00 39
54. Malevski Aleksandar, Mike Antića...
55. Mara Dorel, Eminesku 59, Ritiševo
56. Marinović Nikola,Ljubić polje bb, Čačak
57. Marjanović Tomislav, Donja Livadica
58. Marković Darko, Arilje
59. Marković Dejan,Malo...
60. Marković Đorđe Neradin bb
61. Marković Nikola, Beranje
62. Marković Predrag- Mapac, Beranje
63. Mastilović Velimir, Prolete...
64. Miladinović Ivica,  11313Mala Krsna, Prvomajska 53; 069/731 163
65. Milošević  Marko, Smede ... Dobr ...(podaci sa uplatnice)
66. Milutinović Miloš, V.Kupci
67. Mirković Nemanja ...
68. Mišić Stanko,Dimitrija Tucovića...
69. Moravac Borisav,Gradiška, 78407Laminci Republika Srpska; +397 6564 14 079
70. Nedeljković Dejan, Smederevo
71. Netković Velimir,Joce Mirče , 26216 Uzdin; 062/673 219
72. Nikolić Marko, Karlovačka 33, Zemun: 064/22 98 399
73. Palalić Igor, Borisa Kidriča 11, 11308 Begaljica; 064/142 13 42
74. Pantelić Dejan, Šabac, Kralja Petra 15
75. Papić Stevan, Vojvode Živojina Mišića 63 ...
76. Petrov Stevan, Bukovac
77. Pilipović Milan,Gudurički put 47, Vršac
78. Piperski Aleksandar,JNA 11...
79. Pribaković Aleksandar, Selište
80. Prokić Dragan, Kralja Uroša 9, 15000 Šabac; 064/195 56 77
81. Pšibiljski Dejan, Legetska ...
82. Radonjić Aleksandar Jasika, Milana Rakića 18; 062/296 232
83. Radonjić Igor,21335 Lüneberg, Schröderstrase 1, Deutschland
84.  Radu Marijan, Uzdin
85. Rajčić Aleksandar, Majurevac
86. Razgonji Jožef, Maksima Gorkog 92, Debeljača ; 062/ 9655482
87. Risović Jovan, Jugoslovenska 3 , Kovin
88. Rista Gabriel, Uzdin,JNA 66, 013/673-113,064/132 46 27
89. Rženičanin Miloš, Kruševac
90. Sibinčić Boško,
91. Sibinčić Veroljub, Ulica Vojvode Stepe 11, Pocerski Metković, 064/ 324 06 05
92. Sladaković Rade, Gakovački put 111, 25000 Sombor; 063/626 990
93. Spasić Miloš, Ostrovo
94. Sredanović Siniša, Novi Sad, Proleterska 29
95. Stević Aleksandar, Zatonje
96. Stojanović Borislav, 26348 Vračev Gaj, M. Stojanovića ; 063/781 68 45
97. Stojanović Nenad, Gornji Milanovac; 064/314 17 10
98. Stojanović Mališa, Majurevac?... nečitko
99. Stojanović Miroslav, Požarevac
100. Stojković Stevan, Selište
101. Sunda Kosta, 229 East Lake Share Drive, Chikago,Il.60611; (312)951-0430,Cell: (312)543-5417
102. Šestić Goran, Krnjevo
103. Šiljak Siniša, Ljube Davidovića 23, Beograd; 065/222 6662
104. Šulejić Darko, Krnjevo
105. Teslić Nikola, Novi Sad
106. Tomić Zlatomir, TGR S Bukur
107. Tomić Milan, Zatonje
108.  Torma Laslo, Ratomira Stojadinovića 1, Padinska Skela;064/85 63 063
109. Uzelac Nemanja, Ive lole Ribara 79, Čelarevo; 063/763 6221
110. Vasić Zoran,  Šabac
111. Vladimir Vujasin, Batajnica
112. Vukanović Siniša, Bulevar Mihaila Pupina 18, Novi Sad; 063/500 663
113. Vulin Dane,  Stevana Mokranjca 19, Pančevo; 063/ 351 798
114. Zubanović Goran, Porodin
115. Živadinović Dragiša, Kralja Aleksandra...
116. Živković Darko, Pridvorica...
117. Živković Mihailo, Miloša Obilića 127/a, 32000 Čačak
     
      FINANSIJSKI IZVEŠTAJ  ZA  2014. GODINU
      (presek do 14.04. 2014.)
     
      PRIHODI:
     
      Sredstva preneta iz 2013. godine ....................................... 119 848,74 din.
      Donacija Kosta Sunda ........................................................... 8 200,00 din
      Donacija KSRS: ................................................................. 255 000,00 din.
      Prihodi od članarine  (24.04.2014.)..................................... 165 600,00 din.
      Prihodi od uzgojne smotre i ispita (izvod do 14.04.)............. 114  500,00 din.
     
      UKUPNI PRIHODI........................................................66 3148,74 din.
     
      RASHODI:
     
      Uplata članarine za 2014.godinu..............................................8 000,00 din.
      Troškovi izrade završnog računa..............................................6 000,00 din.
      APR .......................................................................................  400,00 din.
      PTT troškovi...........................................................................2 063,50 din.
      SPP.........................................................................................3395,24 din.
      Reklamni materijal za Skupštinu.............................................25 200,00 din.
      Bilten avans ........................................................................ 50 000,00 din.
      Majice za grupe ................................................................... 24 900,00 din.
      Troškovi ručka Plandište ....................................................... 11 130,00 din.
      Zastava Bgd ZS ..................................................................... 3 456,00 din.
      Bilten (ostatak), diplome, oc. liste,sudijske beležnice itd  .......100 216,00 din.
      Medalje .............................................................................. 18 610,00 din.
      Putni troškovi i dnevnice za suđenje na svim ispitima  ........... 120 500,00 din.
      Klupske kape (50 zimskih,20 letnjih) .......................................29 854,80 din.
      Uplata KSS-u za uzgojnu smotru (18 pasa)................................ 3 600,00 din.
      Uplata za 150  izvezenih znakova kluba....................................20 880,00 din.
     
      UKUPNI TROŠKOVI.......................................................428 205,54 din.
     
      VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA...............................234 943,20 din.
     
                                             ZAKLJUČCI
      SA SEDNICE GRUPE „ZAPADNA SRBIJA“, ODRŽANE 22. APRILA 2014.            GODINE U ARILJU

     
   Sastanku Grupe je prisustvovalo 7 od 12 članova, 5 je opravdano otsutno. Izvršena je analiza aktivnosti Srpskog DD Kluba, kao i same grupe Zapadna Srbija. Takođe, prisutni su upoznati sa budućim aktivnostima Kluba. U vezi sa prethodnim, doneti su sledeći zaključci ove grupe:
1. Prolećna sezona se za Srpski DD Klub smatra uspešnom, statistički verovatno do sada najbrojnijom i najuspešnijom po broju izvedenih i ispitanih pasa. Naša grupa je zastupljena sa samo 2 vodiča i tri izvedena psa što je polovičan rezultat, imajući u vidu da je u najavi za izvođenje na prolećne  ispite  bilo planirano 5 pasa.
2. Suđenje je nepresušna tema za diskusiju ali se u grupi Zapadna Srbija istakao opšti zaključak a to je:  da se postojeći Pravilnik o organizaciji i sprovođenju uzgojnih ispita mora striktno poštovati  a da sudije treba češće da zaviruju u isti i da ga dosledno primenjuju i ništa više od toga. Baterije nikako organizator ne bi trebalo da sastavlja unapred, kao ni sudijsku kombinaciju, a bilo bi korektno i da se tereni, ako ih ima više, takođe izvlače na samom ispitu. Sudije, naviknute na način suđenja na utakmicama ptičara bi trebalo da razgraniče ove dve vrste suđenja i da prilikom ocenjivanja VJP i HZP ispita, primenjuju suđenje po matičnim pravilnicima. Pri organizaciji ispita voditi računa o tome da na terenu mora imati dovoljno divljači za ispit, po cenu da se tereni menjaju i na velikim udaljenostima, ako treba i različitim lovištima. Dragan Bunardžić je napomenuo da je preduzeo mere da se pogrešno sabrani bodovi u Deču psu Donnu, vlasnika Bjelić Nebojše, isprave i kao korigovani uđu i u godišnju statistiku i u Kinološki savez, tako da ovaj pas zvanično ima 60 a ne 62 boda (Bunardžićeva i Prokićeva omaška).
3. Istaknuto je i zadovoljstvo brojem članova Kluba, negde oko 100 u ovom trenutku (sa podacima iz grupe Braničevski okrug koji nedostaju), što ukazuje na poverenje vlasnika oštrodlakog nemačkog psa prema Srpskom DD klubu i ugled istog, koji će i ubuduće biti transparentan i otvoren za sve opravdane kritike, s tim da treba razgraničiti one dobronamerne od pojedinačnih očigledno neumesnih , često i malicioznih, čiji je cilj razbijanje jedinstva našeg članstva.
4. Razmatra se i mogućnost da grupa Zapadna Srbija bude domaćin ili suorganizator jednog Jesenjeg uzgojnog ispita na terenima neke druge grupe, o čemu ćemo se što pre dogovoriti sa predstavnicima grupa koje imaju adekvatne terene.
      Zapisnik vodio
      Marković Darko
     
      Potrebno je da regionalne grupe dostave sekretaru tačan i ažuran spisak svih članova sa potrebnim podacima (brojevi telefona, adrese, mailovi), tj. potrebno je što pre napraviti bazu podataka članstva sa svim potrebnim podacima (ime, prezime, adresa, telefoni, mailovi, skype adrese, imena odgajivačnica, psi, rezultati, kvalifikacije – znanje jezike, sudija itd.) da bi se efikasno moglo komunicirati i raditi u budućnosti.
     
      Zatim je predložio da se izrade kvalitetne zahvalnice svima koji pomažu Klub (Košta Šundi iz Austrlije koji svake godine donira Klub, lovačkim udruženjima koji daju terene....). potom je izneo troškovnik suđenja za proleće 2014.
     
      Siniša Vukanović je izneo svoja zapažanja o prolećnom delu aktivnosti, podelivši ih na dobra – pohvale i loša. Dobro je, za pohvalu
1. Broj izvedenih pasa na ispite u ovim uslovima, video je puno lepih marki,
2. pohvaliti druženje članova Kluba, posebno je istakao saradnju reg. grupe Beograd i Moravac,
3. pohvaliti uzgojnu smotru i smotru priplodnjaka u Gradištu i
4. dodeliti zahvalnice lovačkim društvima za ustupljene terene i produbiti saradnju.

1. Kao loše je izneo propuste u organizaciji prolećnog uzgojnog ispita u Gajdobri – nespremne ocenske liste, nedostatak sudijskih beležnica, zaboravljene medalje i diplome,
2. Držanje, tj. nameštanje pasa na uzgojnim smotrama,
3. ne pridržavanje transparentnog ocenjivanja i
4. smatra da na našim manifestacijama ne treba deliti pehare, nisu ovo takmičenja.

      Aca Radonjić se složio sa Vukanovićem da se ne dele pehari, on je čak i protiv medalja, i da se isključi takmičarski duh neprimeren uzgojnim ispitima. Ima primedbu da se psima ne daje dovoljno šansi da pokažu sve svoje kvalitete, insistira da se poštuje pravilnik što se stajanja tiče i ispitivanja na pucanj, i da se vodljivost ne meša sa poslušnošću.
     
      Marko Nikolić se slaže sa konstatacijama Vukanovića i Radonjića i smatra da se škrtari sa dodelom viših ocena.
     
      Goran Jovanović je izneo svoje utiska sa PUI u Smoljincu, da je bilo puno pernate, a malo dlakave divljači, i da je potrebno više posvećenosti izboru terena (obilazak, snimanje  - utvrđivanje brojnosti ). Izrazio je nezadovoljstvo suđenjem Siniše Vukanovića na VJP u Smoljincu uz obrazloženje da nije pratio pse i vodiče, da je to neprihvatljivo, i da je bio aktivniji možda bi bilo više divljači.
     
      Predrag Marković – Mapac je izneo da se svuda daju pehari i medalje, i da to treba zadržati kao motivaciju za mlade vodiče, ali da se treba izbaciti naziv pobednik iz upotrebe prilikom proglašenja rezultata. Smatra da je organizacija VJP u Smoljincu bila besprekorna, zeca nije bilo dovoljno zbog previsoke vegetacijie u ovo doba usled vremenskih prilika. Pohvaljuje sve regionalne grupe za organizaciju proilećnih uzgojnih ispita.
     
      Velimir Mastilović iznosi da je lično bio domaćin ispita u Novoj Gajdobri i da je odradio sve što je u njegovoj moći, ali da Miodrag Jojić nije ispunio svoje obaveze oko organizacije i administarcije.
     
      Zvonko Lužajić traži što više zalaganja prilikom ispitivanja pasa i davanje što više šansi da bi se pas što bolje ocenio i usaglašavanje kriterijuma suđenja.
     
      Nemanja Bogdanović iznosi da grupa Podunavlje gde je predsednik Jojić očigledno ne funkcioniše kako treba. Potrebno je razgovarati sa članovima te regionalne grupe oko izbora novog rukovodstva.
     
      Vladica Andrić smatra da je potrebno da se sudije više trude i daju šanse psima. Poenta je u omasovljenju, a preduslov toga je što kvalitetnije ispitivanje – ocenjivanje.
     
      Torma se ne slaže da se psima ne daje dovoljno šansi na prolećnim ispitima. Pa samo su 2 psa pala od 76! I od ta 2 psa jedan vodič je odustao jer je na kraju i sam uvideo da pas nema volju da nađe divljač, a drugi je bio plašljiv od pucnja. Blaži ne smemo biti, a visoke ocene se ne poklanjaju i psi je moraju zaslužiti. Da je više divljači na terenu, psi bi dobili više prilika i šansu za bolju ocenu, ako je mogu zaraditi. Takođe treba poboljšati organizaciju samog odvijanja ispita: ne pustiti sudije da se batrgaju do iznemoglosti pod vođstvom nekfalifikovaniv vođa ispita koji ne znaju ni teren ni gde je divljač, ubaciti terenska vozila da preveze sudije i vodiče da se dobije u vremenu i efikasnosti, obilaziti baterije od strane organizatora i delovati ako je problem odmah, menjati terene gde očigledno nema divljači. Smatra da je ove godine napravljen pomak u suđenju na bolje.
     
      Bunardžić smatra da je prolećna sezona uspešna po broju ispitanih pasa i rezultatima. Što se suđenja tiče pravilnik se mora bezuslovno poštovati od strane svih sudija, kao i sve odluke koje su usvojene na organima upravljanja Kluba – ne sastavljati baterije pre ispita i ne određivati sudije nego izvlačiti po baterijama. Potkrala se greška kod psa Dona Nebojše Bjelića i ispravivti broj osvojenih bodova. Izneo je svoje zadovoljstvo brojem članova, i smatra da se mora razdvojiti ocenjivanje markiranja na uzgojnim ispitima i na utakmicama u proleće.
     
      Izveštaj je dat na glasanje i jednoglasno usvojen.
     
      Po drugoj tački dnevnog reda je Predrag Marković Mapac izneo da se grupa Braničevskog okruga sprema za ispit na vodi 13.09. 2014., da će se u međuvremenu odlučiti za teren. Goran Jovanović je izneo želju reg. grupe Braničevo da se godišnja uzgojna smotra i ispit na vodi tradicionalno održe u Gradištu svake godine. Ovaj zahtev će se razmotriti i, na osnovu kvaliteta održanih manifestacija, organi upravljanja će doneti odluku o tome.
     
      Marko Nikolić je izneo da regionalna grupa Beograd u sradnji sa regionalnom grupom Moravac želi da organizuje jesenji uzgojni ispit 24. i 25. 10. 2014. u Deču sa inostranim – nemačkim sudijama. Sudije su obezbeđene, našao ih je i razgovarao sa njima  Igor Radonjić, on je i prijavio u WVDD ispit. Klub bi trebao da snosi troškove puta sudija i smeštaj, a ostale troškove bi platile ove dve grupe. Znači ispit bi trajao dva dana (petak i subota, u petak bi se organizovao sudijski seminar), moglo bi se ispitati 2x po 5 pasa, sudile bi trojica nemačkih sudija, bez naših. Troškovi koje Klub treba da obezbedi iznose oko 100.000 dinara, i da organizator raspolaže sa prihodom od kotizacije.
     
      Goran Jovanović je izneo da za HZP u Gradištu 18.10. planiraju da pozovu dvoje sudija iz Mađarske i i dvoje naših. Troškovi koje padaju na teret Kluba iznose oko 20.000 dinara.
     
      Velimir Mastilović iznosi da za HZP 04.10. u Čelarevu planiraju naše sudije.
     
      Emil Đorđević iznosi da je grupa Južni Banat planirala da na HZP-u 11.10. sudi vođa uzgoja austrijskog Kluba oštrodlakih nemačkih pasa. Troškova nema za put, a grupa će snositi troškove hrane i smeštaja.
      On obećava da će razgovarati sa KSS-om oko finansijske pomoći za organizovanje HZP-a sa nemačkim sudijama u Deču, jer Klub nema para za to. Veliko su problemi oko organizacije tog ispita. Ne možemo bez kraja tražiti od KSS-a, a izvedeno je samo 80-ak pasa na proleće od 1049 prijavljenih štenaca oštrodlaki nemaca u 2013.  Razgovori su obavljeni bez znanja i saglasnosti ljudi u Klubu što nije prihvatljivo. On mora zakazati razgovor sa Igorom Radonjićem oko predstavljanja Kluba u u Nemačkoj, i napominje da mu je to nuđeno na Skupštini, ali da su to odbili. Takođe predsednici grupa treba da obave razgovore sa članstvom da bi se videlo ko je zainteresovan za učešće, jer znamo da smo u prošlosti teško napabirčili potreban broj pasa za ispite gdesu sudili nemci.
     
      Dragan Bunardžić izjavljuje da bi rado izveo svoje pse na HZP gde sude nemci.
     
      Goran Gojković smatra da je problem u troškovima prevoza koji ne mogu da se smanje. Trebinjac iznosi da bi trebalo što pre rezervisati karte da bi bile jeftinije.
     
      Torma je protiv održavanja ovakvog HZP-a: nije u planu, sve rađeno bez učešća Kluba i sada smo pred svršenim činom (Skupština je održana i plan usvojen samo mesec i nešto ranije, a tada su predlagači o tome ćutali) i treba prekinuti sa praksom menjanja plana i organizovanja u poslednji trenutak ovakvih - ozbiljnih manifestacija. Svi koji su učestvovali u organizovanju prethodnih INT. HZP-a znaju kako je to nezahvalno i stresno. Para za to nemamo, iluzorno je posle svega nadati se da će nam KSS ispunjavati sve hirove, a pri tom KSS insistira da se međunarodne manifestacije moraju prijaviti u roku (godinu dana ranije). Za pohvalu je želja da nam sude nemačke sudije, ali to mora ući u plan i obezbediti materijalno, pa tek tada ugovarati. Drugog puta nema.
     
      Emil je izneo da će pokušati da obezbedi sredstva u najkraćem roku i da će za nedelju dana obavestiti članstvo i tada će se doneti odluka o održavanj ili ne ovog HZP-a.
     
      Dragan Bunardžić je izneo da nema ništa od predloga Davidovića da KSS omogući našim pripravnicim da besplatno polažu ispite za sudije, ali da je KSS uplatio na to ime više sredstava Klubu. Posle kraće diskusije je doneta odluka da Srpski Deutsch Drahthaar Klub iz sredtsva dobijenih od KSS-a plati polaganje ispita za kinološkog sudiju petorici svojih aktivnih članova, i to:
     
1. Nemanji Bogdanoviću,
2. Zvonku Lužajiću,
3. Nenadu Stojanoviću,
4. Velimiru Mastiloviću i
5. Goranu Gojkoviću.

      Pod tačkom razno na predlog Emila Đorđevića je doneta odluka da se članovim UO podele umrežene kartice za mobilne telefone radi bolje i efikasnije komunikacije. Mesečne troškove održavaja koji iznose 54 dinara snosiće Klub.
     
      Vladica Andrić je zadužen za manipulaciju sa reklamnim materijalom (naručivanje, prodaja, evidencija, naplata) pod punom materijalnom odgovornošću.
     
      Odlučeno sa se sa ocenskih lista izbriše „sa utakmice“ (greška) i zameni „sa ispita“.
     
      Sastanak završen 19,24, odmah posle ovog sastanka odžan sastanak Stručne komisije, zapisnik će biti objavljen uskoro.
     
      Zapisničar Mirko Glamočlija s.r.